• Komunikaty emitentów 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 4 do 31 stycznia 2016 r.

 

4 stycznia 2016 r.

Midven S.A.

Zarząd Midven S.A. przedstawił nową strategię rozwoju Spółki, opracowaną w wyniku ewaluacji osiągnięć Emitenta oraz analizy aktualnej struktury rynku usług IT. Od bieżącego roku Spółka planuje skupić się przede wszystkim na inwestycjach w nowe technologie, a w szczególności na: inicjowaniu i tworzeniu rozwiązań w obszarze B2B w segmencie SaaS oraz bezpośrednim lub pośrednim zaangażowaniu kapitałowym w ciekawe przedsięwzięcia o istotnej wartości technologicznej. Więcej informacji w powyższym zakresie znajduje się w raporcie bieżącym EBI nr 1/2016 Emitenta. 

 

5 stycznia 2016 r.

Geotrans S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania osadu ściekowego z miejscowej oczyszczalni ścieków. Kontrakt podpisany został na 2 lata, a jego łączna prognozowana wartość kształtuje się na poziomie 1,64 mln zł netto. Ponadto, w nawiązaniu do komunikatu bieżącego EBI 21/2015, Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu aneksu zwiększającego wartość istotnej umowy z PKN Orlen S.A. do kwoty 5,00 mln zł netto, tj. o przeszło 1,27 mln zł.

 

6 stycznia 2016 r.

Monday Development S.A.

Zarząd Spółki przekazał informacje o zawarciu z UNIDEVELOPMENT S.A. umowy, na mocy której kontrahent objął 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta o łącznej wartości nominalnej 1,40 mln zł. Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, UNIDEVELOPMENT S.A. będzie dysponował większością 92,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

 

7 stycznia 2016 r.

Vedia S.A.

Zarząd Vedia S.A. poinformował o otrzymaniu przez New Dragon Electronic Ltd., spółkę zależną od Emitenta, zamówienia o wartości 110,40 tys. USD na dostawę czytników książek z ekranem w technologii eINK. Zamawiającym jest partner pochodzący z Hiszpanii.

 

8 stycznia 2016 r.

ASSETUS S.A.

Zarząd Emitenta podał do opinii publicznej informację o podpisaniu przez spółkę zależną Moderndach sp. z o.o., umowy na realizację i wykonanie (wraz z dostawą i montażem) domów mieszkalnych w konstrukcji drewnianej. Wartość umowy kształtuje się na poziomie 972,00 tys. zł, a termin jej realizacji wyznaczono na dzień 31 marca 2016 r.

 

10 stycznia 2016 r.

Ekogeneracja S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował, iż pomiędzy Emitentem a jego podmiotem stowarzyszonymWGE sp. z o.o. została zawarta 10-letnia umowa licencji niewyłącznej dająca prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej do produkcji i montażu pieców ceramicznych WGE. Podpisana umowa ma wartość przeszło 1,21 mln zł netto, a jej zawarcie związane jest z planowanym przez Ekogeneracja Development sp. z o.o. zakontraktowaniem kolejnych umów sprzedaży „pod klucz” instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów.

 

11 stycznia 2016 r.

GLG Pharma S.A.

Zarząd GLG Pharma S.A. zakomunikował o uwzględnieniu projektu Spółki naliście projektów rekomendowanych do dofinansowania z programu operacyjnego INNOMED. Projekt zakłada rozwój terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi. Szacowana wartość całego projektu Emitenta wynosi przeszło 13,58 mln zł, z czego blisko 10,00 mln zł (ok. 74% kosztów kwalifikowanych) sfinansowane ma zostać ze środków otrzymanych od NCBiR. W pozostałej części projekt zostanie sfinansowany z środków własnych Spółki.

 

12 stycznia 2016 r.

APANET S.A.

Odwołując się do treści raportu bieżącego EBI nr 26/2015, Zarząd APANET S.A. poinformował o wpłynięciu listu intencyjnego zawartego między APANET Green System sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) oraz SunView LED, LCC. Współpraca zakłada implementację rozwiązań Spółki do opraw oświetleniowych produkowanych przez SunView LED oraz zaprojektowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem na terenie centrum dystrybucyjnego dużego producenta odzieży. Projekt realizowany będzie w Stanach Zjedonoczonych.

 

13 stycznia 2016 r.

FITEN S.A.

W nawiązaniu do treści raportów bieżących EBI nr 33/2015 oraz 35/2015, Zarząd Emitenta przekazał informację o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozwem o ustalenie, iż pomiędzy FITEN S.A. a PKP Energetyka S.A. nadal obowiązuje ramowa umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta w dniu 9 lipca 2014 r. wraz z porozumieniami transakcyjnymi podpisanymi na jej podstawie. Roszczenie Emitenta polega na wypełnieniu w całości przedmiotu wspomnianego kontraktu i porozumień. Niezależnie od powyższego zdarzenia Spółka podejmuje także czynności w celu wyegzekwowania od PKP Energetyka S.A. kary umownej w wysokości przeszło 77,44 mln zł.

 

14 stycznia 2016 r.

Columbus Capital S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu pomiędzy Columbus Energy S.A., z którą Emitent realizuje proces połączenia, a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. umowy promocyjno-marketingowej, zgodnie z którą Columbus Energy S.A. będzie promować produkty finansowe BOŚ S.A., natomiast BOŚ S.A. zobowiązuje się reklamować wśród swoich klientów zakup instalacji fotowoltaicznej, oferowanej przez Columbus Energy S.A. Niniejszy kontrakt został zawarty na okres 3 miesięcy.

 

15 stycznia 2016 r.

InfoSCAN S.A.

Po wstępnym oszacowaniu wyników za IV kwartał 2015 r. Zarząd InfoSCAN S.A. przedstawił korektę prognozy wyników finansowych Spółki za drugie półrocze 2015 r. Zgodnie z powyższym, aktualne szacunki przychodów netto ze sprzedaży Spółki w drugim półroczu 2015 r. szacuje się na 567,5 tys. zł (wzrost o ok. 268,8%), natomiast EBITDA w tym okresie szacowana jest na 347,8 tys. zł, przy poprzedniej prognozie na poziomie -230,2 tys. zł. 

 

18 stycznia 2016 r.

Aedes S.A.

Zarząd Aedes S.A. w raporcie bieżącym EBI 1/2016 Emitenta przekazał informację o wpłynięciu do sądu rejonowego w Krakowie wniosku Emitenta o otwarcie postępowania układowego w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Spółki. Złożenie ww. wniosku spowodowane jest sporem z firmą Sento S.A. oraz jej spółką zależną, tj. Sento 15 sp. z o.o., co w następstwie doprowadziło do obniżenia płynności finansowej Aedes S.A. Zarząd Emitenta dodatkowo podkreślił, że prowadzi negocjacje z wierzycielami także we własnym zakresie.

 

19 stycznia 2016 r.

Loyd S.A.

Zarząd Loyd S.A., w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy odnośnie nowej strategii Spółki, przedstawił informację w powyższym zakresie. Po pierwsze, Loyd S.A. kontynuować będzie politykę akwizycji podmiotów z branży Human Resources – pierwsza transakcja planowana jest w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Na jej potrzeby przeprowadzona ma zostać emisja nowych akcji oraz obligacji, których łączna wysokość jest prognozowana na 80-100 mln zł. W opinii Zarządu Emitenta pełna realizacja powyższych planów da Spółce możliwość znalezienia się w czołówce polskiego rynku HR.

 

20 stycznia 2016 r.

Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Odwołując się komunikatów bieżących nr 17/2015 i 18/2015, Zarząd Emitenta, po oszacowaniu sprzedaży mikrosfery odnotowanej w IV kwartale 2015 r., skorygował w dół wcześniejszą prognozę przychodów ze sprzedaży Spółki za 2015 r. Pierwotnie zakładano sprzedaż na poziomie ok. 2,97 mln zł, po korekcie wielkość ta spadła do ok. 1,54 mln zł (spadek o blisko 48,15%). Jednocześnie Zarząd Emitenta podtrzymał prognozę wyniku netto Spółki za 2015 r. oraz prognozę wyników finansowych na rok 2016.

 

21 stycznia 2016 r.

KBJ S.A.

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu przez Konsorcjum, którego członkiem jest Emitent, umowy o wartości przekraczającej 8,00 mln zł brutto z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług obsługi i wsparcia systemu informatycznego kontrahenta. Szacowany udział Spółki w przychodach z tytułu realizacji kontraktu wynosi ok. 65%.

 

22 stycznia 2016 r.

Inno-Gene S.A.

Zarząd Inno-Gene S.A. przekazał informację, iż spółki zależne od Emitenta, tj. Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Medgenetix sp. z o.o. otrzymały od Illumina Inc. pozew sądowy dotyczący naruszenia praw własności intelektualnej do patentu PL/EP 2183693. Podstawą wystosowanego pozwu jest wykonywanie przez wskazane spółki zależne nieinwazyjnych testów prenatalnych IONA Test na podstawie umowy licencyjnej zawartej z brytyjską firmą Premaitha, co zdaniem Illumina Inc. narusza ich prawo do ww. patentu. Zarząd Spółki zaznaczył również, że powód toczy w tej sprawie spór sądowy bezpośrednio z firmą Premaitha.

 

23 stycznia 2016 r.

Broad Gate S.A.

Zarząd Spółki poinformował, iż Emitent udzielił swojej spółce zależnej, tj. Advag OOO, pożyczek o lącznej wysokości przekraczającej 2,61 mln USD. Oprocentowanie niniejszego zobowiązania ustalone zostało w wysokości 11% w stosunku rocznym, natomiast termin jego spłaty przypada na dzień 31 grudnia 2017 r.

 

25 stycznia 2016 r.

Taxus Fund S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o otrzymaniu przez Spółkę oferty sprzedaży kompleksu nieruchomości, w skład którego wchodzą budynki o łącznej powierzchni blisko 4,48 tys. metrów kwadratowych znajdujące się na działce o powierzchni 9,95 tys. metrów kwadratowych położonej na terenie miejskim. Prawo użytkowania wieczystego działki opłacone zostało z góry do dnia 21 października 2095 r. Zarząd Emitenta poinformował również o podjęciu niezwłocznych działań zmierzających do podpisania listu intencyjnego z prawem wyłączności na zakup ww. kompleksu. Środki na niniejszą transakcje Spółka planuje pozyskać z emisji akcji.

 

26 stycznia 2016 r.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu przez Emitenta oraz Patent Fund S.A. listu intencyjnego, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie pogłębiania relacji ze środowiskiem naukowym oraz wsparcie finansowe, prawne i doradcze innowacyjnych przedsięwzięć. Strony zobowiązały się do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do realizacji ww. celów, w tym zakresie ustalenia szczegółowych warunków dotyczących planowanej współpracy.

 

27 stycznia 2016 r.

Unimot S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 26/2014 Zarząd UNIMOT S.A odwołał w całości prognozę jednostkowych a przedstawił skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na 2016 r., która kształtuje się następująco:

 

  • przychody netto ze sprzedaży: 1.611,00 mln zł,
  • EBITDA: 27,00 mln zł,
  • zysk netto: 15,00 mln zł.

 

Zarząd Emitenta powyższą korektę umotywował dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej UNIMOT S.A.

 

28 stycznia 2016 r.

Star Fitness S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował o wpłynięciu do Spółki podpisanej umowy z przedsiębiorstwem SPOURILI INVESTMENTS Limited z siedzibą na Cyprze. Niniejsza umowa dotyczy objęcia przez kontrahenta 5.000.000 sztuk akcji serii I Emitenta w zamian za wniesienie do Spółki aportu w postaci znaku towarowego „STAR FITNESS” o numerze 014947923, którego wartość wyceniono na blisko 10,90 mln zł.

 

29 stycznia 2016 r.

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. poinformował o zawarciu umowy na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Katowickich Wodociągów S.A. Wartość niniejszego kontraktu wynosi 960,00 tys. zł netto, a czas jego trwania upływa z końcem roku, tj. 31 grudnia 2016 r.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory