• Spółki świadomie łamią regulamin na NewConnectDevil

Emitenci, którzy nie wywiązują się rzetelnie z obowiązków wyszczególnionych w regulaminie ASO, narażeni są na szereg sankcji, z których najbardziej dotkliwa to wykluczenie instrumentów finansowych spółki z obrotu w alternatywnym systemie. Niestety rozwiązanie to stosowane jest na tyle rzadko, że dla części emitentów opinia inwestorów jest ważniejsza niż potencjalne konsekwencje nałożone przez Organizatora NewConnect.


Zgodnie z Regulaminem NewConnect emitent w zależności od wielkości przewinienia osobno bądź łącznie zostać ukarany poprzez:

 

  1. upomnienie, a informacja o upomnieniu zostanie opublikowana na stronie internetowej NC,   
  2. zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
  3. wykluczenie instrumentów finansowych emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

 

Niedawno wprowadzonym rozwiązaniem są również kary finansowe, z czego najwyższa stanowi równowartość zaledwie 20 000 zł. Sporadyczne stosowanie najbardziej rygorystycznych sankcji powoduje, że prawdopodobieństwo otrzymania ich przez emitenta jest znacznie mniejsze niż konsekwencje ze strony inwestorów. Teoretycznie lepiej nie podawać do informacji publicznej zdarzeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na opinie o spółce. Przejawem tego są chociażby raporty kwartalne, w których zarządy bardzo lakonicznie ustosunkowują się do obowiązujących ich komentarzy. Innym przykładem są informacje mające znaczący wpływ na funkcjonowanie spółki. Powinny one odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w przedsiębiorstwie i umożliwić interesariuszom wciągnięcie jednoznacznych wniosków, a często i to nie jest możliwe.

 

Patrząc na skalę problemu, nie ma on charakteru dominującego na rynku, ale warto mieć świadomość, że takie mechanizmy funkcjonują. Jeżeli emitent upublicznia bardzo lapidarne treści, można podejrzewać, że próbuje coś ukryć. W aktualnej sytuacji to właśnie w jego gestii powinno leżeć, by sytuacja finansowa spółki była jak najbardziej transparentna. Co prawda ASO może zastosować jeszcze jeden środek dyscyplinujący w postaci obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowo-biznesowej i udostępnienia jej wyników szerokiemu gronu inwestorów, jednak rozwiązanie to stosowane jest relatywnie rzadko.


Opracowanie:

Trinity