• Z życia spółekSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 4 do 17 października 2010 r. :

 
4 października 2010 r. Eko Export - Spółka zakończyła pracę nad prospektem emisyjnym i w dniu 04 października 2010r. złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

 

5 października 2010 r. Maximus – Do Spółki wpłynęło żądanie od akcjonariusza, spółki FON Ecology S.A., dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 listopada 2010 r. Głównym punktem obrad będzie podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, PDA serii D oraz akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

6 października 2010 r. MEW – Spółka poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej ze spółką Odnawialne Źródła Energii DIM sp. z o.o. dotyczącą budowy małej elektrowni wodnej w Cieszynie o mocy 0,5 MW. Umowa przewiduje docelowe objęcie przez spółkę zależną od Emitenta do 75% udziałów kontrahenta. Łączne zaangażowanie finansowe Spółki wyniesie 4 900 tys. zł i obejmować będzie udzielone pożyczki, koszty zakupu urządzeń oraz koszty nabycia i objęcia udziałów.

 

7 października 2010 r. Ekopol Górnośląski Holding - Spółka podpisała umowę na obsługę paliwowo-energetyczną mikrostacji paliw w miejscowości Konopiska Hutki. Zawarty kontrakt ma związek z realizacją projektu „Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji w spółce Ekopol Górnośląski Holding”. Łączna wartość niniejszej umowy opiewa na kwotę 1,91 mln zł netto i obowiązywać będzie przez 48 miesięcy.

 

8 października 2010 r. Hefal – Zarząd Emitenta otrzymał informację o wyborze oferty Spółki o wartości 735 tys. zł od firmy Skańska S.A. na dostawę i montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej i wewnętrznej.

 

11 października 2010 r. BGS Energy Plus – Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przez BGS Biogas a.s. (podmiot zależny) umowy o wartości 2 735 tys. euro na realizację projektu biogazowi o mocy 740 kW w miejscowości Kamen w Republice Czeskiej.

 

12 października 2010 r. Sobet – Zarząd Emitenta otrzymał informację o wpłynięciu do Spółki zleceń łącznej wartości 7 343 tys. zł od Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - Etap III" oraz od Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego Transkol Sp. z o.o. na wykonanie robót przewiertowych przy przebudowie peronu na stacji Katowice.

 

13 października 2010 r. Rodan Systems – Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy o wartości 695 tys. zł z Urzędem Lotnictwa Cywilnego na wykonanie projektu technicznego, dostawa oprogramowania, instalacja i wdrożenie Modułu Technicznej Obsługi Statków Powietrznych należącego do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

14 października 2010 r. Vedia – Zarząd poinformował o podpisaniu przez Vedia HK Ltd. (podmiot zależny) umowy o wartości 267 tys. USD z firmę Spellmark Ltd na dostawę produktów elektronicznych.

 

15 października 2010 r. Security System Integration – Zarząd poinformował o podpisaniu umowy o wartości 591 tys. zł ze spółką Integer S.A. na ealizację inwestycji dotyczącej wykonania instalacji systemów SWN, CCTV oraz instalacji sygnalizacji pożaru w przebudowywanym Ratuszu w Oławie. 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital