• Upadłość z możliwością zawarcia układu sposobem na przejściowe problemy z płynnością?upadlosc

 

Dalsza działalność spółki PBG, notowanej na warszawskiej giełdzie, stoi pod znakiem zapytania. Krajowy lider branży budowlanej, obsługujący inwestycje strategiczne dla Polski, popadł w ostatnim czasie w znaczne kłopoty finansowe. Stało się tak za sprawą spółek zależnych, które utraciły płynność finansową i ogłosiły upadłość. Brak możliwości spłaty bieżących zobowiązań zmusił PBG do pójścia w ich ślady i złożenia wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu. Co oznacza ten termin?


Konieczność ogłoszenia upadłości wynika z art.21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Związane jest to z niewywiązywaniem się spółki ze zobowiązań oraz gdy ich poziom w znacznym stopniu przewyższa jej majątek. W takiej sytuacji zarząd musi w ciągu dwóch tygodni zwrócić się do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Przy zgłoszeniu zarządzający powinien zadbać o udokumentowanie stanu firmy, który uprawdopodobni możliwości przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

 

Rozwiązanie zastosowane w przypadku PBG ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy ustanowienie układu pozwala na zaspokojenie roszczeń dłużników w większym stopniu niż w przypadku postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że przedsiębiorstwo zyskuje możliwość redukcji zobowiązań i odbudowania swojej pozycji. Zawarcie układu wiąże się z obowiązkiem przedstawienia przez podmiot sprawozdań finansowych oraz wyklarować aktualną sytuacje majątkową. Przepisy zobowiązują przedsiębiorstwo do udostępnienia nadzorcy sądowemu w szczególności ksiąg rachunkowych.

Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu niesie ze sobą pewne korzyści dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Przedsiębiorstwo zostaje objęte regulacjami wynikającymi z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, dzięki czemu uniemożliwia się wszelkie działania związane z wyprzedawaniem majątku spółki. W niektórych przypadkach jest możliwie cofnięcie zajęć komorniczych, które doszły do skutku przed ustanowieniem upadłości. Prawo upadłościowe i naprawcze gwarantuje zyskanie przez spółkę czasu na zgromadzenie środków na regulację zobowiązań.

W myśl artykułu 87 spółka upadła nie może regulować wierzytelności, które na mocy prawa są objęte układem w terminie od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się wyroku sądowego. Pozytywną konsekwencją ustanowionego w trakcie postępowań układu jest rozłożenie zobowiązań na raty oraz częściowa redukcja zobowiązań. Objęcie przedsiębiorstwa postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu oznacza także zagwarantowanie faktu, że umowy najważniejsze dla funkcjonowania spółki czyli np. dzierżawa lokalu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, czy umowa leasingu nie zostaną zerwane.

Jeżeli chodzi o sam wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu to powinien on zawierać propozycje układowe oraz cashflow za okres ostatnich 12 miesięcy, w przypadku gdy podmiot spełniał warunki konieczne do prowadzenia tego typu dokumentacji. Jeżeli zainteresowany nie przedstawi możliwości układu, sąd wyznacza termin jednego miesiąca na dopełnienie formalności. Termin złożenia propozycji, może zostać przedłużony do trzech miesięcy.

Ze względu na postępującą globalizację warto także zwrócić uwagę na zagraniczne postępowanie upadłościowe. Metodyka działań w takim przypadku jest określona w art. 379 Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie sądowe lub administracyjne prowadzone za granicą stosuje się względem podmiotu podlegającego kontroli lub zarządowi sądu zagranicznego w celu restrukturyzacji lub likwidacji.

Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu jest rozwiązaniem dla spółek, które borykają się z przejściowymi problemami z utrzymaniem płynności. Takie rozwiązanie gwarantuje czas potrzebny do uregulowania zobowiązań oraz zabezpiecza majątek spółki. W przypadku PBG ogłoszenie przez sąd upadłości z możliwością zawarcia układu może oznaczać, że spółka będzie w stanie przeprowadzić proces restrukturyzacyjny i dalej kontynuować działalność.

 

Opracowanie:


IPO.pl