• Komunikaty emitentów 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów  rynku NewConnect w okresie od 30 marca 2015 r. do 26 kwietnia 2015 r.

 

30 marca

UNITED S.A.

 

Zarząd Emitenta przedstawił prognozę finansową Grupy Kapitałowej UNITED S.A. na 2015 rok, która została opracowana w oparciu o przyjęty plan sprzedaży i budżet kosztów. Przedmiotowa prognoza prezentuje się następująco:

 

Prognozowane skonsolidowane przychody: 21.450 tys. zł (wzrost o ok. 6,72 proc. r/r);

Prognozowany EBIT: 2.540 tys. zł;

Prognozowany EBITDA: 2.890 tys. zł;

Prognozowany zysk netto: 1.970 tys. zł.

 

Ocena możliwości realizacji założonych prognoz będzie dokonywana na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał i przekazywana w formie raportów bieżących oraz okresowych Spółki.

 

31 marca

IPO S.A.

 

W komunikacie bieżącym nr 10/2015, Zarząd IPO S.A. poinformował o szczegółach dotyczących transakcji odwrotnego przejęcia Emitenta przez amerykańską firmę Florida Investments Corp, zajmującej się inwestycjami w nieruchomości. NWZ IPO S.A. podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki na „Florida Investments S.A.”, wyboru nowych członków Rady Nadzorczej oraz scalenia akcji Emitenta. Kolejne WZ przewiduje uchwały dotyczące emisji nowej emisji akcji, która w większości zostanie skierowana do udziałowców podmiotu przejmującego. Zamknięcie transakcji odwrotnego przejęcia planowane jest w przeciągu kilku tygodni.

 

1 kwietnia

Hortico S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację o przejęciu za kwotę 13.518 tys. zł masy upadłościowej „Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. w upadłości likwidacyjnej”, wcześniej dzierżawionej od Syndyka prowadzącego sprawę podmiotu przejmowanego przez Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z o.o. - spółkę zależną Emitenta. W wyniku przejęcia, spółka zależna w dalszym  ciągu pozostaje dzierżawcą, natomiast Emitent wstąpił w prawa  wydzierżawiającego.

 

2 kwietnia

Sevenet S.A.

 

Zarząd Sevenet S.A. powiadomił o otrzymaniu zamówienia na dostawę sprzętu Cisco Systems – serwerów i sprzętu sieciowego na kwotę ponad 760 tys. USD netto. Zamówienie realizowane będzie w 2015 roku i objęte będzie 4 letnim serwisem.

 

3 kwietnia

Vedia S.A.

 

Zarząd Vedia S.A. przekazał informację o nawiązaniu współpracy z firmą partnerską w celu realizacji projektu pn. „Inteligentny Termostat”. Projekt zakłada komercjalizację inteligentnego urządzenia do zarządzania temperaturą w domu oraz późniejszy jego rozwój wspólnie przez Partnerów. Aktualnie opracowany został prototyp urządzenia, które docelowo produkowane ma być w fabryce Emitenta w Chinach, natomiast rozwój oprogramowania odbywać będzie się w Polsce.

 

7 kwietnia

Esotiq & Henderson S.A.

 

Zarząd Emitenta, w związku z powziętymi uchwałami NWZ z dnia 7 kwietnia 2015 r., przekazał informację o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze  emisji nie więcej niż 450 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F, przeprowadzonej w trybie oferty publicznej. Akcje serii F obejmowane będą za wkłady pieniężne, a w wypadku dojścia emisji do skutku staną się przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

 

8 kwietnia

Columbus Capital S.A.

 

Zarząd Columbus Capital S.A. zakomunikował o zrealizowaniu przez Columbus Energy S.A. (spółkę zależną od Emitenta) jednego z jej głównych celów strategicznych. Celem tym, było zakontraktowanie tysiąca zleceń na mikroinstalacje fotowoltaiczne w kwocie przekraczającej 50.000 tys. zł. W związku z uruchomieniem naboru wniosków z programu PROSUMENT w dniu 24 kwietnia 2015 r., pierwsze zakontraktowane instalacje zostaną wykonane jeszcze w bieżącym kwartale.

 

9 kwietnia

IMAGIS S.A.

 

Zarząd Emitenta powiadomił, iż NWZ Spółki IMAGIS S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 2 KSH, wyraziło zgodę na dochodzenie roszczeń od p. Marcina Niewęgłowskiego – byłego Prezesa Zarządu Spółki, wynikających m.in. z bezprawnego wyprowadzania majątku ze Spółki, działania na szkodę Spółki i jej spółek zależnych oraz niewłaściwego nadzoru nad transakcjami handlowymi Emitenta. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w załączniku do raportu bieżącego EBI 14/2015 Spółki.

 

10 kwietnia

Advanced Ocular Sciences S.A.

 

Zarząd Advanced Ocular Sciences S.A. poinformował o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta, tj. Milestone Ophthalmic Sp. z o. o., w ramach emisji 99 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Na mocy zawartej przedwstępnej umowy nabycia udziałów, 89 udziałów nowej emisji zostanie objętych przez  Emitenta za łączną cenę 7.500 tys. zł., która zostanie wpłacona w pełnej kwocie Milestone Ophthalmic Sp. z o. o. tytułem zaliczki.

 

11 kwietnia

Centurion Finance S.A

 

Zarząd Spółki przekazał informację dotyczącą rentowności inwestycji kapitałowych, zamkniętych w okresie ostatnich 12 miesięcy. Według przekazanych informacji, wygenerowana przez Emitenta w tym okresie stopa zwrotu wyniosła 42%. Ponadto, Zarząd powiadomił o przyszłych celach inwestycyjnych, w tym w podmioty z branży nowych technologii, podmioty zagraniczne (m.in. z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji).

 

13 kwietnia

InfoSCAN S.A.

 

Zarząd InfoSCAN S.A. przekazał informację o zawarciu listu intencyjnego z londyńską kliniką medyczną, którego przedmiotem jest świadczenie usług telemedycznych przy wykorzystaniu urządzeń Emitenta na rynku brytyjskim. Jest to drugi tego typu dokument zawarty z partnerem z Wielkiej Brytanii w okresie od 23 marca do 13 kwietnia 2015 r. Emitent spodziewa się podpisania wiążących umów z wymienionymi partnerami w przeciągu 30 dni od daty publikacji niniejszego raportu.

 

14 kwietnia

Veniti S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu istotnej umowy, realizowanej w ramach marki Veniti Business Travel. Podpisana umowa dotyczy organizacji i realizacji przez Emitenta 6 wyjazdów motywacyjnych  na rzecz klienta z branży chemicznej, w zamian za wynagrodzenie w kwocie 820 tys. zł.

 

15 kwietnia

Plasma SYSTEM S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości publicznej prognozę wyników finansowych na rok obrotowy 2015, która przedstawia się następująco:

 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 33.300 tys. zł;

Amortyzacja: 6.700 tys. zł;

EBIT: 5.400 tys. zł;

EBITDA: 12.100 tys. zł;

Zysk netto: 4.000 tys. zł.

 

Prognoza oparta jest o planowane wdrożenia w obszarze energetyki, przemysłu maszynowego i hutnictwa, a także finalizacją dwóch kluczowych projektów unijnych. Spółka określiła maksymalny poziom nakładów inwestycyjnych na poziomie 11.000 tys. zł.

 

16 kwietnia

APANET S.A.

 

Zarząd Spółki powiadomił o zawarciu przez Spółkę Zależną APANET Green System Sp. z o.o. umowy z podmiotem realizującym zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji systemu ulicznego oświetlenia w Tychach. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu umowy wynieść ma ok. 600 tys. zł netto i może zostać zwiększone w ramach zlecenia Spółce Zależnej szerszego zakresu robót. Inwestycja ma zostać zrealizowana w trzech etapach, poprzedzonych przedpłatą ze strony zamawiającego.

 

17 kwietnia

Ekokogeneracja S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez spółkę zależną Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. umowy na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Wynagrodzenie  wypłacane będzie według harmonogramu realizacji dostaw i postępu prac montażowych i wynieść ma łącznie 12.000 tys. zł. Umowa zawarta została z Kotłownia 1 Sp. z o. o. - spółką celową podmiotu stowarzyszonego Ekotermika S.A. Zakończenie montażu i uruchomienie instalacji przewidziane jest do dnia 31 grudnia 2015 r..

 

18 kwietnia

RSY S.A.

 

Zarząd RSY S.A. poinformował o dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta, w wyniku których doszło do zmiany akcjonariusza większościowego Spółki. Dnia 13 kwietnia 2015 r., Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. dokonało sprzedaży, natomiast  Montag Sp . z o. o.  dokonało zakupu 1.995.000 sztuk akcji na okaziciela spółki RSY S.A., stanowiących  53,94% w kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 53,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

19 kwietnia

TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

 

Zarząd Emitenta opublikował prognozę finansową Spółki na lata 2015-2020. Zgodnie z podanymi danymi, przychody ze sprzedaży oraz zysk netto w kolejnych latach będą kształtować się następująco:

 

w 2015 r.: 6.416,67 tys. EUR przychodów oraz 1.304,58 tys. EUR zysku netto

w 2016 r.: 11.047,71 tys. EUR przychodów oraz 1.309,39 tys. EUR zysku netto

w 2017 r.: 15.504,71 tys. EUR przychodów oraz 4.582,21 tys. EUR zysku netto

w 2018 r.: 18.778,48 tys. EUR przychodów oraz 5.992,05 tys. EUR zysku netto

w 2019 r.: 24.549,58 tys. EUR przychodów oraz 8.785,26 tys. EUR zysku netto

w 2020 r.: 26.661,25 tys. EUR przychodów oraz 9.661,44 tys. EUR zysku netto

 

Pełna prognoza Zarządu, opublikowana w załączniku do raportu bieżącego nr 9/2015 uwzględnia ponadto m.in. przewidywany zysk operacyjny, zysk brutto, poziom dywidendy, wartość kapitału własnego oraz sumę bilansową

 

20 kwietnia

JWW Invest S.A.

 

Zarząd JWW Invest S.A. powiadomił o podpisaniu przez JWW Konstrukcje Sp. z o.o., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, umowy na kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie magazynów wyrobów gotowych w Sierakowie. Wartość robót szacowana jest na 15.000 tys. zł. Termin zakończenia prac został wyznaczony do 18 grudnia 2015 r.

 

21 kwietnia

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

 

W raporcie bieżącym nr 12/2015, Zarząd Emitenta powiadomił o otrzymaniu informacji dotyczącej złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Emitenta wraz ze swoim komentarzem na temat zasadności złożonego wniosku. Według Zarządu Emitenta, płynność finansowa Spółki nie jest w żaden sposób zagrożona, a złożony wniosek jest bezpodstawny i wymierzony jedynie w celu wywarcia nacisku przez składającego.

 

22 kwietnia

Termoexpert S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu zlecenia na kwotę około 5.500 tys. zł brutto. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót termomodernizacyjnych na 10 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Termin realizacji zlecenia końcem wyznaczono na koniec 2015 r.

 

23 kwietnia

Plasma SYSTEM S.A.

 

Zarząd Plasma SYSTEM S.A. przekazał informację o otrzymaniu dwóch istotnych zamówień o łącznej wartości  przekraczającej 7.258 tys. zł. Zakres przedmiotowy umów obejmuje wykonanie powłok antyerozyjnych w Elektrociepłowni Żerań, a także wykonanie i dostawę elementów pokrytych powłokami ochronnymi Protector  i Highresist na potrzeby remontu kotła K6 w Elektrowni Rybnik - EDF Polska S.A. Oba zlecenia pochodzą od spółki Doosan Babcock Energy Polska Sp. z o. o. Termin realizacji zamówień przypada odpowiednio na II i III kwartał 2015 r.

 

24 kwietnia

AEDES S.A.

 

Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu kolejnej umowy ze spółką J.W. Construction Holding S.A. Kontrakt dotyczy kompleksowego wykonania konstrukcji żelbetowej budynku mieszkalnego wraz z dwiema kondygnacjami podziemnych garaży. Ostateczna data zakończenia realizacji zlecenia została zaplanowana na 26 lutego 2016 r. Szacunkowa wartość wynagrodzenia Emitenta wynosi 7.348 tys. zł netto. 

 

Opracowanie: