• Komunikaty emitentów 

14 września 2015 r.

EC2 S.A.

 

Zarząd EC2 S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych Emitenta na lata 2015-2017. Przewidywane przez Zarząd przychody netto ze sprzedaży wynieść mają kolejno: 5,50 mln zł w 2015 r., 7,25 mln zł w 2016 r. oraz 9,50 mln zł w 2017 r., a zysk netto w 2015 r.: 1,10 mln zł. Bardziej szczegółowy opis przekazanej prognozy, wraz z przyjętymi założeniami, znajduje się w raporcie EBI 14/2015 Emitenta.

 

15 września 2015 r.

APANET S.A.

 

Zarząd APANET S.A. poinformował o podpisaniu przez Emitenta listu intencyjnego z amerykańskim partnerem SunView LED, LLC w zakresie wzajemnego wsparcia handlowego i marketingowego w procesie pozyskiwania kontraktów oraz sprzedaży oferowanych rozwiązań z zakresu racjonalnego zarządzania energią. W ramach współpracy opracowane mają zostać również nowe rozwiązania optymalizujące codzienne zużycie energii, co docelowo ma umożliwić Spółce ekspansję na rynek w USA, który z punktu widzenia działalności Emitenta jest zdecydowanie bardziej perspektywiczny.

 

16 września 2015 r.

K&K Herbal Poland S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 Spółki, Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu z firmą Autoentreprise Bruno Garcia (Atlantis Medical Systems) umowy na wyłączną dystrybucję na terenie Francji produktu NoSnorePLUS, będącym doraźnym rozwiązaniem problemów z oddychaniem (w tym w szczególności chrapania). Analogiczne kontrakty zostały już wcześniej podpisane m.in. w Brazylii, Chorwacji, Katarze, Szwecji, Litwie, Chile. K&K Herbal Poland S.A. ponadto zakomunikowało, iż prowadzi dalsze rozmowy w zakresie wprowadzenia NoSnorePLUS w kolejnych krajach.

 

17 września 2015 r.

Geotrans S.A.

 

Zarząd Geotrans S.A. powiadomił o pozytywnym dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi złożonej przez Emitenta na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu (SKO). Decyzją Sądu uchylono postanowienie SKO unieważniające zezwolenie Starosty na prowadzenie przez poprzednika prawnego Emitenta działalności w zakresie odzysku odpadów na terenie Gminy Środa Śląska w procesie R10.

 

18 września 2015 r.

APANET S.A.

 

Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Urząd Patentowy RP wniosku Spółki o udzielenie patentu na wynalazek o nazwie „Instalacja do przesyłu generowanej energii elektrycznej oraz sposób przesyłu generowanej energii elektrycznej”.

 

21 września 2015 r.

Plasma System S.A.

 

Zarząd Spółki powiadomił o podpisaniu umowy inwestycyjnej, zawartej w celu przeprowadzenia wykupu menedżerskiego („MBO”) poprzez spółkę celową PLASMA MBO sp. z o. o., finansowaną przez grupę 5 menedżerów Emitenta oraz holenderski fundusz Coöperatief Avallon MBO II U.A. Transakcja obejmować ma przejęcie pakietu 65,21% akcji Emitenta, w tym 15,00% od akcjonariuszy mniejszościowych oraz odkup (na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży) 50,21% udziału od dotychczasowego akcjonariusza dominującego, SYSTEM S.A., po cenie 11,02 zł za akcję. Szczegółowy opis planowanej transakcji znajduje się w raporcie EBI nr 24/2015 Emitenta.

 

22 września 2015 r.

ARTNEWS S.A.

 

Zarząd ARTNEWS S.A. poinformował o dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.894.403,50 zł (do wysokości 5.362.741,80 zł) w drodze emisji 3.412.903 akcji zwykłych na okaziciela serii G i 25.531.132 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej równej odpowiednio: 2,69 zł oraz 2,00 zł. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji powyższych serii nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, natomiast akcje serii H zaoferowane zostaną BMP Media Holdings LLC z siedzibą w Nowym Jorku i pokryte zostaną wkładem niepięknym w postaci 100% udziału w kapitale zakładowym spółek: Antiques LLC, BAM Modern LLC, Art In America LLC.

 

23 września 2015 r.

Ekokogeneracja S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu istotnej umowy o wartości 7,0 mln zł. Przedmiotem podpisanej umowy jest kompleksowa dostawa oraz uruchomienie instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów o mocy 1,2 MW, która będzie realizowana z wykorzystaniem technologii pieca ceramicznego WGE.

 

24 września 2015 r.

Novavis S.A.

 

Zarząd Spółki w raporcie EBI 36/2015 podał informację o podpisaniu z firmą Storion Energy Inc umowy inwestycyjnej zgodnie z którym Emitent obejmie 24,0% udziałów w powstającej spółce Storion Energy sp. z o. o., której zadaniem będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries. Zgodnie z umową Emitent będzie posiadał wyłączność na dystrybucję ww. urządzeń na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Szacowana wartość inwestycji wynosi 10,0 mln EUR.

 

25 września 2015 r.

Genomed S.A.

 

Zarząd Genomed S.A. poinformował o podpisaniu umowy z firmą BGI Europe A/S, która gwarantuje Emitentowi wyłączność na sprzedaż w Polsce produktów BGI Tech wyposażonych w technologię sekwencjonowania nowej generacji (NGS), w tym sekwencjonowania całych genomów ludzkich. Dostęp do technologii pozwoli zwiększyć przychody Spółki oraz obniżyć koszty diagnostyki genetycznej i badania całego genomu o zastosowaniu profilaktycznym, co pozytywnie wpłynie na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

 

28 września 2015 r.

Sevenet S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 28/2014, Zarząd Spółki poinformował o zawarciu kontraktu z firmą sektora bankowego, który obejmuje prace w zakresie dostawy, instalacji oraz utrzymania systemu Contact Center. Szacowana wartość umowy została określona na ponad 9,0 mln zł brutto.

 

29 września 2015 r.

VELTO CARS S.A.

 

Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej prognozę wyników finansowych Emitenta za 2015 r. Według prognozy przychody ze sprzedaży Velto Cars S.A. wynieść mają 25,0 mln zł, natomiast zysk netto 4,0 mln zł. Niniejsza prognoza zakłada rozwój Emitenta w docelowym obszarze działalności, tj. wynajmu samochodów, sprzedaż samochodów używanych oraz sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych, która (w pełnym wymiarze) prowadzona jest od II kwartału 2015 r. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie publikowana w raportach okresowych Spółki.

 

30 września 2015 r.

Unimot S.A.

 

Zarząd Unimot S.A. zakomunikował, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 29 września 2015 r. uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie większej niż 9.831.798,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.000.000 akcji serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Przedmiotowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

 

1 października 2015 r.

Genomed S.A.

 

Zarząd Genomed S.A. przekazał informację o zakończeniu realizacji projektu „Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej” prowadzonego w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W opinii Zarządu przychody z badań, możliwych w wyniku realizacji programu, pozwolą Spółce osiągnąć do końca 2018 roku dodatkowe wpływy w wysokości ponad 4,0 mln zł.

 

2 października 2015 r.

Europejski Fundusz Energii S.A.  

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Praktiker Polska sp. z o. o. na dostawę towaru do 24 marketów Praktiker w Polsce. Na mocy ww. umowy Emitent zobowiązuje się do dostarczania wskazanym marketom towaru, w rodzajach i ilościach określanych przez kontrahenta, na podstawie składanych zamówień, jednakże po ich akceptacji przez Emitenta. Niniejsza umowa została zawarta na okres 3 lat, w czasie których wielkość dostaw ma osiągnąć wartość 28,0 mln zł.

 

5 października 2015 r.

BioMaxima S.A.

 

Zarząd BioMaxima S.A. przekazał informację o podpisaniu listu intencyjnego z firmą Bioavlee sp. z o. o. w zakresie współpracy i dystrybucji innowacyjnego analizatora mikrobiologicznego, opracowanego w Bioavlee. Intencją stron jest, aby Emitent był wyłącznym dystrybutorem urządzenia w Polsce i na rynkach światowych oraz dostawcą dedykowanych podłóż do przedmiotowego analizatora. Ponadto Emitent objął za kwotę 200 tys. zł 40 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Bioavlee sp. z o. o. (2,25 proc. udziałów oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników).

 

6 października 2015 r.

Logintrade S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości publicznej prognozę wyników finansowych Spółki, zgodnie z którą przewidywane przychody ze sprzedaży w 2016 r. mają kształtować się na poziomie 3,1 mln zł, a przewidywany zysk netto na poziomie 0,2 mln zł. Prognoza oparta została o bazę podpisanych przez Spółkę umów oraz analizę aktualnych trendów w branży e-procurement.

 

7 października 2015 r.

mPay S.A.

 

Zarząd mPay S.A. informację o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niż 400.000, lecz nie więcej nż 20.000.000 akcji serii M o cenie emisyjnej równej nie mniej niż 0,25 zł, lecz nie więcej niż 0,55 zł. Emija przeprowadzona zostanie w drodze subskrypcji prywatnej, a umowy objęcia akcji z inwestorami podpisane zostaną do 30 listopada 2015 r.

 

8 października 2015 r.

Vidis S.A.

 

Zarząd ViDiS S.A. raportem EBI 14/2015 przekazał szacowane wyniki finansowe Spółki na rok obrotowy twający od 1.07.2015 do 30.06.2016 r. Zgodnie z przekazaną prognozą Emitent powinien osiągnąć we wskazanym okresie 46,0 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz ok. 1,0 mln zł zysku netto.

 

9 października 2015 r.

PIK S.A.

 

Zarząd PIK S.A. podał do wiadomości publicznej zaktualizowaną strategię rozwoju Spółki na lata 2015-2018. Do jej najważniejszych założeń należy zaliczyć: wygaszenie do końca 2015 r. działalności związanej z podręcznikami, rozwój aktywności w zakresie pośrednictwa finansowego oraz doradztwa dla firm oraz osób indywidualnych poprzez spółki zależne, budowę sieci sklepów wyspecjalizowanych w obrocie towarami używanymi, a także stworzenie sieci gastronomicznej. Szczegółowe informacje odnośnie przyszłej strategii Spółki zostały zawarte w raporcie bieżącym EBI nr 52/ 2015 Emitenta.

 

Opracowanie: