• Spółka e-Kancelaria wpisana na Listę ostrzeżeń SII 

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości po raz pierwszy na Liście ostrzeżeń SII pojawiła się spółka e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa. W ostatnich dniach zmian w zestawieniu dokonano także w odniesieniu do dwóch innych emitentów - GC Investment oraz Finarch.

 

Jak wynika z raportu bieżącego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, z dniem 28 maja 2015 roku uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, o ogłoszeniu upadłości tej spółki z możliwością zawarcia układu. W związku z powyższym windykacyjna firma wpisana została na Listę ostrzeżeń SII na podstawie kryterium "upadłość układowa". 

 

Ze względu na ogłoszenie upadłości układowej zmiany dokonano także w odniesieniu do innego emitenta z rynku publicznego - GC Investment S.A. Jako jednak że wspomniana spółka znajdowała się na Liście ostrzeżeń SII już wcześniej (z powodu braku publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał bieżącego roku), liczba kryteriów jej kwalifikacji wzrosła do dwóch.

 

Z niechlubnego zestawienia publikowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zniknęła za to spółka Finarch, która wcześniej znalazła się na nim ze względu na brak przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które mogłoby zatwierdzić sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Jak wynika z komunikatu przekazanego przez emitenta, wymagane uchwały, choć niemal z rocznym opóźnieniem, to jednak na początku czerwca w końcu zostały podjęte.

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 

Opracowanie:

 

SII