• Unijne wspomaganie dla maluchów z NewConnectstrzalkiPozyskanie kapitału z funduszy unijnych może kojarzyć się z alternatywą dla środków z tytułu nowej emisji akcji wraz z późniejszym debiutem na rynku NewConnect. W praktyce te dwie opcje mogą stanowić  wzajemnie wobec siebie świetne uzupełnienie.

 

Najbardziej komplementarne w stosunku do możliwości pozyskania funduszy z uplasowania nowej emisji akcji na rynku NewConnect wydaje się unijne wsparcie z poddziałania 3.3.2. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. W jego ramach podmioty mogą ubiegać się o refundację koniecznych do poniesienia nakładów związanych z zakupem usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a maksymalna pomoc w tym zakresie to 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 mln euro. Przy kosztach debiutu w alternatywnym systemie obrotu, które wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, przekroczenie limitów jest więc mało prawdopodobne. Średni koszt przeprowadzenia oferty według stanu na koniec stycznia bieżącego roku wynosił 5,25%, co przy przeciętnej wielkości emisji rzędu 3,38 mln zł implikuje koszty debiutu na poziomie ok. 178 tys. zł. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z 14.02.2011 jak dotąd wykorzystano 8 856 tys. zł, tj. 44,28% całej sumy przeznaczonej na dofinansowanie do końca 2011 roku. Jest to zdecydowanie wyższy wskaźnik alokacji niż w latach poprzednich co ma związek z widocznym na rynku od początku roku ogromnym wzrostem zainteresowania rynkiem NewConnect wśród mniejszych przedsiębiorstw.

 

Drugim popularnym wśród spółek z NewConnect narzędziem jest wsparcie z funduszy unijnych w ramach działań 8.1., 8.2., 1.4. oraz 4.1. Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczone jest na projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do ich świadczenia. Pomoc jest skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw działających nie dłużej niż 12 miesięcy. Warto przypomnieć, że małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro, wobec czego zaliczyć do tego grona można bardzo wiele spółek notowanych na małym rynku. Dofinansowanie może pokryć do 85% wydatków kwalifikowanych, a jego maksymalna kwota to 200 tys. euro.

 

Przykładem spółki, która skorzystała z wymienionego powyżej działania jest AirMarket S.A. Emitent pozyskał dotację w wysokości 720 tys. zł z przeznaczeniem na projekt „Stworzenie inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz samolotów do nabycia/współnabycia”.

 

Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B dotyczy przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Wsparcie dotyczy przedsiębiorców z sektora MSP i może wynosić maksymalnie do 85% wydatków na działania informacyjne i wynagrodzenia, od 40% do 70% wydatków na nowe inwestycje (w zależności od regionu), 50% wydatków na doradztwo i 25% wydatków na szkolenia specjalistyczne. Z tej możliwości skorzystał Polman S.A., który współfinansuje projekt „Automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – POLMAN – odbiorcy o całkowitej wartości 2 334 300 zł. Na ten cel spółce przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1 042 820 zł.

 

Z kolei finansowanie w ramach działań 1.4. i 4.1. Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac składa się z dwóch etapów. W ramach etapu I (działanie 1.4.) wsparciu podlegają projekty badawcze i rozwojowe, projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu. Natomiast w etapie II (działanie 4.1.) wspierane jest przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych, w ramach działania 1.4. lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych). Maksymalna kwota wsparcia działania 1.4. wynosi 5 mln euro, natomiast w ramach działania 4.1. jest to 20 mln zł. Należy przy tym pamiętać, iż procentowy udział wsparcia zależy od regionu i wielkości przedsiębiorstwa.

 

Przykładem wykorzystania wspomnianych funduszy może być jedna z notowanych na rynku spółek biotechnologicznych, Blirt S.A., która pozyskała z działania 1.4 i 4.1. łącznie 2,821 mln zł dla projektu polegającego na opracowaniu nowego związku biologicznie czynnego o cechach potencjalnego leku innowacyjnego, mogącego znaleźć zastosowanie w leczeniu grzybic układowych.

 

Alternatywny system obrotu powstał z myślą o innowacyjnych przedsiębiorstwach, jednak w praktyce można znaleźć na parkiecie przedstawicieli różnych branż, w tym tradycyjnych, których projekty również spełniają kryteria działań PO IG.

Jednym z takich beneficjentów jest Orzeł S.A., któremu udało się zdobyć środki z kilku programów unijnych. Spółka otrzymała dotację z opisanego wcześniej działania 8.2. na „Wdrożenie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł S.A. i podmiotami współpracującymi”. Natomiast w ramach działania 1.4–4.1 uzyskała wsparcie na projekt "Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową, innowacyjną technologię". Spółka pozyskała również środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007–2013, z działania 1.3. na "Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym firmy Orzeł S.A." oraz z działania 1.7. na „Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.”. Ponadto w raporcie z 10.05.2011 Orzeł poinformował, że jego spółka zależna otrzymała pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych branży rolniczej” w ramach poddziałania 4.5.2. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki PO IG. Wysokość tej dotacji przekroczyła 11,5 mln zł.

 

Szans na znalezienie dodatkowego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa z funduszy unijnych jest wiele, a spółkom z rynku NewConnect szczególnie powinno zależeć na ich wykorzystywaniu. Muszą bowiem mieć na uwadze, że otrzymanie dotacji na prowadzenie nowoczesnego projektu może pozytywnie wpłynąć na wycenę podmiotu, a tym samym zwiększyć możliwości pozyskania nowych środków z kolejnych emisji akcji.

 

Opracowanie:

 

Trinity