• Komunikaty emitentów© wellphoto - Fotolia.com

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 9 listopada do 4 grudnia 2015 r.

 

9 listopada 2015

Imagis S.A.

Zarząd Imagis S.A. zawiadomił o otrzymaniu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określającej wysokość zobowiązania Emitenta z tytułu podatku od towarów i usług powstałego w okresie od czerwca do grudnia 2012 r. w wyniku nierzetelnego dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez faktury Spółki oraz jej kontrahentów dotyczące obrotu sprzętem elektronicznym. Pismo określa zaległość podatkową Emitenta na 1.988,6 tys. zł, Zarząd przekazał że Spółka zamierza odwołać się od decyzji.

 

10 listopada 2015

Techmadex S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przez Spółkę umowy z Jednostką Wojskową nr 4224 w Wałczu na dostawę transportowych wózków spalinowych różnego rodzaju oraz o łącznej wartości 4.323,6 tys. zł. Termin realizacji dostaw wyznaczono na 10 grudnia 2015 r.

 

12 listopada 2015

LUG S.A.

Zarząd LUG S.A. przekazał informacje o podpisaniu przez LUG do Brazil Ltda., będącym podmiotem w 65% zależnym od Emitenta, umowy istotnej wartości na dostawę specjalistycznych rozwiązań oświetleniowych i ich wdrożenie w trzech modernizowanych liniach metra w Sao Paulo. Szczegółowe informacje dotyczące drugiej strony kontraktu oraz wartości przedmiotu umowy objęte są klauzulą poufności.

 

13 listopada 2015

SoftBlue S.A.

Zarząd SoftBlue S.A. zawiadomił o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w ramach programu POIR 2014-2020 dla projektu pn. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który realizowany jest wspólnie z firmą Wojskowe Zakłady Lotnicze 2 S.A. Wartość projektu określona została na 21.599,7 tys. zł, a kwota dofinansowania wynosi 14.396,2 tys. zł.

 

16 listopada 2015

Summa Linguae S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o odwołaniu prognozy wyników finansowych na lata 2015-2016. Rezygnacja wynika z faktu, iż prognozy w głównej mierze opierały się o strategię konsolidacji rynku tłumaczeniowego, która jednak nie może być w pełni realizowana z powodu przedłużającego się procesu pozyskiwania kapitału na ten cel. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż nie rezygnuje z założonego celu strategicznego i czyni dalsze starania nad jego realizacją.

 

17 listopada 2015

Orion Investment S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu przez podmiot zależny Orion Ogrody 2 sp. z o.o. umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim S.A., której wartość wynosi 26.800,0 tys. zł. Środki przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie kolejnego etapu osiedla „Trzy ogrody”.

 

18 listopada 2015

HM INWEST S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informacje o podpisaniu aneksu do umowy z dnia 17 marca 2015 r., zawartej z Eiffage Polska Budownictwo S.A. Podpisanie aneksu wynika z zawężenia zakresu świadczonych przez Emitenta robót budowlanych, w wyniku czego wynagrodzenie z tytułu umowy spadło do ok. 24.069,0 tys. zł.

 

19 listopada 2015

Vivid Games S.A.

Zarząd Vivid Games S.A., w nawiązaniu do RB EBI 57/2015, przekazał informację o rozpoczęciu sprzedaży produktu Spółki, którym jest gra pt. „Real Boxing 2 Creed”. Produkt jest kontynuacją wcześniejszej, dobrze przyjętej gry Emitenta, w związku z czym w opinii Zarządu premiera będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy Spółki.

 

20 listopada 2015

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. podał informację o zawarciu istotnej umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Mirkowie. Umowa podpisana została z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o. o. w Kiełczowie na okres 2 lat, a szacowane przychody Emitenta z tytułu jej realizacji wynieść mają ok. 619,2 tys. zł.

 

23 listopada 2015

Techmadex S.A.

Zarząd Techmadex S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy istotnej wartości z EDS Gazpetro Poland Sp. z o.o. na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz innych niezbędnych elementów dla tłoczni gazu Sharkij Berdak w Uzbekistanie. Dostawy realizowane dla potrzeb zadania „Wykonanie systemu automatyki przemysłowej dla projektu Szarkij Berdak”. Podpisana umowa gwarantuje wynagrodzenie w kwocie 2.900,0 tys. zł netto, natomiast termin realizacji wyznaczono na 29 lutego 2016 r.

 

24 listopada 2015

Quart Development S.A.

Zarząd Spółki w RB EBI 25/2015 poinformował o otrzymaniu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. Decyzja dotyczy wszczętego postępowania kontrolnego w sprawie nabycia w 2009 r. przez Spółkę od podmiotu zależnego dwóch nieruchomości. W opinii Urzędu transakcje przeprowadzone zostały na warunkach nierynkowych, w efekcie czego rzeczywisty należny do zapłacenia podatek za 2009 r. wynosił 5.060,9 tys. zł, tj. o ok. 2.119,1 tys. zł więcej niż zapłacony, w związku z czym Spółka zobowiązana jest do uregulowania pozostałej części powiększonej o odsetki.

 

25 listopada 2015

Cenospheres Trading & Engineering S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o opublikowaniu Memorandum Informacyjnego w związku z publiczną ofertą 650.000 akcji serii D, w ramach której zapis będzie można złożyć w dniach 1-8 grudnia 2015 r. Cena emisyjna akcji serii D w ofercie ustalona została na 7,25 zł za akcję. Pełna treść Memorandum znajduje się na stronie internetowej Spółki.

 

26 listopada 2015

Columbus Capital S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o otrzymaniu opinii niezależnego biegłego rewidenta, badającego plan połączenia Spółki z Columbus Energy S.A., który Emitent przedstawił w RB EBI 64/2015. W wydanej opinii biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń co do formy planu połączenia, a także poświadczył że plan przygotowany został poprawnie i rzetelnie.

 

27 listopada 2015

Marka S.A.

Zarząd Emitenta przekazał skorygowane w dół prognozy wyników finansowych Spółki na 2015 r. Po ponownym oszacowaniu przedstawiają się one następująco:

  • przychody z prowadzonej działalności: 16.656,0 tys. zł (dotychczasowa prognoza zakładała 24.542,0 tys. zł)
  • zysk netto: 126,0 tys. zł (dotychczasowa prognoza zakładała 3.511,0 tys. zł)

Jak podaje Zarząd, wpływ na gorsze od pierwotnych zakładanych prognoz ma m.in. niepełna realizacja programu emisji obligacji.

 

30 listopada 2015

InfoSCAN S.A.

Zarząd InfoSCAN S.A. poinformował o podpisaniu umowy istotnej wartości z Wojskową Akademią Techniczną. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta usług o charakterze badawczo-rozwojowym w celu opracowania „Zamkniętego układu detekcyjnego dla czujników klasy AFORS na bazie modułu MIOC”, którego wartość określono na 409,0 tys. zł. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie w budowie superczułych układów pomiarowych. Termin realizacji umowy wyznaczono na 25 dni od dnia jej zawarcia.

 

1 grudnia 2015

ONICO S.A.

Zarząd ONICO S.A. w RB EBI 31/2015 przedstawił podsumowanie subskrypcji obligacji serii L Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Subskrypcja przeprowadzona została w terminie 7 października – 30 listopada 2015 r., a zapis na obligacje serii L złożyli czterej inwestorzy, którzy objęli łącznie 4.460 szt. obligacji serii L. Termin wykupu przedmiotowych obligacji przypada na 30 listopada 2015 r.

 

2 grudnia 2015

5TH AVENUE HOLDING S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu umowy istotnej wartości o kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji w budynek biurowo-usługowy w Warszawie, który jest jednocześnie przedmiotem zabezpieczenia kredytu. Finansowanie udzielone zostało na kwotę 19.630,0 tys. zł, ma oprocentowanie zmienne i zwrócone ma zostać do 30 września 2030 r.

 

3 grudnia 2015

SARE S.A.

Zarząd SARE S.A. poinformował o fakcie zrealizowania się warunków uprawniających Prezesa Zarządu, Pana Tomasza Pruszczyńskiego, do objęcia Spółki poprzez wywołanie opcji 2,00% łącznej liczby akcji, wyemitowanych na dzień 31 grudnia 2015 r. Zdarzenie jest wynikiem umowy intencyjnej podpisanej przez Spółkę z Prezesem w dniu 27 września 2012 r., o czym Emitent informował w RB EBI 21/2012.

 

4 grudnia 2015

EC2 S.A.

Zarząd EC2 S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy na świadczenie usług programistyczno – konsultingowych w zakresie tworzenia i uruchamiania systemów informatycznych. Umowa podpisana została z firmą działająca w obszarze dostarczania zaawansowanych rozwiązań IT, a jej wartość opiewa na kwotę ok. 3.229,0 tys. zł., na którą składa wiele odrębnych zleceń na poszczególne etapy realizacji .

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory