• Polski NASDAQ skończył 4 lata4Po pierwszej sesji na NewConnect wielu inwestorów oraz specjalistów zadawało sobie pytanie, jaka będzie przyszłość tego rynku. Czy powtórzy on sukces rynku regulowanego i stanie się liderem rynków alternatywnych w Europie Centralnej? Czy może podzieli los rynku CeTo, który nie rozwinął się zgodnie z przewidywaniami?

 

Alternatywny rynek NewConnect powstał w odpowiedzi na nasilającą się konkurencję dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ze strony londyńskiego rynku AIM (Alternative Investment Market). Rynek ten mógł stać się lepszym źródłem kapitału dla firm z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na niskie koszty emisji oraz mniej restrykcyjne regulacje.

 

NewConnect miał być korytarzem prowadzącym spółki na rynek główny, gdzie mogłyby nauczyć się zasad funkcjonowania w obrocie giełdowym. Grupą docelową miały być przedsiębiorstwa z innowacyjnych branż, o zapotrzebowaniu kapitałowym do 20 mln zł, charakteryzujące się wysokim potencjałem wzrostu, które jednak nie zbudowały jeszcze historii działalności. By umożliwić małym podmiotom skorzystanie z tej szansy, alternatywny system obrotu musiał cechować się:

 

 • niskimi kosztami emisji,
 • mniejszymi obowiązkami informacyjnymi w stosunku do Rynku Głównego,
 • niskimi kosztami transakcyjnymi,
 • krótkim czasem przeprowadzania procedur formalnych. 

 

Po 4 latach można dokonać oceny tego, co udało się osiągnąć.

Po pierwsze, można z całym przekonaniem powiedzieć, że NewConnect wciąż kusi firmy niskimi kosztami emisji oraz relatywnie niskimi kosztami funkcjonowania. Dla przykładu opłata roczna za notowanie instrumentów finansowych wynosi 3 tys. zł, a w pierwszym roku notowań spółki są z niej zwolnione, podczas gdy na rynku głównym koszt ten waha się między 9 tys. zł a 70 tys. zł. Z tego powodu firmy, które są notowane na NewConnect, rzadko decydują się na przejście na Rynek Główny – w ciągu 4 lat zrobiło to jedynie 15 podmiotów.

Po drugie zmieniło się podejście do obowiązków informacyjnych, które w pierwszych latach jego istnienia było dość liberalne. Zmiany, które zostały wprowadzone, polegały m.in. na:

 

 • szczegółowym określeniu minimum informacji, które musi zawierać dokument informacyjny,
 • zobowiązaniu autoryzowanego doradcy do złożenia raportu z oferty prywatnej,
 • ogłoszeniu Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

 

Po trzecie, w celu zwiększenia aktywności autoryzowanych doradców (AD) na rynku, wprowadzono przepis, który dla zachowania statusu AD nakłada na nich obowiązek wprowadzenia co najmniej jednej firmy na NewConnect w ciągu roku (wcześniej były to dwa lata). Dodatkowo w celu poprawy jakości usług AD Giełda wprowadziła obowiązek zatrudniania przez te firmy co najmniej 2 osób posiadających certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu (przepis wchodzi w życie z 1 stycznia 2012 r.).

 

Przyglądając się profilom spółek, widzimy, że założenia z okresu tworzenia rynku zostały spełnione, choć z pewnymi wyjątkami:

 

 • kilka notowanych spółek, m.in. Budus, Agroma czy Cerabud ma dość długą historię działalności,
 • wystąpiły przypadki wyższej niż zakładana wielkości emisji, np. Biomed-Lublin – 35,6 mln zł, Budus – 28,9 mln zł,
  Mo-Bruk – 25,9 mln zł.
 • część spółek nie działa w innowacyjnych branżach, co pokazuje Wykres 1.

 

Wykres 1

Wykres 1. Liczba spółek na rynku NewConnect w podziale branżowym

Opracowanie: Grupa Trinity na podstawie danych ze strony www.newconnect.pl

 

Największą barierą rozwoju, jaką przewidywali twórcy rynku NewConnect, była słaba płynność notowanych walorów. W 2008 roku obroty rynku malały z kwartału na kwartał. Było to spowodowane w głównej mierze awersją do ryzyka na rynkach kapitałowych, wywołaną światowym kryzysem. Jednak w ostatnim czasie widać sukcesywny wzrost płynności. NewConnect stał się wręcz jednym ze światowych liderów pod względem wysokości wskaźnika obrotu w okresie ostatnich 12 miesięcy (od sierpnia 2010 do lipca 2011), co pokazuje Wykres 2

 

Wykres 2

Wykres 2. Wskaźnik obrotu w okresie sierpień 2010 – lipiec 2011

Źródło: http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/2011_08_29_Raport_4%20lata%20NC.pdf

 

Cztery lata rynku NewConnect to nie tylko pasmo sukcesów. Niewątpliwie jednym z największych niepowodzeń była sprawa spółki Perfect Line, która 2 kwietnia 2009 roku złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną. Drugą spółką, która upadła 27 czerwca 2011 r., była spółka Promet S.A. Niestety inwestorzy, licząc na ponadprzeciętną stopę zwrotu, muszą zaakceptować wyższe ryzyko, które wiąże się nie tylko z gorszymi od prognoz wynikami, ale również z utratą znacznej części zainwestowanych środków w przypadku bankructwa.

 

Reasumując, Rynek NewConnect po 4 latach działalności stał się jednym z ważniejszych alternatywnych rynków w Europie, o czym świadczyć może choćby druga pozycja wśród alternatywnych rynków na świecie pod względem liczby notowanych spółek. Mimo ugruntowanej już pozycji, nadal cechuje się dynamicznym rozwojem i niesłabnącym zainteresowaniem wśród firm z sektora MŚP.

 

Opracowanie :

 

Trinity