• Alkal S.A.Alkal S.A. prowadzi działalność na rynku stolarki aluminiowej w kraju i za granicą oferując produkty, które wykorzystywane są w różnych obszarach powłoki budynków. Początki działalności Spółki sięgają roku 1998, kiedy to powstała firma Metalbud S.C., która w 2002 r. została przekształcona w Alkal sp. z o.o. W 2010 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną, a od grudnia 2010 r. Alkal S.A. notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


fotolia.pl


Profil działalności

 

Produkowane przez Spółkę produkty stolarki aluminiowej wykorzystywane są w budynkach biurowych, handlowych, magazynowych, budynkach użyteczności publicznej, a także budownictwie jednorodzinnym. Działalność Alkal S.A. realizowana jest w trzech podstawowych obszarach produktowych:

 

  • Produkcja drzwi aluminiowych;
  • Produkcja i montaż architektonicznych systemowych elementów fasadowych;
  • Produkcja i montaż aluminiowych przeszklonych elementów przeciwpożarowych.

 

Spółka posiada szeroką ofertę produktów, w skład której wchodzą: drzwi, okna, elementy fasadowe, balustrady, aluminiowe systemy antywłamaniowe, systemy przeciwpożarowe oraz produkty z zakresu automatyki budynków jak np. e-window (czujniki okienne nadzorujące otwieranie i zamykanie, czujniki deszczu, wiatru, napędy do okien zapewniające zautomatyzowany proces wentylacji itp.)  lub systemy kontroli dostępu.

 

Alkal S.A. współpracuje z wiodącymi producentami systemów aluminiowych w Europie, dzięki czemu oferuje produkty najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania klientów w zakresie efektywności energetycznej, bezpieczeństwa, komfortu i wzornictwa. Strategia Spółki zakłada dalszy rozwój organiczny na krajowym i zagranicznym rynku stolarki aluminiowej poprzez akwizycję umów handlowych zorientowaną na obsługę kontraktów charakteryzujących się wyższą barierą wejścia oraz wysoką rentownością. W 2010 r. Spółka uruchomiła produkcję stolarki z wykorzystaniem nowoczesnej linii produkcyjnej w zakładzie w Opatówku, która umożliwiła automatyzację i zwiększenie efektywności procesu produkcji oraz poprawę jakości produktów. W 2011 r. udział eksportu w przychodach ogółem stanowił ok 61%., a kluczowymi rynkami zagranicznymi dla Alkal S.A. są Szwecja, Dania i Wielka Brytania.

 

Wyniki finansowe


Alkal wyniki finansowe

Wykres 1. Wyniki finansowe Alkal S.A. w latach 2008-2011 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Według wstępnych danych zawartych w raporcie okresowym za IV kwartał 2011 r. ubiegły rok był okresem kontynuacji dynamicznego wzrostu sprzedaży Spółki. Przychody w okresie I-IV Q 2011 r. sięgnęły poziomu 21,75 mln zł i były o ponad 54% wyższe niż w roku 2010. Zysk netto wyniósł 2,44 mln zł (o 40,88% więcej niż w 2010 r.). Największy udział w aktywach Spółki stanowią środki trwałe, dlatego warto zwrócić uwagę na poziom EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja), który w podanym okresie wyniósł 3,63 mln zł, o 26,16% więcej niż w porównywalnym okresie 2010 r. Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w 2011 r. wyniósł 27,68% w porównaniu do 26,14% na koniec 2010 r., a wskaźnik ogólnego zadłużenia Spółki ok. 48%. Jak wynika z zamieszczonego w raporcie za IV Q 2011 r. rachunku przepływów pieniężnych, w 2011 r. Alkal S.A. osiągnęła wpływy z tyt. kredytów i pożyczek w wys. 1,4 mln zł, co wpływa na wzrost kosztów finansowych, jednak biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost przychodów oraz dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w 2011 r. wyniosły 2,6 mln zł, obsługa zadłużenia nie jest zagrożona. Co więcej, wysoki wskaźnik rentowności na poziomie EBITDA, który w 2011 r. wyniósł 16,68% świadczy o efektywnym wykorzystaniu dźwigni finansowej. W okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2011 roku Spółka osiągnęła 8,5 mln zł przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym oraz 13,2 mln zł z tyt. sprzedaży eksportowej.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron Spółki należy zaliczyć współpracę z wiodącymi producentami systemów aluminiowych w Europie, dzięki czemu Alkal S.A. oferuje produkty najwyższej jakości spełniające wysokie wymagania odbiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, o czym świadczy dynamiczny wzrost sprzedaży na przestrzeni ostatnich czterech lat. Z punktu widzenia inwestora warto zwrócić uwagę na stabilny akcjonariat, w którym ponad 80% akcji posiada dwóch założycieli Spółki, którzy rozwijają działalności Alkal S.A. od 1998 r. Słabe strony Spółki wiążą się z dużym uzależnieniem działalności od sytuacji panującej w branży budowlanej, co w przypadku spowolnienia gospodarczego może implikować zmniejszenie liczby zamówień dla Spółki i pogorszenie wyników finansowych. Dodatkowo działalność w branży budowlanej wiąże się z sezonowością produkcji, a także uzależnieniem realizacji zamówień od warunków atmosferycznych w okresie zimowym, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać terminową realizację procesów inwestycyjnych. Jednym z czynników ryzyka jest zagrożenie wynikające z uzależnienia od kluczowego odbiorcy. Jak podaje Spółka w Dokumencie Informacyjnym, w 2010 r. udział kluczowego odbiorcy w przychodach wynosił ponad 86%, co świadczy o niskim stopniu dywersyfikacji działalności pod względem liczby odbiorców.

 

Szansę dla Spółki stanowi zwiększenie sprzedaży na zagranicznym rynku stolarki aluminiowej, który charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu. Dzięki budowie nowoczesnego parku maszynowego Spółka jest w stanie osiągnąć przewagę rynkową, która umożliwi dalszy wzrost przychodów i poprawę wyników finansowych. Należy także zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające ze zmiany kursu walutowego, z racji istotnego udziału eksportu w przychodach Spółki. Alkal S.A. ponosi część kosztów w PLN, a istotną część przychodów uzyskuje w EUR, co w przypadku aprecjacji złotego względem euro wpływa na pogorszenie wyników finansowych, zmniejszenie marży i przychodów przeliczonych na walutę krajową.

 

Opracowanie:


Prometeia Capital