• SII zawiadamia KNF o możliwości wielokrotnego naruszenia przepisów przez Spółkę PlayMakers lub jej Akcjonariusza 

Zgodnie z przepisami prawa akcjonariusze spółek publicznych zobowiązani są informować emitentów o znaczących zmianach stanu posiadania akcji (np. powodujących zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 1 proc. przy dotychczas posiadanym udziale ponad 33 proc.), a następnie takie informacje niezwłocznie powinny zostać przekazane przez spółkę do publicznej wiadomości.

 

Jak wywnioskować można z raportów bieżących i okresowych, w przypadku Spółki PlayMakers powyższe obowiązki informacyjne powstały wielokrotnie w związku z transakcjami dokonywanymi przez jej znaczącego Akcjonariusza od marca 2012 roku do września 2014 roku. W tym okresie Akcjonariusz Emitenta zmniejszył udział z poziomu 85,2 proc. do poziomu 11,6 proc., a następnie zwiększył do poziomu 23,45 proc. ogólnej liczby głosów. W opinii Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych do publicznej wiadomości nie zostały przekazane jednak wszystkie wymagane raporty bieżące informujące o zmianach stanu posiadania przez Akcjonariusza Spółki PlayMakers, a te raporty, które zostały przekazane, nie były kompletne.

 

Zdaniem Stowarzyszenia weryfikacji zatem wymaga, czy Akcjonariusz Spółki PlayMakers prawidłowo wykonał ciążący na nim obowiązek informacyjny dotyczący ujawniania stanu posiadania w związku z transakcjami zakupu i sprzedaży akcji Emitenta. Alternatywnie, w przypadku prawidłowego wykonania powyższego obowiązku przez tego Akcjonariusza, w opinii SII sprawdzenia wymaga, czy Spółka PlayMakers nie naruszyła przepisów Ustawy o ofercie publicznej, nie przekazując niezwłocznie do publicznej wiadomości informacji dotyczących zmian stanu posiadania przez tego Akcjonariusza.

 

W piśmie do Komisji Nadzoru Finansowego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło ponadto uwagę na wyraźne powiązania osobowe pomiędzy Spółką PlayMakers a jej Akcjonariuszem. Fakt ten może świadczyć o tym, że członkowie Zarządu Emitenta byli zobowiązani informować o transakcjach kupna i sprzedaży akcji PlayMakers przez tego Akcjonariusza również na podstawie przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych należałoby także zbadać, czy transakcje dokonywane przez Akcjonariusza nie naruszyły przepisów prawa dotyczących okresów zamkniętych. Co więcej, SII wskazało na możliwość nieprawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę PlayMakers w związku z nieprzekazywaniem do publicznej wiadomości wykazów akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

 

Opracowanie:

 

SII