• Komunikaty emitentów 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 1 do 28 lutego 2016 r.

 

1 lutego 2016 r.

Europejski Fundusz Energii S.A.

Odwołując się do raportu bieżącego nr 3/2016, Zarząd Emitenta zawiadomił o podpisaniu z inwestorem chińskim – firmą Guangxi Wuzhou QuanLi Tony Guo - umowy, która przewiduje objęcie 7.500 nowoutworzonych udziałów w Discovery sp. z o.o. (spółce w pełni zależnej od Emitenta), w zamian za kwotę 2,50 mln USD. Warunkiem realizacji umowy jest otrzymanie przez Discovery sp. z o.o. stosownych pozwoleń na poszukiwanie i rozpoznanie złóż bursztynu w woj. pomorskim Niniejsza umowa ma pozwolić Emitentowi na sprzedaż bursztynu w Chinach bez dodatkowych pośredników.

 

2 lutego 2016 r.

JWW Invest S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację, iż JWW Konstrukcje sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej JWW Invest S.A., podpisała kontrakt o wartości 19,35 mln zł, którego przedmiotem jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie magazynów wyrobów gotowych w Sierakowie w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.

 

3 lutego 2016 r.

magnifiCo S.A.

Zarząd magnifiCo S.A. poinformował o zakończeniu procesu przejęcia Spółki, wskutek czego nowym akcjonariuszem większościowym został Equimaxx, LLC. Equimaxx, LLC jest firmą realizującą transakcje odwrotnego przejęcia w Polsce, która zrealizowała szereg procesów połączenia młodych firm z branży ”life science” i ”nowych technologii” z podmiotami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualnie strukturze organizacyjnej Emitenta wprowadzane są zmiany mające odzwierciedlić aktualny profil działalności.

 

4 lutego 2016 r.

Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował, iż spółka powiązana z Emitentem – Torus Investment sp. z o.o. – w której Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. posiada 49,5% udziałów w kapitale zakładowym, podpisała umowę na realizację „pod klucz” elektrowni wodnej o szacowanej mocy 450 kW. Maksymalny koszt realizacji inwestycji nie może przekroczyć 14,4 mln zł netto. Planowy rozruch elektrowni nastąpić ma nie później niż 21 grudnia 2018 r.

 

5 lutego 2016 r.

Presto S.A.

Zarząd Presto S.A. podał do wiadomości publicznej informację o opracowaniu przez Emitenta innowacyjnej metody wytwarzania przewodów kominowych z bazaltu. Proces technologiczny opracowany został podczas prowadzonych prac badawczych i został zgłoszony do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym RP (nr zgłoszenia P.414474). Obecnie Spółka oczekuje na przyznanie patentu.

 

6 lutego 2016 r.

Kampa S.A.

Zarząd Kampa S.A. poinformował o porozumienia inwestycyjnego pomiędzy spółką Provecta IT sp. z o.o. i jej większościowymi udziałowcami, spółką Advantum 1 sp. z o.o. oraz panem Piotrem Sewerynem Bolesta, którego przedmiotem jest m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta, inkorporacja spółki Provecta do Kampa S.A., zmiana przedmiotu działalności oraz firmy Emitenta, a także przeniesienie Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynek regulowany GPW. Więcej informacji w powyższym zakresie zostało przedstawionych w raporcie bieżącym EBI nr 4/2016 Spółki.

 

8 lutego 2016 r.

Columbus Capital S.A.

W nawiązaniu do informacji publikowanych w poprzednich raportach bieżących Spółki, Zarząd Columbus Capital S.A. zawiadomił o odmowie rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Columbus Energy S.A. Decyzję Sąd umotywował faktem, iż w jego opinii przyjęte w planie połączenia zasady są niezgodne pod względem formalnym z przepisami prawa, odnosząc się tu do parytetu oraz konstrukcji widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Emitenta złożył w dniu 8 lutego 2016 r. skargę w powyższym zakresie. Więcej informacji o zdarzeniu znajduje się w raporcie bieżącym EBI nr 13/2016 Spółki.

 

9 lutego 2016 r.

Minox S.A.

Zarząd Minox S.A. powiadomił o zawarciu z Savoinvest Limited umowy licencyjnej, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi licencji na korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy „Minox” w zamian za uiszczanie na rzecz kontrahenta miesięcznych opłat licencyjnych w wysokości 50 tys. zł. Przedmiotowa umowa została zawarta na 5 lat (od daty jej podpisania) z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, a także z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

10 lutego 2016 r.

LS Tech-Homes S.A.

Zarząd Spółki przekazał opinii publicznej informację o podpisaniu z chorwacką firmą MULTI MOBIL CUBE d.o.o. umowy na dostawę elementów płyty warstwowej. Kontrakt realizowany będzie trzyetapowo, a termin jego finalizacji wyznaczony został na dzień 31 marca 2017 r. Całkowita wartość umowy kształtuje się na poziomie 11,82 mln zł, przy czym kwota może dodatkowo wzrosnąć z uwagi na przewidziane w kontrakcie kary umowne.

 

11 lutego 2016 r.

Broad Gate S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 21/2015/ Zarząd Broad Gate S.A. powiadomił, iż decyzją Emitenta oraz jego spółki zależnej, tj. Advag OOO, w wyniku negatywnej analizy due diligence, odstąpiono od nabycia zakładu przetwórstwa roślin oleistych, znajdującego się w centralnej Rosji. Jednocześnie Zarząd Spółki zaznaczył, iż nie wyklucza prowadzenia dalszych, aktywnych poszukiwań mających na celu nabycie podobnych aktywów w przyszłości.

 

12 lutego 2016 r.

Plasma System S.A.

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2015, dokonał korekty prognozy wyników finansowych Plasma System S.A. na 2015 rok, zgodnie z którą aktualne, szacunkowe wyniki za ubiegły rok obrotowy prezentują się następująco:

  • - przychody netto ze sprzedaży: 37,5 mln zł (wzrost o ok. 12,6% względem pierwotnej prognozy),
  • - EBIT: 4,2 mln zł (spadek o ok. 22,2% względem pierwotnej prognozy),
  • - zysk netto: 3,00 mln zł (spadek o ok. 25,0% względem pierwotnej prognozy).

Przedmiotowa korekta jest wynikiem odmienną (od planowanej) strukturą zrealizowanych zleceń.

 

15 lutego 2016 r.

Nanotel S.A.

Odwołując się do komunikatów bieżących EBI nr 24/2014, 5/2015 oraz 16/2015, Zarząd Emitenta przedstawił skorygowane wartości prognozowanych podstawowych pozycji rachunku zysków i strat Spółki za 2015 r.

  • - przychody netto ze sprzedaży: 12,5 mln zł (pierwotna prognoza zakładała 30,7 mln zł)
  • - EBITDA: -13,9 mln zł (pierwotna prognoza zakładała 7,6 mln zł)
  • - zysk netto: -15,2 mln zł (pierwotna prognoza zakładała 4,8 mln zł)

Czynniki, mające główny wpływ na dokonaną korektę, zostały szczegółowo opisane w raporcie bieżącym EBI nr 8/2016 Emitenta.

 

16 lutego 2016 r.

PRO-LOG S.A.

Zarząd PRO-LOG S.A. powiadomił o uzyskaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. przez Spółkę zezwolenia urzędu celnego na prowadzenie składu podatkowego dla olejów smarowych oraz rozpoczęciu przyjmowania dostaw w dniu 8 lutego 2016 r. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazał, iż od dnia 16 lutego 2016 r. zaczął pełnić rolę dystrybutora dla ONICO S.A. W ramach podjętej współpracy Spółka pozyskała kontrakt o wartości 900,0 tys. zł na dystrybucję olejów smarowych marki CASTROL.

 

17 lutego 2016 r.

2intellect.com S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu pomiędzy 2intellect.com S.A. a spółką Graffiti.ERP S.A. umowy ramowej na świadczenie usług programistycznych. Przedmiotowy kontrakt zawarty został na czas nieokreślony, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a jego prognozowana roczna wartość wynosi ok. 780,0 tys. zł netto.

 

18 lutego 2016 r.

Leonidas Capital S.A.

Zarząd Spółki, w nawiązaniu do wniosku akcjonariuszy o podjęcie uchwały w sprawie emisji 15,0 mln akcji, przedstawił stanowisko, iż przeprowadzenie niniejszej emisji skutkować może m.in. znacznym obniżeniem kursu akcji oraz jego zwiększoną zmiennością, co zważywszy na fakt, iż akcje Emitenta należą do segmentu High Liquidity Risk, jest niedopuszczalne. Ponadto, Zarząd Spółki złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego Prezesa Zarządu Leonidas Capital S.A. Więcej informacji znajduje się w raportach EBI nr 13/2016 i 15/2016 Emitenta.

 

19 lutego 2016 r.

QUART DEVELOPMENT S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” S.A. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o powierzchni ok. 2ha o szacunkowej wartości ok. 20,9 mln zł. Ostateczna umowa podzielona ma zostać na trzy etapy, z których ostatni ma zakończyć się 30 grudnia 2018 r.

 

22 lutego 2016 r.

Vedia S.A.

Zarząd Vedia S.A. zakomunikował, iż spółka zależna od Emitenta – New Dragon Electronic Ltd. – otrzymała zamówienie na tablety z najnowszym, czterordzeniowym procesorem firmy MTK oraz ekranem 7 cala w technologii IPS. Urządzenie posiada wbudowany modem HSPA+, GPS, Bluetooth oraz Wi-Fi. Dodatkowo Spółka dostarczy, do innego klienta, inteligentne zegarki. Łączna wartość powyższych kontraktów wynosi 91,6 tys. USD.

 

23 lutego 2016 r.

MBF Group S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o uzyskaniu przez MBF Financial Advisory SRL, spółkę powiązaną z Emitentem, licencji Autoryzowanego Doradcy na alternatywnym rynku AeRo. W związku z powyższym, MBF Financial Advisory SRL rozpoczęła przygotowania w kierunku upublicznienia i wprowadzenia na rynek AeRo spółek portfelowych MBF Group S.A., a także podmiotów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi Emitent podejmuje lub planuje współpracę.

 

24 lutego 2016 r.

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A.

Zarząd Emitenta przekazał prognozę finansową Spółki na 2016 rok w zakresie zysku brutto. Zgodnie z założeniami zysk brutto Spółki za 2016 r. ma wynieść 6,5 mln zł. Prognoza opiera się o zakładane wyniki sprzedażowe, które są systematycznie zwiększane, zarówno w skali kraju, jak i za granicą. Jednocześnie Zarząd Emitenta podkreśla, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji.

 

26 lutego 2016 r.

Lauren Peso Polska S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o podpisaniu umowy na dystrybucję autorskiego oprogramowania ERP „Platforma DIVIDE”, która zapewni Emitentowi dochód w wysokości 300 tys. zł w 2016 r. Dodatkowo Zarząd Lauren Peso Polska S.A. poinformował, iż od 1 marca 2016 r. Spółka ponownie uruchamia system rozwoju sprzedaży franczyz w celu pozyskania kolejnych oddziałów franczyzowych, w tym na terytorium Czech i Niemiec.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory