• Ograniczenie ryzyka portfela z wykorzystaniem NewConnectfotolia.plASO warszawskiej giełdy, ze względu na rodzaj notowanych podmiotów, z założenia jest bardziej ryzykowny od głównego parkietu. Może być jednak bardzo atrakcyjny dla inwestorów lokujących aktywa zgodnie z teorią portfelową.

 

Umiejętność redukowania ryzyka jest jednym z najistotniejszych elementów decydujących o sukcesie w inwestowaniu. Tak jak nie wkłada się wszystkich jajek do jednego koszyka, tak również nie powinno się inwestować wszystkich środków w jeden walor. Kluczowym problemem jest więc dobra dywersyfikacja.

 

Jednym z wyznaczników dobrze zdywersyfikowanego portfela jest dobór spółek z różnych branż słabo ze sobą skorelowanych, tzn. takich, które nie podlegają tym samym ruchom w jednym czasie. Większe jest wtedy prawdopodobieństwo, że gdy jeden z walorów straci, to reszta nie podąży w tym samym kierunku.

 

NewConnect daje w tym względzie szerokie pole do popisu. Duży wybór spółek z różnych branż i na różnym etapie rozwoju powoduje, że korelacja dziennych stóp zwrotu pomiędzy NCIndex i WIG w okresie 1.2009-7.2011 wyniosła zaledwie 0,37, pozwalając na skuteczną dywersyfikację ryzyka (dla porównania: minimalna korelacja WIG z indeksami branżowymi wyniosła 0,48, a średnia – 0,70).

 

Portfele NC+GPW

Wykres 1. Zbiór portfeli możliwych do utworzenia z przykładowych spółek z parkietu głównego GPW i NewConnect

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bossa.pl

 

Wykres 1. przedstawia przykład redukcji ryzyka z wykorzystaniem waloru notowanego na NC. Szarym kolorem oznaczony został zbiór portfeli możliwy do uzyskania z połączenia akcji trzech spółek wchodzących w skład WIG20: PKN Orlen, KGHM i PKO BP. Portfel o minimalnym ryzyku w tym przypadku charakteryzuje się ryzykiem mierzonym odchyleniem standardowym na poziomie 24,2% i roczną oczekiwaną stopą zwrotu równą 22,8%.

 

Pomarańczowym kolorem zostały natomiast oznaczone portfele, do których włączono dodatkowy składnik – akcje notowanej na NewConnect spółki Orzeł. Walory te charakteryzują się wyższą od spółek z WIG20 oczekiwaną stopą zwrotu, ale ponad dwukrotnie wyższe jest również ryzyko. Najważniejsza jest jednak korelacja akcji tej spółki z walorami pozostałych spółek, która wynosi odpowiednio 0,04, 0,07 i 0,1. Dzięki temu portfel o minimalnym ryzyku dla tego przypadku charakteryzuje ryzyko na poziomie 23,3% i oczekiwana stopa zwrotu równa 26,3%. Włączenie walorów Orła do portfela pozwoliło więc nie tylko na ograniczenie ryzyka, ale również na zwiększenie potencjalnego zysku.

 

Orzeł posłużył jedynie za przykład typowej spółki z NewConnect, czyli takiej, która charakteryzuje się większym niż na parkiecie głównym ryzykiem, ale potencjalnie przynosi większe dochody i jest w małym stopniu skorelowana z głównym rynkiem GPW. Jeśli więc inwestor posiada portfel akcji notowanych na głównym parkiecie, to zainteresowanie się małą giełdą może przynieść mu wymierne korzyści.

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity