• Najważniejsze komunikaty z rynku NewConnectcoffie

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 6 sierpnia 2012 r. do 19 sierpnia 2012 r.

 

6 sierpnia 2012 r.

Aqua

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu od Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia sp. z o.o. porozumienia do umowy dotyczącej prac projektowych dla galerii handlowej w Bydgoszczy. W wyniku niemożliwych do przewidzenia okoliczności nastąpiło przerwanie prac, w związku z czym strony postanowiły rozwiązać umowę i rozliczyć wykonane dotychczas prace. Stopień zaawansowania projektu na dzień przerwania prac wynosił 45%, co stanowi 2.500 tys. zł netto.

 

7 sierpnia 2012 r.

SMT Software

Zarząd Spółki powziął informację o wygranym przetargu na usługi lokalizacji i monitorowania pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń systemu GPS, organizowanym przez Pocztę Polską S.A. Konsorcjum, w skład którego wchodzi T-Matic Systems sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Emitent, złożyło najkorzystniejszą ofertę w niniejszym przetargu na kwotę 14.160 tys. zł. Projekt obejmuje monitoring satelitarny 4.750 pojazdów zamawiającego i będzie realizowany przez okres 48 miesięcy.

 

8 sierpnia 2012 r.

Fabryka formy

Emitent poinformował o wpłynięciu do siedziby Spółki umowy podpisanej z firmą Fitness Development o generalne wykonawstwo prac budowlanych związanych z przygotowaniem nowych klubów fitness Fabryka Formy w Galerii Mallwowej i Galerii Sucholeskiej. Wartość inwestycji budowlanych szacowana jest na kwotę do 3.500 tys. zł. Termin zakończenia prac w Galerii Sucholeskiej przewidziany jest na listopad 2012 r., natomiast w Galerii Mallwowej na styczeń 2013 r.

 

10 sierpnia 2012 r.

Positive Advisory

Likwidator spółki Positive Advisory Spółka Akcyjna w likwidacji poinformował, że w dniu 10 sierpnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu w drodze. Na likwidatora Spółki został powołany Pan Andrzej Murawski, który zgodnie z treścią uchwały uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji Spółki.

 

14 sierpnia 2012 r.

HMSG

Emitent poinformował, iż w dniu 13 sierpnia 2012 r. została zawiązana spółka APIS TECH sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 200 tys. zł, w której Emitent objął 100% udziałów. Nowo powstała spółka zajmować się będzie uruchamianiem i zarządzaniem start-up`ami, skupiając się przede wszystkim na podmioty technologicznych o innowacyjnym charakterze.

 

16 sierpnia 2012 r.

Forever Entertainment

Zarząd Emitenta poinformował, iż w dniu 15 sierpnia 2012 roku, spółka NCME, wchodząca w skład grupy kapitałowej Forever Entertainment S.A podpisała umowę dystrybucyjną z firmą TGBus Corporation z Pekinu. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, a jej przedmiotem jest promocja i dystrybucja gry "Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie" przez TGBUS Corp. na terenie Chin na platformę iOS (iPad, iPhone, iPod).

 

17 sierpnia 2012 r.

Planet Soft

Emitent poinformował, iż w dniu 17 sierpnia 2012 r. zawiązał spółkę Rearden Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał zakładowy nowo powstałej spółki wynosi 100 tys. zł i w ¼ zostanie opłacony przez założycieli spółki Rearden Technology S.A. przed zarejestrowaniem spółki, a w pozostałej części w ciągu roku od jej zarejestrowania. W związku z powyższym Emitent objął 490.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda co stanowi 49,00% kapitału zakładowego spółki oraz 49,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rearden Technology S.A.

 

Opracowanie:

 

CertusCapital