• Emporium w tarapatachGPW odwiesiła handel walorami Emporium, spółki prowadzącej sieć kawiarni "Paparazzi".

 

W ubiegłym tygodniu obrót akcjami został wstrzymany, ponieważ - zdaniem GPW - firma nie przekazała do publicznej wiadomości istotnych informacji o sytuacji płynnościowej.

 

Stosowny, obszerny komunikat zarząd opublikował w miniony czwartek. Przyznano, że strategia nie jest realizowana, a ponadto istnieją zaległości wobec najemców lokali, co skutkowało już wypowiedzeniem dwóch umów (o drugiej poinformowano w piątek). Może to doprowadzić do upadłości spółki.

W sumie zaległości, także z tytułu wynajmu biura, sięgają kilkuset tys. zł. Prowadzone są rozmowy w sprawie rozłożenia spłaty zobowiązań.

 

Emporium wskazało też na ryzyko, jakim jest możliwość wystąpienia przez wynajmującego z żądaniem zapłaty kar umownych na kwotę sięgającą blisko 5 mln zł. To równowartość czynszu najmu za okres, na jaki zostały początkowo zawarte umowy.

 

- Biorąc pod uwagę wartość wszystkich bieżących opóźnień w realizacji płatności zobowiązań Emitenta, a także ryzyko konieczności zapłaty którejkolwiek ze wskazanych kar umownych istnieje wysokie zagrożenie utraty przez niego płynności finansowej, co w konsekwencji może doprowadzić do upadłości Spółki. Zarząd Emitenta oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby powyższe ryzyka nie zostały zrealizowane i w tym celu prowadzi negocjacje z wynajmującym lokale przy ul. Żurawiej w Warszawie, celem wypracowania polubownego rozwiązania pozwalającego na stabilne kontynuowanie działalności przez Spółkę, w tym do odstąpienia przez niego od naliczenia kar umownych. Ponadto Zarząd Spółki podejmuje działania mające na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych Spółki oraz zwiększenie uzyskiwanych przez Spółkę przychodów - podano w komunikacie.

 

Opracowanie:


pb.pl