• Komunikaty emitentów (29.02-27.03.2016)© wellphoto - Fotolia.com

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów  rynku NewConnect w okresie od 29 lutego do 27 marca 2016 r.

 

29 lutego 2016 r.

Planet Innovation Group S.A.

Zarząd Emitenta zaprezentował prognozy finansowe Spółki na 2016 r. uwzględniające przychody z działalności doradczej, które zostały wprowadzone do nowej strategii Planet Innovation Group S.A. Zgodnie z powyższym, przychody netto ze sprzedaży szacowane są na 3,35 mln zł, natomiast EBITDA  na 1,11 mln zł. Jak podkreślił Zarząd Emitenta, około 70% wartości powyższych projekcji stanowić będą usługi doradcze, natomiast pozostała część pochodzić będzie ze sprzedaży usług informatycznych.

 

1 marca 2016 r.

GLG Pharma S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2016, Zarząd GLG Pharma S.A. poinformował o przyznaniu dofinansowania z programu INNOMED dla projektu Spółki polegającego na rozwoju terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi oraz rozwój metod diagnostycznych. Dofinansowanie z programu INNOMED jest kolejnym wyróżnieniem oraz dodatkowym potwierdzeniem technologii Emitenta, która jest sponsorowana przez Narodowy Instytut Raka w USA.

 

2 marca 2016 r.

Novina S.A.

Zarząd Novina S.A. zakomunikował o zawarciu przez Krzysztofa Konopkę, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz Emitenta umowy, na mocy której Emitent nabył 100 (stanowiących 100%) udziałów w kapitale zakładowym spółki P24 Innovation sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każda, za łączną kwotę 2,30 mln zł. Dodatkowo w komunikacie Zarząd Spółki zaznaczył, iż P24 Innovation sp. z o.o. jest właścicielem budynku hotelowo-pensjonatowo-apartamentowego o powierzchni 1830 m2, położonego na skraju Zakopanego.

 

3 marca 2016 r.

M FOOD S.A.

Zarząd M FOOD S.A. przekazał skorygowaną prognozę wyników finansowych Emitenta na 2016 r. Zgodnie z założeniami Zarządu, Emitent powinien w 2016 r. osiągnąć przychody netto ze sprzedaży w kwocie 134,83 mln zł, wynik EBIT na poziomie 8,32 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,27 mln zł.

 

4 marca 2016 r.

SferaNET S.A. 2016 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2016, Zarząd SferaNET S.A. zakomunikował o podpisaniu z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej umowy, której przedmiotem jest realizacja obowiązków operatora infrastruktury sieci szerokopasmowej. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a łączna jej wartość określona została na ok. 613,00 tys. zł brutto. Szczegółowy zakres obowiązków Spółki w projekcie przedstawia komunikat bieżący EBI nr 5/2016 Emitenta.

 

5 marca 2016 r.

Marka S.A.

Zarząd Marka S.A. przekazał informację o podjęciu uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 1.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii L3, o łącznej wartości nominalnej 1,00 mln zł. Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii L3 podjęta została na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 grudnia 2015 r. dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Emitenta zobowiązania, w maksymalnej kwocie 15,00 mln zł, w terminie do 31 grudnia 2016 r., w drodze prywatnych emisji obligacji.

 

7 marca 2016 r.

Parcel Technik S.A.

Zarząd Emitenta poinformował, iż objął udziały w spółkach  Cerromachin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Inpost Finance S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Biegły rewident oszacował wartość powyższych podmiotów na kwotę (odpowiednio) 13,00 mln zł oraz 1,70 mln zł. Poprzez spółkę Cerromachin sp. z o.o. świadczone będą usługi IT z nakierowaniem  na obszar rozwiązań́ logistycznych. Firma Inpost Finance działa w branży płatności mobilnych. Przejęcie udziałów w ww. spółkach związane jest z emisją akcji serii C Emitenta.

 

8 marca 2016 r.

The Farm 51 Group S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu porozumienia w sprawie wsparcia wizerunkowego Chernobyl VR Project, który zakłada stworzenie wirtualnej rzeczywistości inspirowanej katastrofą elektrowni atomowej w Czarnobylu. Porozumienie zakłada m.in. wsparcie wizerunkowe projektu przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych, takich jak media społecznościowe, telewizja i prasa oraz organizację dwóch konferencji w Kijowie – technologicznej oraz inwestycyjnej.

 

9 marca 2016 r.

Black Pearl S.A.

Zarząd Black Pearl S.A. zakomunikował o nabyciu 132.800 udziałów spółki ECO MILAN sp. z o.o., za kwotę 6,64 mln zł, co stanowi 76,44% udziału w jej kapitale zakładowym. Niniejszy podmiot prowadzi działalność deweloperską w zakresie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego i aktualnie realizuje budowę osiedla budynków wielorodzinnych o podwyższonym standardzie w Milanówku. Powyższa inwestycja szacowana jest na kwotę 40,00 mln zł.

 

10 marca 2016 r.

BVT S.A.

Zarząd BVT S.A. podał informację o przyjęciu przez jednego z polskich operatorów telekomunikacyjnych oferty Spółki na zakup trzech pakietów wierzytelności o wartości nominalnej 4,80 mln zł. Wiadomość o podpisaniu umów nabycia ww. pakietów wierzytelności ma zostać przekazana w odrębnym raporcie bieżącym EBI.

 

11 marca 2016 r.

Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Zarząd Spółki poinformował o wyborze oferty złożonej przez Emitenta, wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, na inwestycję pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 6 w Szczecinku”. Wartość projektu wynosi przeszło 9,86 mln zł brutto.

 

12 marca 2016 r.

G-Energy S.A.

Zarząd G-Energy S.A. zakomunikował o podpisaniu z Zakładem Produkcyjno-Badawczym Politerm sp. z o.o. umowy na korzystanie z opatentowanego procesu otrzymywania Biopaliwa POLICARBON. Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wcześniejszej  współpracy Emitenta z Politerm sp. z o.o. W umowie Emitent zobowiązał się do rozpoczęcia wykorzystywania rozwiązania w terminie do dwóch lat oraz uiszczania opłat licencyjnych na rzecz kontrahenta z tytułu osiągniętych korzyści.

 

14 marca 2016 r.

Pharmena S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o nawiązaniu współpracy z dystrybutorem w celu poszerzenia obszaru prowadzonej działalności o rynek chiński i tajwański. Koszty marketingu i sprzedaży produktów na wskazanych rynkach ponosić będzie dystrybutor. Rozpoczęcie współpracy z niniejszym dystrybutorem wpisuje się w realizację strategii Spółki, której jednym z elementów jest rozwój kanałów dystrybucji dermokosmetyków.

 

15 marca 2016 r.

Nanotel S.A.

Zarząd Nanotel S.A. przekazał informację, iż w niedługim okresie Spółka może stać się niewypłacalna, w związku z czym Zarząd Emitenta rozpoczął pracę nad wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (w postaci postępowania sanacyjnego). Powyższe działanie ma na celu przywrócenie stabilności operacyjnej Spółki i umożliwi Emitentowi zawarcie układu z wierzycielami. Nanotel S.A. wystąpił również do Administratorów Zabezpieczeń obligacji serii C, F oraz G Emitenta o wyrażenie poparcia dla planowanych działań restrukturyzacyjnych.

 

16 marca 2016 r.

Alumast S.A.

Zarząd Alumast S.A. poinformował o podpisaniu przez SWE sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) umowy z niemiecką firmą SolarMax Sales and Service GmbH, której przedmiotem jest wyłączna dystrybucja falowników fotowoltaicznych SolarMax oraz systemów magazynowania energii na terenie Polski. Dzięki podpisaniu ww. umowy SWE Sp. z o.o. może również oferować kompleksowe usługi w zakresie instalacji solarnych.

 

17 marca 2016 r.

AirWay Medix S.A.

Zarząd AirWay Medix S.A. powiadomił o podpisaniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 POIR na lata 2014-2020 projektu poświęconego opatentowanemu systemowi do czyszczenia jamy ustnej w zastosowaniu szpitalnym, ograniczającego liczbę przypadków odrespiratorowego zapalenia płuc. Całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi ok. 7,90 mln zł, natomiast poziom dofinansowania projektu przez NCBiR wynosi ok. 5,40 mln zł.

 

18 marca 2016 r.

Columbus Capital S.A.

Zarząd Columbus Capital S.A. poinformował o fakcie rejestracji połączenia z Columbus Energy S.A., zmianie nazwy Emitenta oraz zmianie wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za nowo emitowane akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie znajduje się w raporcie bieżącym EBI nr 18/2016 Spółki.

 

 

21 marca 2016 r.

MBF Group S.A.

Zarząd MBF Group S.A. przekazał informację, iż dwie spółki powiązane z Emitentem, tj. Vabun S.A. oraz Kamea Consulting sp. z o.o., złożyły do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wnioski o dofinansowanie projektów. Projekt Vabun S.A. poświęcony jest nowej metodzie produkcji kosmetyków (łączny budżet: ok. 1,72 mln zł), natomiast projekt Kamea Consulting sp. z o.o. polega na wdrożeniu innowacyjnego narzędzia do automatycznego księgowania i rozliczania transakcji giełdowych metodą FIFO (łączny budżet: ok. 0,73 mln zł).

 

22 marca 2016 r.

Prime Minerals S.A.

Zarząd Prime Minerals S.A. poinformował o wydaniu przez Gubernatora Sulawesi Centralnego (Indonezja), w dniu 16 lutego 2016 r., decyzji w sprawie przekształcenia posiadanego przez spółkę zależną od Emitenta – PT Bintang Sinar Perkasa – pozwolenia na prace eksploracyjne  na zezwolenie prowadzenia prac wydobywczych (koncesja eksploracyjna). Niniejsze pozwolenie zostało wydane na okres 20 lat, licząc od dnia 16 stycznia 2016 r. Głównym uprawnieniem, wynikającym z przedmiotowej decyzji, jest możliwość rozpoczęcia przez Grupę Kapitałową Spółki wydobycia rudy niklu w obrębie obszaru koncesyjnego. Więcej informacji w powyższym zakresie zostało przedstawionych w raporcie bieżącym nr 8/2016 Emitenta.

 

23 marca 2016 r.

Morizon S.A.

Zarząd Morizon S.A. powiadomił o podpisaniu dwóch umów na podstawie których zamierza nabyć 100% udziałów w spółce FinPack sp. z o.o., specjalizującej się w usługach i oprogramowaniu związanym z pośrednictwem kredytowym. Pierwszą z umów jest umowa nabycia 32% udziałów w FinPack sp. z o.o. za kwotę ok. 1,48 mln zł, drugą natomiast jest warunkowa umowa inwestycyjna, według której pozostałe 68% udziałów w FinPack sp. z o.o. nabyte ma zostać w większości w zamian za akcje Emitenta po cenie 1,41 zł za akcję.

 

24 marca 2016 r.

Inventi S.A.

Zarząd Inventi S.A. powiadomił o podpisaniu umowy, na mocy której Emitent nabył 1.250 udziałów spółki Alfa Concept sp. z o.o. za kwotę 5,20 mln zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Alfa Concept sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i usługowych, a także z zarządem nieruchomością, w tym przeprowadza roboty modernizacyjne oraz adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby najemców. W wyniku transakcji Emitent stał się jedynym udziałowcem Alfa Concept sp. z o.o.

 

25 marca 2016 r.

EGB Investments S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zakończeniu emisji obligacji serii AJ, w której inwestorzy objęli 550 szt. trzyletnich obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej 5,50 mln zł. Obligacje wyemitowane zostały w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł, o rozpoczęciu którego Zarząd Emitenta komunikował w raporcie bieżącym EBI nr 28/2016.

 

26 marca 2016 r.

Kleba Invest S.A.

Zarząd Kleba Invest S.A. podał informację o sprzedaży przez Prima Park 4 sp. z o.o., spółkę zależną od Emitenta, nieruchomość zabudowaną, położoną w Nowej Karczmie, za kwotę ok. 4,44 mln zł brutto. Ponadto, KI Projekt 3 sp. z o.o., również spółka zależna od Emitenta, zawarła umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności budynku usługowego w Chwaszczynie za cenę ok. 14,64 mln zł brutto. Jednocześnie, Zarząd Spółki poinformował o zawarciu z mLeasing sp. z o.o. umowy leasingu budynku oraz umowy leasingu gruntu.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak