• Sytuacja finansowa podstawą wyboru emitenta obligacjilotnetka

Lokując kapitał w instrumentach dłużnych, należy dokładnie zweryfikować sytuację finansową emitenta. Prognoza przygotowana na tej bazie pozwoli oszacować ryzyko ewentualnej niewypłacalności po upływie terminu zapadalności obligacji. 


Obowiązki informacyjne obligują spółki do upubliczniania informacji, na podstawie których powinna być możliwa weryfikacja ich kondycji finansowej. W przypadku Catalyst gwarantują to m.in. regulamin ASO (w szczególności załącznik 4) oraz ustawa o obligacjach, w której zawarte są obowiązkowe elementy adresowanej do inwestorów propozycji nabycia obligacji oraz późniejsze obowiązki w zakresie informowania obligatariuszy o istotnych zmianach sytuacji finansowej. Poza analizą tak oczywistych pozycji, jak zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek, nie należy również zapominać o zwróceniu uwagi również na wielkość innych zobowiązań finansowych emitenta. Wszystkie, które oprocentowano, warto przeanalizować pod kątem ich wielkość, terminu spłaty czy też wysokości oprocentowania. Warto wiedzieć, że warunkiem koniecznym do uregulowania nominalnej wartości obligacji wraz z odsetkami są odpowiednio wysokie przepływy pieniężne.

 

Opierając się na raportach finansowych można zastosować jedną z technik służących do określania ryzyka kredytowego, dzieląc wskaźnik cashflow z działalności operacyjnej przez wartość spłaty długów – krótkoterminowego oraz długoterminowego (kredyty i pożyczki) wraz z odsetkami. Należy również zweryfikować, czy dany podmiot był wcześniej emitentem obligacji i z jakim skutkiem.

 

Uwagę należy zwrócić także na sposób zabezpieczenia obligacji. Emitenci stosują np. w tym zakresie zastaw na akcjach. Rozwiązanie takie może być efektywne, o ile akcje będą nabywane ze znacznym dyskontem w stosunku do ich wartości rynkowej. Niepewne może być też w niektórych przypadkach zabezpieczenie w postaci osobistego poręczenia akcjonariuszy – zwłaszcza, jeśli są to osoby prawne i trudno jest zweryfikować majątek, którym dysponują.

 

Najmniejsze ryzyko występuje wtedy, gdy obligacje są one poręczone aktywami trwałymi (np. nieruchomościami), które w razie problemów stosunkowo łatwo jest upłynnić. Warto jednak szczegółowo przeanalizować zabezpieczenie, aby faktycznie przekonać się, na jaką wartość został wyceniony przytoczony przedmiot. Opracowanie:

Trinity