• Grupa Telemedycyna Polska wzmacnia pozycję lidera rynku telekardiologicznegolekarze

Telemedycyna Polska S.A. – spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Telemedycyna Polska, zadebiutowała na rynku New Connect w 2010 r., stając się tym samym pierwszą w Polsce publiczną spółką telemedyczną.


Grupa specjalizuje się w świadczeniu usług telekardiologicznych oferowanych na terenie całej Polski za  pośrednictwem telefonu oraz Internetu, a także posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, w którym pracują lekarze posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, zdobyte podczas pracy w renomowanych oddziałach kardiologicznych.

 

W II kwartale 2012 r. Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska wypracowała ponad 1.390 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 42,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największą dynamiką wzrostu sprzedaży w analizowanym okresie cechowała się usługa E-Kardiolog (226,9% r/r) oraz usługa Kardiotele (34,7% r/r). Ponadto koncentracja na działaniach dystrybucyjnych skierowanych do klientów indywidualnych oraz podmiotów leczniczych przyniosła wymierne rezultaty w postaci dynamicznego wzrostu liczby klientów - w II kwartale 2012 r. grono dotychczasowych klientów powiększyło się o 834 nowe osoby, czyli o 269 więcej niż w II kwartale 2011 r.

 

W ramach usługi Kardiotele – całodobowy telefoniczny nadzór kardiologiczny, nastąpiło zwiększenie liczby klientów z 4.808 na koniec II kwartału 2011 r., do 7.096 na koniec czerwca 2012 r., co oznacza wzrost o 47,6% r/r. Natomiast liczba klientów usługi E-Kardiolog – zdalne opisywanie badań EKG dla podmiotów leczniczych, w analogicznym okresie wzrosła z 82 do 159, co oznacza przyrost o 93,9% r/r.

 

Jak podkreśla Ireneusz Plaza, Prezes Zarządu Telemedycyna Polska S.A. – „Struktura organizacyjna Spółki jest aktualnie przygotowywana do obsługi coraz większej liczby klientów, których pozyskanie planowane jest w perspektywie najbliższych kilku miesięcy, także w związku z wprowadzeniem na rynek nowych usług.  Dynamiczny wzrost liczby klientów będący wynikiem intensyfikacji działań sprzedażowych dowodzi dużego potencjału rynku, który jednak zdecydowanie wymaga działań edukacyjnych z zakresu telemedycyny i telekardiologii.”

 

Na początku kwietnia Grupa Telemedycyna Polska uruchomiła nowy oddział zlokalizowany w Krakowie, który na koniec II kwartału br. liczył 24 stanowiska call center, co pozwoliło na zapewnienie infrastruktury niezbędnej do dalszego dynamicznego wzrostu liczby klientów Grupy. Należy wskazać, iż jednocześnie prowadzone są intensywne prace mające na celu rozwój nowych usług, w tym usługi Kardioholter pozwalającej na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, a także usługi Kardiotest, która umożliwia ocenę ryzyka wystąpienia chorób serca - pracę nad tym projektem zostały zakończone w II kwartale 2012 r., a jego wdrożenie zaplanowano na III kwartał br.

 

Prezes Zarządu Telemedycyna Polska S.A. podkreśla – „Obecnie wkraczamy w nowy etap, etap poprawy jakości we wszystkich obszarach działań. Rozpoczęte zostały m.in. prace nad odświeżeniem wizerunku Spółki, nowymi logotypami i nazwami usług, nowym systemem medycznym dla naszego Centrum Monitoringu Kardiologicznego, poprawą organizacji biura obsługi klienta, komputeryzacją działów sprzedażowych call-center, usprawnieniem procedur związanych z ochroną danych osobowych. Dołożyliśmy także starań, aby wszelkie zmiany zostały zaakceptowane i wdrożone przez cały zespół pracowników. Istotną rolę odgrywają tutaj nowe elementy komunikacji marketingowej, a także system wartości i zachowań składających się na kulturę organizacji. Miniony kwartał zapoczątkował proces tworzenia niepowtarzalności i indywidualności Grupy Telemedycyna Polska przekładającej się̨ na postrzeganie oferty i zbudowanie długotrwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.”

 

Największy udział w strukturze przychodów Grupy Kapitałowej w II kwartale 2012 roku miała usługa Kardiotele, która wygenerowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1.016,0 tys. zł, wzrastając tym samym o 34,7% r/r i 10,1% q/q. Natomiast usługa E-Kardiolog odpowiadała w II kwartale 2012 r. za 12,2% ogółu przychodów ze sprzedaży Grupy Telemedycyna Polska generując tym samym obrót na poziomie 170,0 tys. zł. Usługa E-Kardiolog cechuje się duża dynamiką wzrostu i systematycznie zwiększa udział w generowanych przez Grupę przychodach. Wzrost przychodów z tego tytułu wyniósł w II kwartale 2012 r. 226,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz 16,4% w porównaniu do I kwartału 2012 r.

 

Warto również dodać, iż NZOZ Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon, należąca do CNK KARDIOFON sp. z o. o. – spółki wchodzącej w skład Grupy Telemedycyna Polska, wygenerowała w II kwartale 2012 roku 66,5 tys. zł przychodów ze sprzedaży, odpowiadając tym samym za 4,8% przychodów osiągniętych w analizowanym okresie przez Grupę. Z kolei dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży, wypracowanych w II kwartale 2012 r. przez Przychodnię Kardiofon, wyniosła 169,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz 14,3% w odniesieniu do I kwartału 2012 r. 

 

Opracowanie:

 

TelemedycynaPolska