• Komunikaty emitentów 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów  rynku NewConnect w okresie od 2 do 29 marca 2015 r.

 

2 marca

Techmadex S.A.

 

Zarząd Techmadex S.A. poinformował o rozwiązaniu przez Województwo Podlaskie umowy zawartej ze spółką zależną od Emitenta BioGP Energia Sp. z o. o., dotyczącej dofinansowania projektu obszaru biopaliw. Rozwiązanie umowy nastąpiło wskutek zaniechania realizacji przedsięwzięcia, co wynikało z nieuzyskania finansowania zewnętrznego na wkład własny Emitenta. Szacowana wartość projektu wynosiła 9.804 tys. zł, z których 3.985 tys. zł pochodzić miało z dofinansowania od Województwa Podlaskiego. Spółka dokonała zwrotu otrzymanych dotychczas 179 tys. zł wraz z odsetkami.

 

3 marca

GeoInvent S.A.

 

Zarząd GeoInvent S.A. poinformował o otrzymaniu o głównego akcjonariusza Spółki, Pana Przemysława Czerneckiego, zawiadomienia o zmniejszeniu jego zaangażowania w Spółkę poprzez sprzedaż w dniach 24 lutego - 3 marca 2015 r. 130.933 szt. akcji Emitenta. W efekcie transakcji, Pan Przemysław Czernecki posiada obecnie 49.726 akcji Spółki, stanowiących 13,43% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 13,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jak poinformował akcjonariusz, pozyskane środki zamierza częściowo przeznaczyć na objęcie akcji emisji restrukturyzacyjnej Emitenta.  

 

4 marca

Mega Sonic S.A.

 

Zarząd Emitenta zakomunikował o wpłynięciu umowy, zawartej z polskim podmiotem gospodarczym, na budowę platformy rozliczeń elektronicznych instrumentów płatniczych. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy ma się odbyć w terminie do 31 maja 2015 r. Wartość kontraktu przekracza 6.300 tys. zł netto.

 

5 marca

Aramus S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości publicznej informację o uprawomocnieniu się decyzji Sądu w sprawie udzielenia Emitentowi pozwolenia na budowę budynku mieszkaniowo - usługowego w Krakowie. Projekt realizowany będzie poprzez spółkę zależną APARTAMENTY DĄBROWSKIEGO sp. z o.o., a jego szacowana wartość wynosi 25.000 tys. zł.

 

6 marca

Imagis S.A.

 

Zarząd Imagis S.A. powiadomił, iż spółka zależna od Emitenta - GPS Konsorcjum Sp. z o.o., otrzymała decyzję Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie określającą przybliżoną kwotę zaległego zobowiązania podatkowego VAT za okres od stycznia do września 2013 r. w łącznej wysokości przekraczającej 298.273 tys. zł. Na podstawie powyższej decyzji zostało ustanowione zabezpieczenie na majątku dłużnika odpowiadające wartości zobowiązania.

 

7 marca

Formuła 8 S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 10 lutego, na którym przegłosowano m.in. odwołanie dotychczasowych i powołanie w ich miejsce nowych Członków Rady Nadzorczej. Ponadto, w odrębnym raporcie bieżącym, poinformowano o wyborze nowego Prezesa Zarządu, którym został Pan Wiesław Radecki.

 

9 marca

Minox S.A.

 

Zarząd Minox S.A. poinformował o podpisaniu umowy z nowym klientem, dotyczącej otrzymania przez Emitenta wyłączności na dostawę materiałów budowlanych do budowy osiedli domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Przedmiotowa wartość kontraktu opiewa na kwotę 20.000 tys. zł netto.

 

10 marca

JWW Invest S.A.

 

Zarząd Emitenta zakomunikował o otrzymaniu dwóch zleceń ramowych od niemieckiego partnera biznesowego na wykonanie prac montażowych na bloku nr 9 i 10 w Elektrowni Bełchatów. Termin realizacji zalecenia przy bloku nr 9 obejmuje okres do 26 grudnia 2015 r., natomiast prace przy bloku nr 10 mają zostać zamknięte do 26 marca 2016 r. Łączna wartość zleceń wynosi 29.800 tys. zł.

 

11 marca

APANET S.A.

 

W nawiązaniu do RB  nr 4/2015, Zarząd Emitenta opublikował uzupełnienie informacji nt. zawartej z Miastem Bydgoszcz umowy dotyczącej realizacji systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym. Uzupełnienie odnosi się do sposobu sfinansowania inwestycji, za które odpowiadać będzie w głównej mierze zamawiający, który zaangażować ma 2.700 tys. zł, przy całkowitej wartości projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Bydgoszczy" na poziomie 3.855 tys. zł.

 

12 marca

APS Energia S.A.

 

Zarząd APS Energia S.A. przekazał do publicznej wiadomości, iż spółka zależna od Emitenta tj. ENAP S.A., podpisała kontrakt z Mitsubishi Hitachi Power System Limited. Umowa obejmuje dostawę i montaż transformatorów oraz rozdzielnic kontenerowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z automatyką, a także wykonanie instalacji elektrycznych. Termin zakończenia prac został ustalony na marzec 2016 r. Całkowita wartość kontraktu opiewa na kwotę 6.650 tys. zł netto.

 

13 marca

Nanotel S.A.

 

Zarząd Emitenta powiadomił o zawarciu umów z przedsiębiorstwem Telprojekt Sp. z o. o. na kompleksowe wykonawstwo sieci szerokopasmowej w województwie małopolskim. Projekt o łącznej  wartości 15.498 tys. zł brutto współfinansowany jest w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Unię Europejską, a jego zakończenie szacowane jest na koniec III kwartału 2015 r.

 

14 marca

Fluid S.A.

 

Zarząd Fluid S.A. opublikował komunikat dotyczący aktualnej działalności Emitenta. Według przekazanych informacji, Spółka obecnie realizuje końcowe prace izolacyjnie na terenie Zakładu w Sędziszowie, termin zakończenia wszystkich prac montażowych i rozruchowych wyznaczono na koniec lipca 2015 r. Zarząd poinformował ponadto o prowadzonych przez FRI sp. z o.o. rozmowach na temat budowy elektrowni na wyspie Seram w Indonezji, której realizacji miałby podjąć się Emitent, a także o potencjalnych dalszych inwestycjach na terenie Polski, Kosowa i Maroka.

 

15 marca

UNITED S.A.

 

W komunikacie bieżącym nr 11/2015, Zarząd UNITED S.A. przekazał informację o reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej, polegającej na przejęciu od spółki zależnej od Emitenta NCF Group sp. z o.o. całościowego pakietu akcji NCF S.A., w związku z zamiarem wprowadzenia jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. Plany te wynikają z poprawiającej się koniunktury w branży reklamowej, rosnącymi wydatkami marketingowymi w Polsce oraz dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej UNITED S.A.

 

16 marca

Taxus Fund S.A.

 

Zarząd Emitenta powiadomił o uchyleniu w całości uchwał z dnia 24 października 2014 r. w sprawie emisji akcji serii D1 i D2. Decyzja ta wynika z zbliżającego się, przewidzianego w k.s.h terminu na przeprowadzenie emisji oraz rosnącym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, co rodzi konieczność opracowania anglojęzycznych dokumentów emisyjnych. Zarząd poinformował również o powzięciu uchwał nr 2/03/2015 i 3/03/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w związku z planowaną na kwiecień emisją publiczną i prywatną akcji.

 

17 marca

UNITED S.A.

 

Zarząd UNITED S.A. przekazał informację o podjęciu uchwały nr 1/03/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 8.165.250,00 zł, tj. do kwoty 20.722.250,00 zł, w drodze emisji 4.082.625 akcji zwykłych na okaziciela serii H o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w kwocie 2,00 zł każda. Oferta zostanie przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

 

18 marca

HM Inwest S.A.

 

Zarząd HM Inwest S.A., poinformował o podpisaniu z Eiffage Polska Budownictwo S.A. umowy dotyczącej budowy domu mieszkalnego z częścią usługową oraz garażem podziemnym. Wartość  przedmiotu umowy oszacowano na 24.100 tys. zł.

 

19 marca

Mega Sonic S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu od spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. podpisanej umowy dotyczącej dostawy – w formie leasingu finansowego na okres 5 lat – tabletów przemysłowych o wartości 4.500 tys. zł netto. Realizacja dostaw ma nastąpić w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

20 marca

NAVIMOR-INVEST S.A.

 

Zarząd Emitenta powiadomił o zawarciu umowy z Urzędem Morskim w Gdyni, której przedmiotem jest wykonanie i wykończenie robót pn. „Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka”. Termin realizacji projektu wynosi 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast jego wartość opiewa na kwotę przeszło 4.950 tys. zł netto.

 

21 marca

SPC Group S.A.

 

Zarząd SPC Group S.A. poinformował o podpisaniu, w formie aktu notarialnego, przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości gruntowej w Łodzi za kwotę 4.000 tys. zł netto. Jest to część programu współpracy pomiędzy Emitentem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, obejmującej zastępstwo inwestorskie w realizacji programu „Fundusz Mieszkań na Wynajem”, w ramach którego powstać kilkanaście tysięcy mieszkań. Umowa obowiązuje do 30 czerwca 2015 r. i gwarantuje Emitentowi prawo do przelania praw i zobowiązań wynikających z umowy na rzecz BGK Nieruchomości S.A.

 

23 marca

Orphée S.A.

 

Rada Dyrektorów Orphée S.A. poinformowała o złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie tj. dokonania zakazanej manipulacji kursem akcji Spółki. Podejrzenie skierowane jest przeciwko PZ Cormay S.A., która sztucznie zaniżając notowania akcji Emitenta umożliwić miała nabycie przez Total FIZ łącznie 10.424.295 akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za akcję, z klauzulą rekompensaty dla PZ Cormay S.A. w przypadku zbycia akcji przez Fundusz powyżej tej ceny w terminie do 12 miesięcy. Zważywszy na interes pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych, Spółka zdecydowała się zawiadomić o tym fakcie odpowiednie organy wymiaru sprawiedliwości.

 

24 marca

Baltic Ceramics Investments S.A.

 

Zarząd Emitenta zakomunikował, iż spółka zależna od Emitenta tj. Baltic Ceramics S.A., otrzymała z Agencji Rozwoju Regionalnego, pierwszą transzę płatności w kwocie 10.000 tys. zł w ramach  projektu „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”. Projekt jest współfinansowany do kwoty 33.106 tys. zł. w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

25 marca

Alkal S.A.

 

Zarząd Alkal S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu z polskim podmiotem działającym w branży inwestycji budowlanych, umowy na wykonanie prac produkcyjnych oraz montażowych. Podpisanie umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju Spółki w zakresie działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemów fasadowych oraz okładzin aluminiowych na rynku krajowym. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu przedmiotowej umowy określono na kwotę 7.900 tys. zł netto. Termin wykonania prac przewidziano na trzeci kwartał 2015 r.

 

26 marca

Perma-Fix Medical S.A.

 

Zarząd Perma-Fix Medical S.A. przekazał do publicznej wiadomości swoją opinię nt. bieżącej sytuacji biznesowej Spółki. Za najważniejsze osiągnięcia, mające wpływ na działalność Emitenta, Zarząd uznał przyznanie ochrony prawnej dla opracowanych rozwiązań przez Urząd Patentowy USA, podpisanie Listu Intencyjnego z Digirad Corporation dotyczącego pozyskania inwestora, który dokapitalizuje Spółkę na kwotę 1.000 tys. USD oraz otrzymanie decyzji w spawie przyznania dofinansowania od NCBiR na kwotę 10.023 tys. zł dla konsorcjum, którego członkiem jest Emitent. Pełen komentarz Zarządu znajduje się w raporcie bieżącym nr 8/2015.

 

27 marca

Rotopino.pl S.A.

 

Zarząd Emitenta opublikował korektę raportu okresowego za IV kwartał roku obrotowego 2014, opublikowanego w raporcie okresowym nr 2/2015. Najistotniejsze zmiany dotyczą zaprezentowanych wyników finansowych Spółki osiągniętych w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. W wyniku korekty, strata za cztery kwartały 2014 r. wzrosła z 303 tys. zł do 857 tys. zł na poziomie operacyjnym oraz z 320 tys. zł do 789 tys. zł. na poziomie straty netto. Dokonanie korekt konieczne było analizie raportu i opinii biegłego rewidenta z badania  powyższego raportu. 

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory