• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 21 marca do 1 kwietnia 2011 r.statystykiNCIndex na zamknięciu w dniu 1 kwietnia 2011 r. osiągnął poziom 58,67 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wzrósł o 0,27%. W tym samym okresie rosły również indeksy rynku regulowanego – Wig20 o 3,51%, mWig40 o 2,72%, a sWig80 o 1,80%. Wzrosty miały miejsce także zagranicą – indeks DIJA wzrósł o 4,37%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 249 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 62 mln zł.

 

 

 

 

 

 

 

NCIndex

Rys. 1. NCIndex w okresie od 1 października 2010 r. do 1 kwietnia 2011 r.

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 80 spółek, wartość rynkowa 24 nie zmieniła się, a 90 odnotowało spadek kursu akcji.

 

tabeleNajwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Black Pearl Capital – w dniu 30 marca 2011 roku SPQR S.A. wraz z podmiotami zależnym DYFFRYN HOLDINGS LIMITED, NOVIAN POLSKA S.A. oraz NOVIAN EUROPE S.A. w dniu 30 marca 2011 roku zmieniły stan posiadania akcji BLACK PEARL CAPITAL S.A. i przekroczyły próg 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A.;
  • Emmerson – w dniu 29 marca 2011 r. Pan Marek Krajewski (Prezes Zarządu Spółki) poinformował o zbyciu w dniu 28 marca 2011 r. (na podstawie umowy cywilnoprawnej) na rzecz inwestora finansowego 500.000 akcji serii B Spółki za łączną kwotę 750.000 zł.;
  • IPO – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek Nicolas Games, 11 bit studios i Atlantis Energy.

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Forever Entertainment – w dniu 31 marca 2011 roku Zarzad Spółki złożył do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect na dzień 6 kwietnia 2011 r. oraz ostatni dzień notowań praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E na dzień 11 kwietnia 2011 r.;
  • ProxyAd na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Eurosnack – w dniu 23 marca 2011 roku Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie od Pana Bogdana Małachwiej, który poinformował, że w dniu 18 marca 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno - prawnej nabył 1.264.739 akcji zwykłych na okaziciela serii A Eurosnack S.A., stanowiących 9,47% kapitału zakładowego oraz 9,47% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. i tym samym przekroczył próg 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Pan Małachwiej posiadał 1.340.044 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 10,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.340.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital