• Medicalgorithmicswykres


Spółka została zawiązana w 2005 roku i od początku funkcjonowania skupiła się na tworzeniu rozwiązań systemowych i algorytmicznych w zakresie monitorowania i diagnostyki medycznej, w szczególności w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej. W sierpniu 2011 roku Podmiot zadebiutował w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Historia i profil działalności:

 

Spółka prowadzi swoją działalność na innowacyjnym rynku telemedycyny. Jest to forma opieki zdrowotnej polegająca na połączeniu tradycyjnych metod medycyny klinicznej i nowych technologii przekazu danych. Informacje medyczne dotyczące pacjentów są na bieżąco rejestrowane za pomocą urządzeń elektronicznych i przekazywane zdalnie do ośrodków analizy. Dzięki takim rozwiązaniom pacjenci znajdują się pod stałą opieką lekarską bez konieczności odbywania długich pobytów w jednostkach medycznych.

 

Przez pierwszych kilka lat działalności pracownicy Spółki prowadzili prace badawcze i rozwojowe, opracowywali algorytmy diagnozujące pracę systemu oraz tworzyli system i aplikacje medyczną do obsługi produktu.

W styczniu 2008 roku zakończono prace nad prototypem flagowego produktu Emitenta – systemu PocketECG pierwszej generacji, który umożliwia zdalne monitorowanie i bieżącą diagnostykę pracy serca pacjenta każdego dnia. Urządzenie zebrało bardzo dobre opinie zarówno  wśród lekarzy jak i pacjentów, którzy docenili prostotę użytkowania, minimalizację uciążliwości badania, wysoką jakość prowadzonego badania i generowanych rezultatów oraz szerokie spektrum możliwych do wygenerowania wyników.

 

W kwietniu 2008 roku Emitent dostał pozwolenie na sprzedaż systemu PocketECG pierwszej generacji, po czym wprowadził produkt na rynek polski, następnie portugalski i belgijski.

 

Przełomowym momentem w historii Emitenta było otrzymanie pozwolenia od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) na sprzedaż systemu PocketECG na rynku Stanów Zjednoczonych. Pierwsze urządzenie za oceanem sprzedano w lutym 2010 roku, a już w lipcu tego samego roku wartość przychodów z eksportu do USA przewyższała sprzedaż krajową. Od III kwartału 2010 roku podstawowym rynkiem sprzedaży Emitenta są Stany Zjednoczone.

 

W marcu 2009 roku Spółka wprowadziła do sprzedaży w Polsce kolejny produkt - system PocketECG drugiej generacji, którego sprzedaż w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się  w drugim kwartale 2010 roku.

 

Ponadto Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania dodatkowe do flagowego produktu, m.in. oferuje usługi programistyczne ułatwiające korzystanie z systemu PocketECG (oprogramowanie wspomagające obieg informacji, procedury integracyjne z systemami EMR). W ofercie znajdują się także usługi outsourcingu telemedycznego (analizy i przetwarzanie danych wynikowych badania).

 

Wyniki finansowe:


 

DaneFinansowe2010-2011

Wykres 1. Wybrane dane finansowe Medicalgorithmics S.A. w latach 2010-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.


W 2011 roku Spółka osiągnęła ponad 3 mln zł zysku netto przy 5,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2010 odpowiednio o 71,9% i 41,33%, kiedy to Podmiot uzyskał 1,75 mln zł zysku netto przy 4,11 mln zł przychodów ze sprzedaży. Działalność Emitenta charakteryzuje się wysoką rentownością netto, która w 2011 r. wzrosła do 51,78% z 42,57% w 2010 r.  W  efekcie konsekwentnie zwiększającej się sprzedaży na rynku amerykańskim, udział eksportu w całkowitej wartości przychodów  przekroczył w 2011 roku poziom 90%.


DaneFinansowe2012

Wykres 2. Wybrane dane finansowe Medicalgorithmics S.A.  za pierwsze półrocze 2011 i 2012 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.


Na podstawie danych finansowych za pierwsze dwa kwartały bieżącego roku można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że rok 2012 będzie kolejnym okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży oraz, że będzie to rok rekordowy  pod względem zysku netto. Tylko w dwóch pierwszych kwartałach Spółce udało się wypracować przychody i zysk netto porównywalny do wartości osiągniętych w czterech kwartałach  roku 2011. W pierwszym półroczu 2012 roku Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 5,34 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 103% względem analogicznego okresu roku 2011. Wypracowany w pierwszym półroczu 2012 roku zysk netto w wartości blisko 3 mln zł zwiększył się o 122% względem analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy to wynik netto Spółki wyniósł ponad 1,33 mln zł. W analizowanym okresie rentowność netto wzrosła o blisko pięć punktów procentowych z 50,8% w pierwszym półroczu 2011 roku do 55,5% w pierwszym półroczu 2012 roku.

 

Analiza SWOT

 

Niewątpliwie najmocniejszą stroną Spółki jest flagowy, innowacyjny produkt -  PocketECG. Przedstawiciele Medicalgorithmics S.A. zapewniają, że ich urządzenie jest obecnie najbardziej zawansowane technologicznie z dostępnych na rynku systemów do diagnostyki arytmii serca. Atutem przedsiębiorstwa są także pozostałe gałęzie modelu biznesowego Spółki – outsourcing i usługi programistyczne, które w 2011 roku wygenerowały około 25% ogółu przychodów. Działy te są istotną wartością dodaną do podstawowego urządzenia i sprawiają, że produkt jest jeszcze bardziej atrakcyjny i funkcjonalny.

 

Obecnie najistotniejszym zagrożeniem dla powodzenia działalności Spółki jest system prawny obowiązujący w Stanach Zjednoczonych. Poziom sprzedaży w USA jest silnie skorelowany ze stopniem refundacji przyznanym na produkty i usługi oferowane przez Medicalgorithmics. Poziomy refundacji ustalane są corocznie i zależne są od wyceny usług diagnostycznych przez ubezpieczycieli. Zmniejszenia poziomu refundacji w kolejnych latach może spowodować znaczy spadek sprzedaży na głównym rynku Spółki ,jakim jest rynek amerykański, co negatywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe.

 

Kolejną niewiadomą, która może wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstwa jest zmienność kursów walutowych. Większość wpływów finansowych do Spółki dokonywanych jest w dolarze amerykańskim, natomiast koszty ponoszone są w polskiej walucie. Osłabienie dolara względem waluty krajowej spowoduje zmniejszenie przychodów.

 

Szansą na konsekwentny, dynamiczny rozwój Medicalgorithmics w przyszłości jest wejście na nowe rynki. W ramach strategii rozwoju geograficznego, Spółka podpisała umowy licencyjne na dostawy z firmą Everist, dzięki której amerykański podmiot będzie mógł dystrybuować system PocketECG na terytorium krajów Bliskiego Wschodu oraz w Indiach. Popularyzacja urządzenia na tych chłonnych rynkach dałaby szanse na zwielokrotnienie sprzedaży oraz częściowe uniezależnienie się osiąganych przychodów od rynku amerykańskiego.

 

Szanse na powiększanie sprzedaży daje też rynek, na którym działa Emitent. Według analityków BCC Research światowy rynek telemedycyny wzrośnie do 23 mld USD w roku 2015 z 9,8 mld USD osiągniętych w roku 2010, co daje średnią roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 18,6%.

 

Spółka na przełomie czerwca i lipca b.r. przeprowadziła ofertę prywatną akcji, z której pozyskała ponad 55 mln zł. Według zapewnień Zarządu, środki z emisji mają posłużyć sfinansowaniu przejęcia przynajmniej jednej spółki w Stanach Zjednoczonych z segmentu Cardiac Safety (opieka kardiologiczna). Akwizycja planowana jest na pierwszą połowę 2013 roku. Przejecie podmiotu na głównym rynku zbytu umożliwiłoby Emitentowi głębszą penetrację rynku oraz ominięcie pośredników i dystrybutorów, co może pozytywnie wpłynąć na poziom osiąganych marż.

 

Podmiot nieustannie rozwija swój flagowy produkt – PocketECG. Obecnie prowadzone są prace i badania nad trzecią generacją urządzenia. Emitent planuje do końca 2012 roku zakończyć wszelkie prace nad prototypem i rozpocząć procesy testów i certyfikacji. Zarząd spodziewa się, iż nowe urządzenie trafi do sprzedaży w II kwartale 2013 roku, a od III kwartału 2013 roku przewiduje znaczący wzrost sprzedaży na rynku w USA.

 

Medicalgorithmics to bardzo perspektywiczne, innowacyjne przedsiębiorstwo z mocnymi atutami, wyróżniające się wieloma możliwościami i szansami. Jeżeli kierownictwo konsekwentnie będzie starało się utrzymać jakość oferowanych produktów na najwyższym światowym poziomie i zdoła wykorzystać szanse jakie daje nowy rynek telemedycyny to dalszy, dynamiczny rozwój tej warszawskiej firmy jest wysoce prawdopodobny.

 

Opracowanie:

 

Prometeia