• Analiza spółki LUG S.A.© Stockdonkey - Fotolia.com

LUG należy do największych polskich producentów profesjonalnych opraw i systemów oświetleniowych. Zielonogórska firma swoje produkty sprzedaje na rynek krajowy i zagraniczny. Notowana na rynku NewConnect od listopada 2007 r., dziś należy do prestiżowego segmentu NCLead.

 

Spółka systematycznie rozwija swoją działalność w obszarze produkcji elektrycznego sprzętu oświetleniowego oraz dystrybucji, zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Buduje struktury sprzedażowe o zasięgu międzynarodowym.  LUG jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, w której skład wchodzą podmioty takie jak: Lug Light Factory, LUG GmbH, T.O.W LUG (działalność zawieszona), LUG DO BRAZIL LTDA  i LUG Lighting UK Ltd.

 

Na krajową strukturę handlową składają się biura w największych polskich miastach: Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Kraków, Katowice, Łódź, Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Zielona Góra (siedziba główna). Natomiast zagraniczne struktury funkcjonują za pośrednictwem spółek zależnych lub w formie przedstawicielstw zagranicznych. Tym samym Grupa LUG obecna jest w takich miastach jak Berlin, Dubaj, Londyn, Paryż, Sao Paulo, Wilno.

 

Strategia spółki ukierunkowana jest na rozwój produktów technologię LED oraz ekspansję zagraniczną. Pod koniec 2014 roku spółka rozpoczęła budowę centrum badawczo-rozwojowego z kompleksem hal do produkcji elektroniki. Nowa fabryka w całości poświęcona produkcji komponentów LED to odpowiedź na zainteresowanie rynku tą technologią i wzrastający popyt na energooszczędne rozwiązania, charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi. Grupa LUG systematycznie również zwiększa wpływy z eksportu. Po pierwszym półroczu 2015 r., sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 52 proc. przychodów Grupy.

 

Wyniki finansowe

 

LUG Przychody

Rys. 1. Skonsolidowane wyniki finansowe LUG S.A. za lata 2012-2014 oraz pierwsze półrocze 2014 i 2015 (dane w mln zł) – przychody

 

LUG Zysk netto i EBIDTA 

Rys. 2. Skonsolidowane wyniki finansowe LUG S.A. za lata 2012-2014 oraz pierwsze półrocze 2014 i 2015 (dane w mln zł) – EBITDA i zysk netto

 

Wyniki z 2014 roku potwierdziły słuszność założonej strategii rozwoju. Spółka dzięki intensyfikacji produkcji i sprzedaży w obszarze rozwiązań LEDowych oraz ekspansji zagranicznej, osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 113,88 ml zł, tj. o 11 proc więcej niż w 2013 roku. W omawianym okresie EBIDA wzrosła o 53 proc. w stosunku do poprzedniego roku i ukształtowała się na poziomie 7,84 mln zł. Jednocześnie 2,8-krotnie wzrósł zysk netto, z 1,42 mln zł w 2013 do 4,00 mln zł w 2014.

 

Po pierwszym półroczu 2015 r. odnotowana sprzedaż wyniosła 53,26 mln zł, tj, o 630,32 tys. zł mniej niż w analogicznym okresie roku 2014 r. EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 3,40 mln zł i 1,45 mln zł, wobec poprzedniego roku jest to spadek o 13,86 tys. zł i 43,46 tys. zł. Warto jednak zauważyć, że w samym drugim kwartale 2015 r. sprzedaż wzrosła o 8 proc., EBITDA o 45 proc., zaś zysk netto o 128 proc w porównaniu do analogicznego kwartału 2014 r.

 

Analiza SWOT

 

Do silnych stron Grupy LUG należy zaliczyć szeroki asortyment produkcji własnej, w tym przede wszystkim rozwiązania LEDowe. Silną stronę stanowi również zdolność spółki do dopasowania oferty produktowej do wielu segmentów branży oświetleniowej, a także rozbudowane struktury handlowe dedykowane sprzedaży zagranicznej. Powyższe stwarza możliwość dywersyfikacji sprzedaży w ujęciu produktowym, podmiotowym i geograficznym.

 

Szanse spółki leżą u podstaw „ledyfikacji” - coraz więcej podmiotów skłania się ku inwestycjom w energooszczędne, efektywne źródła światła, a LUG jest przygotowany do zaspokojenia narastającego popytu. Szansę do dalszego rozwoju, zarówno jeśli chodzi o nowe produkty, jak i usprawnianie produkcji dotychczasowych, zostaną uzyskane dzięki funkcjonowaniu centrum badawczo-rozwojowego spółki. Dzięki niemu LUG będzie mógł nie tylko rozwijać oferowany asortyment, wychodząc jednocześnie naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, ale również zwiększać efektywność swojej działalności poprzez obniżanie kosztów produkcji. Dodatkową szansę stanowi ekspansja na rynki zagraniczne. Należy jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem eksportu coraz większą rolę w działalności przedsiębiorstwa odgrywa ryzyko kursów walutowych, gdzie umocnienie się waluty krajowej prowadzi do zmniejszenia wyników finansowych.

 

Słabe strony i idące za tym zagrożenia wynikają z otoczenia rynkowego, w szczególności dotyczą sytuacji w branży budowlanej. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej bezpośrednio wpływa na zmniejszenie liczby nowych inwestycji i spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Powyższe oznacza zredukowanie nakładów na nowe instalacje lub też modernizacje, co bezpośrednio przekłada się na problemy związane z pozyskiwaniem nowych kontraktów. Ponieważ rynek działalności spółki jest wysoce konkurencyjny, w razie pogorszenia koniunktury, podmioty zaczynają konkurować m.in. poprzez obniżanie cen. W efekcie przekłada się to również na niższe marże uzyskiwane przez spółkę. Czynnikiem, który może również powodować presję cen jest działalność importowa np. hurtowników, którzy stanowią jedną z grup odbiorców produktów spółki. Na Polski rynek importowane są tanie, chińskie rozwiązania, które choć niższej jakości, to pozwalają uzyskiwać wyższe marże i stwarzają większe pole do konkurowania ceną. Czynnik ten może negatywnie wpływać na poziom marż spółki.

 

Opracowanie:

 

Prometeia

 

 


 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.