• Komunikaty emitentów© wellphoto - Fotolia.com

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów  rynku NewConnect w okresie od 12 października do 8 listopada 2015 r.

 

12 października 2015 r.

Surfland Systemy Komputerowe S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy partnerskiej z hiszpańską firmą Ecocomputer S.L., specjalizującą się m.in. w rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla operatorów transportu pasażerskiego. Na mocy zawartej umowy Emitent stał się wyłącznym oferentem na rynku polskim aplikacji RailMan, dedykowanej dla branży kolejowej. Spółka realizowała będzie działania sprzedażowe oraz marketingowe dla ww. systemu, natomiast partner odpowiedzialny będzie za techniczne dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb polskich klientów.

 

13 października 2015 r.

Abpol Company Polska S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o posiadaniu przez Emitenta wymagalnego zadłużenia oprocentowanego na łączną kwotę ok. 1.065,2 tys. zł, które w istotny sposób zaburzają płynność finansową Emitenta. Wartość wierzytelności będzie dodatkowo powiększona o należne odsetki umowne oraz z tytułu zadłużenia przeterminowanego. Zarząd zapewnił, iż czyni starania, aby dochodziło do sukcesywnych spłat ww. zadłużeń, jednakże Emitent nie posiada w chwili obecnej zdolności płatniczych do zaspokojenia wierzycieli.

 

14 października 2015 r.

Uboat-Line S.A. w upadłości likwidacyjnej

Reprezentant Emitenta powiadomił o otrzymaniu postanowienia Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2015 r. o wszczęciu śledztwa w trybie art. 296 Kodeksu karnego, tj. w sprawie wyrządzenia istotnej szkody majątkowej, przeciwko osobom zarządzającym Uboat-Line S.A. w okresie od stycznia 2014 r. do marca 2015 r. Łączna kwota poniesionej przez Spółkę szkody majątkowej szacowana jest na ok. 11.000,00 tys. zł. Emitent w niniejszym postępowaniu występuje w roli pokrzywdzonego.

 

15 października 2015 r.

INFRA S.A.

W komunikacie bieżącym EBI nr 15/2015, Zarząd INFRA S.A. podał do wiadomości publicznej informację o zawarciu umowy ze spółką PUP „ELTUR-SERWIS” sp. z o. o., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PGE S.A. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostarczenie przez Emitenta na rzecz kontrahenta oprogramowania oraz usług informatycznych w zamian za wynagrodzenie w kwocie 192,5 tys. zł netto. Termin realizacji przedmiotu umowy wyznaczono na 31 stycznia 2016 r.

 

16 października 2015 r.

01CYBERATON S.A.

Zarząd Spółki poinformował o podjęciu uchwały w zakresie zmiany podstawowego profilu działalności Emitenta oraz przeniesieniu siedziby 01CYBERATON S.A. do Warszawy. Zgodnie z powyższym dotychczasowa działalność Spółki w zakresie dystrybucji rozwiązań technicznych, inwestycyjnych i projektowych na rynku energii odnawialnej zostaje zastąpiona produkcją energii elektrycznej przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii OZE. Wyżej wymienone zmiany zostały zarejestrowane w KRS.

 

19 października 2015 r.

Ekokogeneracja S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 92/2015, Zarząd Emitenta powiadomił o podpisaniu aneksu rozwiązującego umowę z dnia 23 września 2015 r. na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Przyczyną powyższej sytuacji jest podjęcie decyzji przez Emitenta o przejęciu niniejszego kontraktu o wartości 6.500 tys. zł netto przez spółkę zależną od Ekokogeneracja Development sp. z o. o. Dodatkowo Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu przez Emitenta umowy na kwotę 3.000 tys. zł z Ekokogeneracja Development sp. z o. o. na dostawę pieca ceramicznego WGE, która związana jest z realizacją ww. kontraktu w zakresie produkcji OZE.

 

20 października 2015 r.

SPAC I S.A.

Zarząd SPAC I S.A., w nawiązaniu do RB EBI nr 18/2015 z dnia 7 maja 2015 r., poinformował o podpisaniu porozumienia inwestycyjnego, którego przedmiotem jest zamiar nabycia przez Emitenta 66,6% akcji w kapitale zakładowym spółki CoGyn Pharmaceuticals Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, działającej w obszarze leków generycznych. Porozumienie, które jest częścią procesu odwrotnego przejęcia SPAC I S.A., zobowiązuje Emitenta do uiszczenia zadatku w wysokości ok. 9.540,0 tys. zł na poczet ceny sprzedaży ww. spółki. Z uwagi na zobowiązania partnera wobec Spółki, opłacenie zadatku ma odbyć się poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności stron.

 

21 października 2015 r.

Yellow Hat S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 4 w przedmiocie połączenia Yellow Hat S.A. z MEDAPP sp. z o. o., które przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku MEDAPP sp. z o. o. do Yellow Hat S.A. W związku z powyższym Emitent będzie prowadził dalszą działalność pod firmą MeddApp S.A. Dodatkowo wspomniane NWZ uchwaliło emisję do 50.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosić będzie do 5.000 tys. zł.

 

22 października 2015 r.

Mega Sonic S.A.

Zarząd Mega Sonic S.A. poinformował o podpisaniu umowy o wartości 846,9 tys. zł netto na dostawę skanerów wraz z osprzętem dla Poczty Polskiej S.A., na którą przeznaczony jest 30-dniowy roboczy czas realizacji. W opinii Zarządu Emitenta, zdarzenie może mieć wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

 

23 października 2015 r.

Zakłady Mięsne Mysław S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław S.A. poinformował, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidacje majątku Spółki do Sadu Rejonowego Katowice – Wschód. W raporcie Zarząd bezpośrednio nie wskazał motywu złożenia wniosku.

 

24 października 2015 r.

mPay S.A.

Zarząd mPay S.A. poinformował, iż dnia 23 października 2015 r. zatwierdzone zostały ostateczne warunki zamówienia o wartości przekraczającej 2.700,0 tys. zł netto dotyczącego dostawy urządzeń elektronicznych. Realizacja zamówienia przeprowadzona w trzech etapach, które docelowo mają zakończyć się najpóźniej 30 listopada 2015 r.

 

27 października 2015 r.

UNIMOT S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. przekazał do wiadomości publicznej zaktualizowane, podwyższone prognozy wyników finansowych Emitenta. Po aktualizacji prognozy wyników Spółki są następujące:

  • przychody netto ze sprzedaży 1.100,0 mln zł (bez zmian względem poprzedniej prognozy)
  • zysk EBITDA 16,0 mln zł (poprzednia prognoza 11,5 mln zł)
  • zysk netto 11,0 mln zł (poprzednia prognoza 6,8 mln zł)

   

28 października 2015 r.

XSystem S.A.

Zarząd Spółki XSystem S.A. poinformował o zakończeniu przez Emitenta realizacji pięciu etapów projektu polegającego na zaprojektowaniu, zbudowaniu i wdrożeniu Systemu e-RPL przeznaczonego do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego, a także świadczenie usług szkolenia oraz administrowania i utrzymania Systemu e-RPL. Wartość brutto zakończonych i zafakturowanych części projektu wynosi 1.628,3 tys. zł. Jak przekazał Zarząd zdarzenie będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe IV kwartału 2015 r., a nie pierwotnie zakładano III kwartału.

 

29 października 2015 r.

Hefal Serwis S.A.

Zarząd Hefal Serwis S.A. poinformował o wyborze dwóch ofert Spółki jako najkorzystniejszych w ramach odrębnie prowadzonych postępowaniach przetargowych. Pierwsza z nich dotyczy realizacji zadania pn. „Usługi kultury, sportu i rekreacji poprzez dostawę, montaż i demontaż sztucznego lodowiska” o wartości 199,9 tys. zł, natomiast druga o wartości 129,0 tys. zł dotyczy wynajmu sztucznego lodowiska wraz z infrastrukturą.

 

30 października 2015 r.

Mega Sonic S.A.

Zarząd Mega Sonic S.A. powiadomił realizacji umowy inwestycyjnej, o której informował raportem bieżącym EBI 30/2015. W jej wyniku nastąpiło objęcie 725.000 akcji serii E Spółki po cenie emisyjnej 6,90 zł, które pokryte zostaną wkładem pieniężnym w łącznej wysokości ok. 5.003,0 tys. zł. Akcje objęte zostały przez jednego inwestora i objęte będą 18-miesięcznym okresem ograniczenia zbywalności typu lock-up.

 

2 listopada 2015 r.

INNO-GENE S.A.

Zarząd INNO-GENE S.A. poinformował o zakończeniu publicznej oferty 1.300.630 akcji serii F Spółki. W ofercie wzięło udział 275 inwestorów, którym ostatecznie przydzielonych zostało 498.559 akcji serii F. Cena emisyjna wynosiła 8,10 zł za akcję, co implikuje łączne wpływy brutto Spółki z tytułu emisji w kwocie 4.038.327,90 zł. Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonej oferty znajdują się w RB EBI 34/2015 Emitenta.

 

3 listopada 2015 r.

PiLab S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o podpisaniu z podmiotem z grupy bankowej umowy o wartości ok. 690 tys. zł netto, której przedmiotem jest dostarczenie autorskiego oprogramowania analitycznego odpowiadającego na potrzeby  sektora finansowego w obszarze customer due diligence oraz wykrywania oszustw i nieprawidłowości. Wynagrodzenie Emitenta może dodatkowo wzrosnąć z tytułu świadczenia usług wsparcia informatycznego.

 

4 listopada 2015 r.

Doradcy24 S.A.

Zarząd Doradcy24 S.A. w RB EBI 51/2015 przekazał zaktualizowane prognozy wyników finansowych Emitenta. W stosunku do wcześniej przekazywanych publicznie prognoz korekcie uległy przychody ze sprzedaży, który według założeń Zarządu powinny wynieść 4.500,0 tys. zł (wcześniejsza prognoza 5.300,0 tys. zł) w 2015 r. oraz 9.500,0 tys. zł (wcześniejsza prognoza 10.500,0 tys. zł) w 2016 r. Prognozowany zysk netto Spółki wynieść ma kolejno: 350,0 tys. zł w 2015 r. oraz 493,0 tys. zł w 2016 r.

 

5 listopada 2015 r.

Boomerang S.A

Zarząd Emitenta przedstawił opinii publicznej zaktualizowaną strategię rozwoju Spółki na najbliższe lata. Działalność Emitenta skoncentrowana ma być na dwóch kluczowych elementach: poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich w powiązaniu z branżą IT oraz tworzenie pasywnej i przyjaznej nowej maszyny do wydawania paczek pocztowych, niewymagającej zasilania energią elektryczną. Realizacja strategii ma przebiegać m.in. poprzez przejęcia innych podmiotów. Szczegółowo nowa strategia Spółki opisana została w RB EBI 30/2015 Spółki.

 

6 listopada 2015 r.

Motoricus S.A.

Zarząd Motoricus S.A. poinformował, iż dnia 6 listopada 2015 r. Spółka podpisała list intencyjny ze wspólnikami podmiotu z branży motoryzacyjnej w zakresie dystrybucji materiałów eksploatacyjnych, którego przychody w 2014 r. wyniosły ponad 20,0 mln zł. Docelowo – po przeprowadzeniu wymaganych analiz biznesowych i prawnych - list intencyjny prowadzić ma do przejęcia przez Motoricus S.A. 100,0% udziałów we wspomnianym podmiocie w zamian za pakiet akcji Emitenta. Finalizacja procesu nastąpić ma do końca bieżącego roku.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory