• Jak finansować nowe inwestycje?Catalyst

Inwestycje w nowe projekty zapewniają spółkom rozwój. Problem stanowi jednak  zdobycie kapitału niezbędnego do ich sfinansowania. Korzystnym rozwiązaniem może być emisja papierów dłużnych za pośrednictwem giełdy Catalyst.

 

Myśląc o zdobyciu dodatkowych funduszy, pierwszym rozważanym instrumentem jest z reguły kredyt inwestycyjny. Charakteryzuje się on jednak wyraźnymi obostrzeniami w zakresie wykorzystania pozyskanych środków oraz mało elastycznym terminarzem spłat. Skuteczną alternatywę stanowi w takim przypadku emisja obligacji korporacyjnych.

 

Wyróżniają się one mniejszymi restrykcjami w odniesieniu do konwenant, redukując
w znacznym stopniu ryzyko wystąpienia przymusu natychmiastowego zwrotu środków. Umożliwiają zatem przedsiębiorstwu bardzo szerokie pole możliwości  w zakresie planowania finansowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku wykorzystania jednej z podstawowych technik zarządzania ryzykiem płynności,  a mianowicie dążenia do jego ograniczenia poprzez dostosowanie terminów wymagalności płatności za udostępniony kapitał do okresu oraz wielkości generowanych przepływów pieniężnych z projektu (okres zapadalności aktywów).

 

Emisja obligacji jest zdaniem niektórych przedsiębiorców mniej atrakcyjna niż kapitał udziałowy, ponieważ wymagane są okresowe płatności w ramach wynagrodzenia za udostępnione środki pieniężne, a w momencie zapadalności obligacji konieczna jest spłata wartości nominalnej pożyczonej kwoty. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze na ograniczony wpływ obligatariuszy na decyzje kadry zarządzającej odnośnie bieżącego funkcjonowania spółki, a po drugie na brak partycypacji obligacji w wypracowanych zyskach w przypadku standardowych papierów bez opcji dodatkowych, co sprowadza się do wykorzystania pozytywnego efektu dźwigni finansowej.

 

Obligacje korporacyjne dominantą Catalyst

 

Dodatkową zaletą dla inwestorów obejmujących obligacje korporacyjne w Polsce może być listowanie giełdowe przedmiotowych papierów, co odbywa się za pośrednictwem Catalyst. Ten składający się z czterech platform obrotu rynek umożliwił nie tylko pozyskanie kapitału w formie emisji obligacji przez mniejsze podmioty, ale również przyczynił się do wzrostu zainteresowania klientów indywidualnych inwestycjami w tego typu papiery.

 

Według stanu na koniec października b.r. funkcjonowało na nim 157 emitentów, a miesięczna wartość obrotów sesyjnych obligacji korporacyjnych w tym czasie przekroczyła 82 mln zł. Łącznie od początku roku obroty sesyjne obligacji korporacyjnych były warte prawie 885 mln zł, co w porównaniu do papierów skarbowych 458,3 mln zł a tym bardziej komunalnych 8,9 mln zł, stanowi imponujący wynik.

 

Pozyskiwanie kapitału za pomocą papierów dłużnych będzie szczególnie wartościowe, gdy odbuduje się koniunktura zachwiana problemami emitentów  z sektora budowlanego. Kluczowymi parametrami decydującymi o sensowności pozyskania kapitału z wykorzystaniem emisji obligacji są:  okres zapadalności papieru, rodzaj oraz wysokość oprocentowania i zabezpieczenia emisji, jak również zakres opcji dodatkowych związanych z papierem. Niezastąpiona w wyważeniu istotności poszczególnych parametrów jest rola Doradcy Transakcyjnego/Oferującego, który odpowiadając za sukces plasowania oferty musi z jednej strony dążyć do zaspokojenia w optymalny sposób interesu emitenta, ale również wymagań stawianych przez potencjalnych obligatariuszy.

 

Opracowanie:

Grupa Trinity