• Jak zabezpieczyć finanse spółki czyli rola animatora rynku na NewConnectAnimator rynku czuwa nad zapewnieniem płynności finansowej określonych instrumentów finansowych, a jego funkcja uregulowana jest w rozdziale VI Regulaminu Giełdy. Animator rynku to szczególnie ważna postać na rynku NewConnect, charakteryzującym się dużym ryzykiem związanym z obrotem akcjami młodych spółek  o sporym potencjale, jednak w pełni niezweryfikowanym jeszcze przez rzeczywistość rynkową. Animator występuje tu jako reżyser relacji inwestorskich, który inicjuje zlecenia kupna i sprzedaży dla zapewnienia trwałości obrotu swojego klienta oraz niedopuszczenia do zaistnienia na rynku inwestorskiego marazmu.

 

fotolia.pl

 

Za animatora rynku uważany jest Członek Giełdy lub podmiot spełniający warunki krajowej bądź zagranicznej firmy inwestorskiej działającej za pośrednictwem Członka rynku, które wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy zawartej z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawowym obowiązkiem animatora jest takie zarządzanie zleceniami, które w sposób najefektywniejszy przyczyni się do zapewnienia płynności finansowej klienta, z którym współpracuje na zasadach z góry ustalonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę, że animator zabiegając o płynność finansową, składa zlecenia, poprzez które dokonuje transakcji na własny rachunek. Zwykle są to zlecenia zarówno kupna jak i sprzedaży, możliwe jest jednak zastrzeżenie do jego dyspozycji zleceń tylko jednego rodzaju.

 

Umowa z GPW, jaką zobowiązany jest podpisać podmiot pretendujący do tego statusu, zawiera postanowienia dotyczące przykładowo etycznego wykonywania powierzonych obowiązków dla maksymalizacji zysków danej spółki czy warunki składanych zleceń kupna i sprzedaży dotyczących w szczególności minimalnej wartości oraz maksymalnej różnicy między limitami ceny. Emitent korzysta z usług np. domu maklerskiego lub podmiotów funkcjonalnie do niego podobnych przez okres co najmniej 2 lat, liczonych od dnia pojawienia się na NewConnect. Po tym czasie, o ile podmiot zyskał stabilną płynność finansową, animator może złożyć wniosek do GPW o czasowe zwolnienie go z pełnionej funkcji. Ważnym aspektem jest fakt, iż w sytuacji, gdy umowa z animatorem wygaśnie lub zostanie rozwiązana przed upływem rzeczonych 2 lat bądź jeśli podmiotowi pełniącemu obowiązki animatora zostanie odebrane do tego prawo albo też zostanie zawieszony, organizator rynku NewConnect jest uprawniony do zaprzestania notowania instrumentów finansowych emitenta na czas podjęcia przez niego współpracy z innym podmiotem występującym na prawach animatora. Rozwiązanie to nie ma zastosowania w istotnych, uzasadnionych sytuacjach, kiedy organizator ASO decyduje się na kontynuację obrotu bez zapewnionej obsługi animacyjnej.

 

Rola animatorów wydaje się być nieoceniona, gdy działają na rynkach alternatywnych, takich jak NewConnect, ponieważ to oni zapewniają tutaj równowagę w obrocie instrumentami finansowymi. Podejmowane czynności zlecenia kupna i sprzedaży przenoszą na animatorów ryzyko związane z inwestycjami nie cieszącymi się większym zainteresowaniem. Dzięki temu przywracają stabilność, gdy wahania cenowe są niebagatelne. Wówczas animator jest zobowiązany do interwencji poprzez zmianę zlecenia, która spowoduje wyznaczenie nowego kursu jednolitego. Minimalna wartość zlecenia składanego przez animatora jest ustalona na poziomie 2 500 zł. Różnica jaka może wystąpić pomiędzy minimalną wartością wyznaczoną w zleceniu sprzedaży a zaproponowaną maksymalną ceną kupna, musi zatrzymać się na poziomie 5%, jeżeli cena waloru przekracza 2 zł. Dla walorów o wartości od 1 – 2 zł, spread nie może być wyższy niż 10 gr, a jeśli cena została ustalona poniżej 1 zł, spread nie może przekroczyć 5 gr. Zlecenie animatora musi pojawić się na 5 minut przed otwarciem rynku, jednak na tym nie kończy się jego rola. Animator bierze czynny udział w obrocie, czuwając nad zmianami cen i niedoprowadzając do takich wahań, które przekroczą wyznaczone na wstępie widełki statyczne. Gdy jednak ceny przekroczą ustalone granice, konieczna jest zmiana zlecenia, by nie doszło do zamrożenia rynku.

 


Wykres 1

Wykres 1. Udział w rynku poszczególnych animatorów rynku działających na NewConnect na początku 2012 r. (%) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na www.newconnect.pl, z dnia 17.02.2012

 

Aktualnie na rynku działa czternaście podmiotów pełniących funkcje animatorów ASO NewConnect, spośród których największy udział w rynku posiada BDM S.A. –  obsługujący 149 z 221 spółek (67,4%). Drugi w kolejności jest Copernicus Securities posiadający 26 – procentowy udział, obsługujący 57 spółek, to jest o 4 więcej niż, obsługujący 24% rynku, PKO BP. Na czwartym miejscu natomiast znajduje się – Dom Maklerski BZ WBK z 16 – procentowym udziałem. Wśród animatorów rynku, którzy posiadają ponad 10 – procentowy udział zaliczamy również DM BOŚ S.A. (11,3%). Udział pozostałych animatorów rynku nie przekracza 6%.

 

Działający w cieniu giełdowych wzlotów i upadków, animatorzy rynku są jak stróże na polskim rynku nie odznaczającym się na arenie międzynarodowej szczególnie dużą aktywnością inwestorów. NewConnect to wciąż rozwijający się rynek alternatywny, cieszący się jednak coraz większym zainteresowaniem, zarówno podmiotów dysponujących kapitałem, jak i tych kapitału poszukujących. Bez względu jednak, na stan giełdowego popytu i podaży, rola animatora zapewne nie osłabnie, gdyż wiązałoby się to z poddaniem się ślepemu losowi rynku. Bufor bezpieczeństwa jaki zapewnia animator, jest bowiem wartością najbardziej pożądaną w warunkach niepewnego zysku i potencjalnej straty.

 

Opracowanie:


ipo.pl