• Indywidualni w centrum uwagiindywidualni14 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Skarbu Państwa, na której minister Aleksander Grad promował ideę akcjonariatu obywatelskiego. Podczas swojej wypowiedzi szef resortu szczególną uwagę poświęcił inwestorom indywidualnym.

 

Za obrót na rynku regulowanym GPW, wg danych zgromadzonych przez Giełdę, w większości odpowiadają inwestorzy zagraniczni (47% udziału w obrocie w 2010 r.) i instytucjonalni (34%). Inwestorzy indywidualni reprezentują więc zdecydowaną mniejszość (19%) i mają niewielki wpływ na kształt rynku.

 

W przypadku alternatywnego systemu obrotu sytuacja jest diametralnie inna. Na NewConnect indywidualni dominują nad pozostałymi grupami inwestorów. Wprawdzie ich udział w obrocie z roku na rok maleje na rzecz inwestorów instytucjonalnych, ale w 2010 r. nadal wynosił aż 87%, co przedstawia Wykres 1. Tak wysoki udział osób fizycznych sprawia, że to ich działania są kluczowym czynnikiem kształtującym alternatywny system obrotu.

 

Struktura inwestorów

Wykres 1. Udział poszczególnych grup inwestorów w obrocie na NewConnect (w %)

Źródło: Udział różnych grup inwestorów w obrotach giełdowych w 2010 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 

Ze specyfiką działania inwestorów indywidualnych można łączyć częste na NewConnect zjawisko osiągania przez debiutujące walory ponadprzeciętnych stóp zwrotu, którym w następnych okresach towarzyszą mocne korekty. Powodem takich sytuacji może być nierówny stosunek popytu do podaży, wywołany niewielką liczbą podmiotów obejmujących akcje w ofercie prywatnej. Częściej jednak przyczyn tego zjawiska można się dopatrywać w nieracjonalnych decyzjach inwestorów, którzy godzą się na nabywanie akcji po cenach znacząco oderwanych od fundamentów.

 

Idea akcjonariatu obywatelskiego i podążająca za nią działalność edukacyjna ma duże szanse na ograniczenie występowania anomalii tego typu i kreowanie zjawisk pozytywnych, jak na przykład zwiększenie zaangażowania inwestorów w życie spółki. Wpływ tej kampanii na efektywność rynku NewConnect może być znaczący ze względu na fakt, że – jak zostało grupa docelowa, czyli inwestorzy indywidualni, stanowi największe grono graczy na małej giełdzie. Krok ten należy więc oceniać pozytywnie, jednak czas pokaże, czy przyniesie on zamierzony efekt, a raczej – na jaką skalę.

 

Opracowanie:

 

Grupa Trinity