• Komunikaty emitentów© wellphoto - Fotolia.com

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 7 grudnia 2015 r. do 3 stycznia 2016 r.

 

7 grudnia 2015 r.

Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Zarząd Spółki poinformował o planie ekspansji na rynek azjatycki, głównie na Daleki Wschód. W związku z nimi podpisane zostało porozumienie z południowokoreańskim dystrybutorem mikrosfery, której dostarczaniem zajmuje się Emitent. Ponadto Zarząd Spółki zakomunikował, o zaawansowanych negocjacjach z dużym przemysłowym koncernem japońskim, który zostać ma drugim strategicznym partnerem handlowym Emitenta na Dalekim Wschodzie. Łączna wielkość sprzedaży, jaką Emitent oczekuje osiągnąć w 2016 r. w tym regionie, w wyniku kooperacji z ww. partnerami, wynieść ma ok. 2,5 tys. ton.

 

8 grudnia 2015 r.

Fiten S.A.

Zarząd Fiten S.A. przekazał informację o zerwaniu przez PKP Energetyka S.A. współpracy z Emitentem w zakresie dostaw energii elektrycznej, które realizowane były w oparciu o umowę ramową zawartą w dniu 9 lipca 2014 r. W opinii Zarządu Spółki, kontrahent podjął szereg działań prawnych i faktycznych mających na celu bezpodstawną zmianę warunków handlowych ustalonych w porozumieniach wykonawczych. Zarząd zapowiedział podjęcie odpowiednich działań, mających na celu wyegzekwowanie wszystkich praw wynikających z umowy, w tym kar umownych.

 

9 grudnia 2015 r.

JR Holding S.A.

Zarząd JR Holding S.A. poinformował o zakontraktowaniu przez spółkę zależną Columbus Energy S.A. 172 montaży instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych. Projekty realizowane będą w ramach programu PROSUMENT oraz Taryf Gwarantowanych wynikających z nowej ustawy o OZE. Łączna wartość zakontraktowanych wdrożeń wynosi prawie 10,6 mln zł.

 

10 grudnia 2015 r.

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. zakomunikował o zawarciu umowy pomiędzy Emitentem a PKN Orlen S.A, której przedmiotem jest transport oraz zagospodarowanie stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych. Niniejszy kontrakt obejmuje okres od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., a jego całkowita maksymalna wartość kształtuje się na poziomie przeszło 3,7 mln zł netto. Dodatkowo Zarząd podał, iż Spółka otrzymała już pierwsze zlecenie w ramach ww. umowy.

 

11 grudnia 2015 r.

magnifiCo S.A.

Odnosząc się do raportu bieżącego EBI nr 13/2015, Zarząd Emitenta poinformował, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w zakresie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa magnifiCo S.A. na rzecz spółki celowej. Przejęcie Spółki nastąpi w zamian za wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego udziały spółki celowej po łącznej cenie objęcia równej iloczynowi 3.794.593 (liczba wszystkich akcji Emitenta) i średniej cenie rynkowej jednej akcji z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień podwyższenia kapitału zakładowego spółki celowej.

 

14 grudnia 2015 r.

EUROINVESTMENT S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował sprzedaż 10 mln uprzywilejowanych akcji serii A firmy EURODENTAL S.A. za łączną kwotę 100 tys. zł. Powyższa decyzja została podjęta w związku z zawarciem przez EURODENTAL S.A. z inwestorem strategicznym umowy przedwstępnej o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa stomatologicznego EURODENTAL wraz z pięcioma przychodniami stomatologicznymi i laboratorium protetycznym. W terminie 18 miesięcy cena sprzedaży akcji ulegnie trzystopniowemu zwiększeniu wg warunków umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa EURODENTAL S.A.

 

15 grudnia 2015 r.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Zarząd Agencja Rozwoju Innowacji S.A. poinformował o przystąpieniu przez spółkę zależną ARICAPITAL S.A. do przedsięwzięcia, którego celem jest realizacja projektu pod nazwą „System omijania przeszkód przez DRONY”. Dla potrzeb projektu zawiązana została spółka SKYDRON sp. z o.o.,  której wspólnikami są: Agencja Rozwoju Społecznego sp. z o.o, ARICAPITAL  S.A. oraz osoba fizyczna, będąca inicjatorem przedsięwzięcia. ARICAPITAL S.A. na mocy podpisanej umowy inwestycyjnej objęło 10,00% udziałów w SKYDRON sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny w kwocie 40,0 tys. zł.

 

16 grudnia 2015 r.

5th Avenue Holding S.A.

Zarząd Emitenta powiadomił, iż spółka zależna od 5th Avenue Holding S.A., Madison Investments sp. z o.o., wyemitowała 246.500 sztuk obligacji imiennych serii A łącznej wartości nominalnej 1.000,0 zł każda. Pozyskane z emisji środki w kwocie niemal 24,7 mln zł zostaną przeznaczone na inwestycję w nieruchomość położoną w Warszawie. Obligacje są zabezpieczone poprzez oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 §1 pkt 5) KPC. Termin wykupu przedmiotowych papierów dłużnych przypada na 30 listopada 2017 r.

 

17 grudnia 2015 r.

Robinson Europe S.A.

Zarząd Spółki przekazał do publicznej informacji prognozę EBITDA Emitenta, zgodnie z którą w roku obrotowym 2015/2016 (kończącym się 31.10.2016) osiągnie ona poziom 1,35 mln zł, natomiast w roku obrotowym 2016/2017 (kończącym się 31.10.2017) wzrośnie do 2,25 mln zł. Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznaczył, iż poprawa wyników finansowych jest wynikiem rozszerzenia skali działalności Spółki, dzięki wykorzystaniu środków z ostatniej emisji akcji.

 

18 grudnia 2015 r.

Blu Pre IPO S.A.

Zarząd Blue Pre IPO S.A. poinformował, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4 w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 8.689.474 zł w drodze emisji 17.378.984 akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,50 zł i cenie emisyjnej równej 0,59 zł za jedną akcję. Niniejsze podwyższenie zostanie dokonane w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii G w liczbie 111.152 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, natomiast pozostałe 17.267.796 akcji zostanie zaoferowanych spółce Arena.pl S.A. w zamian za 44.800 udziałów spółki Arena.pl sp. z o.o., stanowiących 100,00% jej udziałów.

 

21 grudnia 2015 r.

Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o zawarciu umowy na kwotę przeszło 4,2 mln zł brutto, której przedmiotem są roboty budowlane. Termin realizacji niniejszego kontraktu przypada na dzień 30 czerwca 2016 r.

 

22 grudnia 2015 r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A.

Zarząd Emitenta podał informację o zawarciu pomiędzy Spółką a gminą Fabianki umowy na roboty budowlane. Podpisanie powyższej umowy było wynikiem wyboru oferty Emitenta złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość kontraktu kształtuje się na poziomie ponad 3,2 mln zł brutto, natomiast realizacja przedmiotu umowy nastąpi do 28 kwietnia 2017 r.

 

23 grudnia 2015 r.

Mera S.A.

Zarząd Mera S.A. powiadomił o podpisaniu umowy o generalne wykonawstwo trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości położonej we Wrocławiu. Wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu powyższej umowy wynosi ponad 11,7 mln zł netto z terminem realizacji do 30 listopada 2016 r.

 

24 grudnia 2015 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Zarząd Emitenta przekazał, iż kontrola rozliczeń podatkowych spółki zależnej, Fresh Mobile Concepts sp. z o.o., prowadzona przed Dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Urząd badał rozliczenia podatku VAT w okresie październik-grudzień 2013 r. oraz styczeń 2014 r. Zarząd Emitenta zaznaczył, iż wobec niniejszego podmiotu nadal prowadzone są postępowania kontrolne dotyczące okresu marzec – lipiec 2013 r. oraz postępowania kontrolne prowadzone względem Emitenta za lata 2012 – 2013 r.

 

28 grudnia 2015 r.

Perma-Fix Medical S.A.

W nawiązaniu raportu EBI nr 3/2015, Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu z NCBiR umowy o wykonanie i finansowanie projektu Konsorcjum (którego liderem jest Emitent), złożonego w ramach II konkursu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED”. Przedmiotowa umowa zawiera określenie wszelkich praw i obowiązków wszystkich stron w niej uczestniczących. Po spełnieniu określonych warunków, konsorcjum Emitenta otrzyma od NCBiR dofinansowanie w kwocie przeszło 10,0 mln zł, z czego kwota ok. 9,2 mln zł zostanie przeznaczona na badania, natomiast pozostała część na przygotowanie do wdrożenia.

 

29 grudnia 2015 r.

EUROCENT S.A.

Zarząd EUROCENT S.A. zakomunikował o zawarciu z firmą Crow 11 sp. z o.o. umowy aportowej, na mocy której Emitent wniósł aportem do niniejszej spółki wszystkie posiadane, tj. 59.900, akcje przedsiębiorstwa IDA Partners sp. z o.o. S.K.A., w zamian za 1.854 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Crow 11 sp. z o.o. Wartość wnoszonych przez Emitenta aportem akcji wynosi przeszło 12,17 mln zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Crow 11 sp. z o.o. Emitent będzie posiadał 97,7% udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki. Celem powyższych czynności jest usystematyzowanie struktury Grupy Emitenta oraz optymalizacja wykorzystania środków finansowych w ramach prowadzonej działalności.

 

30 grudnia 2015 r.

MBF Group S.A.

Zarząd MBF Group S.A. poinformował o złożeniu pisma procesowego w związku z pozwem przeciwko byłym Członkom Zarządu MBF Group S.A.: Radosławowi Paklikowskiemu i Łukaszowi Kunie, którym zarzucono działanie na szkodę Spółki polegające m.in. na: przekazywaniu informacji poufnych konkurencji, naruszeniu praw autorskich do produktów i przewłaszczeniu mienia w postaci kodów źródłowych do aplikacji mobilnych, a także innych. Szczegółowy opis zawartości pisma procesowego znajduje się w raporcie EBI 58/2015 Emitenta.

 

31 grudnia 2015 r.

Marka S.A.

Zarząd Marka S.A. przekazał prognozy wyników finansowych Spółki na 2016 r. Prognoza na rok 2016 zakłada osiągnięcie: przychodów z prowadzonej działalności na poziomie 16,3 mln zł oraz zysku netto na poziomie 1,3 mln zł. W komunikacie Zarząd zaznaczył, że prognozy zostały sporządzone przy założeniu, iż uda się pozyskać finansowanie zewnętrzne poprzez emisje obligacji w wysokości ok. 4,0 mln zł.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory