• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 28 października 2013 r. do 10 listopada 2013 r.

 

28 października 2013 r.

Blue Ocean Media

 

Zarząd Emitenta dokonał zmiany prognoz finansowych na rok obrotowy 2013. Została podniesiona prognoza przychodów ze sprzedaży z 2.144 tys. zł do 2.450 tys. zł, oraz prognoza zysku ze sprzedaży, z 342 tys. zł do 650 tys. zł.

 

29 października 2013 r.

SMT Software

 

Zarząd Spółki poinformował o podwyższeniu prognozy zysku netto na rok 2013. Przewidywany zysk netto w roku obrotowym 2013 został podniesiony z 7.600 tys. zł do 9.100 tys. zł.

 

30 października 2013 r.

LS Tech-Homes

 

Zarząd Emitenta przekazał wiadomość o podpisaniu  z podmiotami mającymi siedziby na terenie Chińskiej Republiki Ludowej umowy na wprowadzenie do obrotu siatek górniczych. Umowa została zawarta na okres 5 lat, a zadeklarowany obrót ma wynieść 3.000 tys. USD w pierwszym roku.

 

31 października 2013 r.

JR INVEST

 

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie nabycia przez Spółkę od Sprzedającego prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku administracyjnego położonego w Gliwicach, o powierzchni użytkowej 2.390 m2. Łączna cena nabycia nieruchomości wyniesie ok. 4.900 tys. zł netto. W opinii Zarządu Spółki, zakup nieruchomości w znaczący sposób wpłynie pozytywnie zarówno na przychody, jak również na zysk Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A.

 

1 listopada 2013 r.

Grupa Trinity

 

Zarząd Emitenta poinformował o uruchomieniu wraz z spółką zależną Kancelarię Prawną Waluga Szczurowski i Wspólnicy sp. k. nowej linii produktowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich klientów usług optymalizacji podatkowej. Spółka dokonała zawiązania nowych podmiotów zależnych. Łączna liczba nowo zawiązanych podmiotów wynosi: 20 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 10 spółek komandytowo-akcyjnych.

 

4 listopada 2013 r.

Leasing-Experts

 

Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu 3 umów franczyzowych z 3 podmiotami: FAMILKO - Firma Rodzinna Karolina Szmajdzińska, Biuro Księgowo-Podatkowe Rachmistrz s.c. Agnieszka Mordalska i Michał Mordalski oraz Rostowski Ryszard Biuro Rachunkowe. Przedmiotem umów jest otwarcie 3 nowych oddziałów w ramach sieci franczyzowej Spółki w następujących miejscowościach: Warszawa, Wieluń i Leszno.

 

5 listopada 2013 r.

NAVIMOR-INVEST

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu istotnej umowy z Urzędem Morskim w Gdyni na realizację projektu pn. "Przebudowa nabrzeża nr XIV rzeki Motławy w Gdańsku" w ramach projektu "Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - Przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie". Wartość umowy wynosi 4.972 tys. zł, a termin realizacji umowy upływa 5 stycznia 2015 roku.

 

6 listopada 2013 r.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

 

Zarząd Spółki poinformował o objęciu 106 udziałów w spółce Publikator Sp. o.o. oraz 48 udziałów w spółce Publikator.pl Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportów. Wartość wnoszonych tytułem aportu udziałów została wyceniona na kwotę 1.499 tys. zł.

 

7 listopada 2013 r.

GRUPA EMMERSON

 

Zarząd Spółki poinformował o nabyciu w dniu 6 listopada 2013 r. 19.457 tys. akcji spółki PSA Capital S.A., stanowiących 48,64 % udziału w kapitale zakładowym i 48,64% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Cena nabycia wyniosła 819 tys. zł, a transakcja doszła do skutku w wyniku wzajemnego potrącenia wierzytelności.

 

8 listopada 2013 r.

WEEDO

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z  KANA Digital Company, przedmiotem którego jest rozpoczęcie negocjacji mających na celu nawiązanie współpracy poprzez przygotowanie projektu wyłącznej reprezentacji spółki KANA Digital Company w Polsce. Jednocześnie Emitent będzie projektować oprogramowanie dla KANA Digital Company na rynek chiński.

 

9 listopada 2013 r.

EX-DEBT

 

Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości informację o nabyciu 100% udziałów w kapitale zakładowym T&T Consulting za kwotę 80 tys. zł. Nabyta spółka zajmuje się  przeprowadzaniem procesu wprowadzenia akcji i obligacji spółek do Alternatywnego Systemu Obrotu, jak również wspiera emitentów papierów wartościowych we właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu pozyskania kapitału i upublicznienia, a następnie funkcjonowaniu na rynku publicznym oraz wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

 

10 listopada 2013 r.

STI Group

 

Zarząd Emitenta poinformował  iż w dniu 9 listopada 2013 roku zakończył rokowania w sprawie zawarcia porozumienia, które ma uregulować dodatkowe warunki spłaty zadłużenia wobec wierzyciela, Pana Piotra Rurarza przez Emitenta. Wierzyciel zgodził się na umorzenie  odsetek od udzielonej umową z dnia 10 stycznia 2011 roku Emitentowi pożyczek, nie zgodził się natomiast na wydłużenie terminu spłaty pożyczek. 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital