• Lista ostrzeżeń SII - aktualizacja 

 

Zmiany na Liście Ostrzeżeń SII. Marzec/kwiecień 2015 r.

 

9 marca 2015 r.

Formuła 8 S.A.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 9 marca 2015 r. skreśliło z Listy ostrzeżeń SII spółkę Formuła8 S.A. Firma ta wpisana była na Listę od dnia 18 lutego br. Wpis związany był z brakiem publikacji raportów za 2, 3 oraz 4 kwartał 2014 r.


Dzisiejsza decyzja o skreśleniu z Listy ostrzeżeń SII spółki Formuła8 S.A. ma związek z publikacją przez ten podmiot zaległych raportów kwartalnych za 2, 3 oraz 4 kwartał 2014 r. Rzeczone raporty Firma opublikowała w dniu 7 marca 2015 r. Notowania akcji Formuła8 S.A. zawieszone zostały pod koniec maja 2014 r.


Ponadto w dniu 27 listopada 2014 Giełda Papierów Wartościowych podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia i wykluczenia akcji z obrotu na rynku NewConnect. Akcje miały być wykluczone z obrotu z dniem 19 lutego 2015 r., jeżeli do dnia 16 lutego 2015 r. nie nastąpiłaby publikacja raportów okresowych za 2 oraz 3 kwartał 2014 r. oraz w przypadku niewyjaśnienia wszystkich okoliczności pozwalających na jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw spółki oraz nieprzekazania odpisu z rejestru przedsiębiorców potwierdzających ujawnienie w rejestrze członków organu uprawnionego do reprezentowania Spółki.


W dniu 16 lutego 2015 r. Giełda uzupełniła poprzednią uchwałę o obowiązek publikacji raportu za 4 kwartał 2014 r. oraz przesunęła termin wykluczenia do dnia 19 marca 2015 r., a termin publikacji oczekiwanych dokumentów i przekazania stosownych wyjaśnień do dnia 16 marca br.


W dniu 7 marca 2015 r., oprócz publikacji wymaganych raportów, Zarząd Spółki skierował pismo do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w w związku ze spełnieniem określonych w ww. uchwałach warunków dotyczących przekazania niezbędnych informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. Zarząd Formuła8  zwrócił się również z prośbą do Zarządu Giełdy o niewykluczanie oraz przywrócenie spółki Formuła8  do notowań na rynku Newconnect.


17 marca 2015 r.

Fachowcy.pl, Ventures S.A.

 

Stowarzyszenie usuwa z Listy ostrzeżeń SII spółkę Fachowcy.pl Ventures S.A. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 17 marca 2015 r. wykreśliło z Listy ostrzeżeń SII spółkę Fachowcy.pl Ventures S.A. Firma ta wpisana była na Listę od dnia 18 lutego bieżącego roku w związku z nieopublikowaniem raportu finansowego za IV kwartał 2014 r.

 

Decyzja o skreśleniu Spółki z Listy ostrzeżeń SII spółki ma związek z publikacją w dniu 16 marca 2015 r. zaległego raportu okresowego za IV kwartał 2014 r. Wcześniej, tj. w dniu 18 lutego 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła notowania akcji Fachowcy.pl Ventures S.A.  Obecnie na Liście ostrzeżeń SII znajduje się łącznie 35 spółek giełdowych, w tym 18 firm z rynku Newconnect oraz 17 podmiotów z rynku regulowanego.

 

25 marca 2015 r.

Clean&Carbon Energy S.A., Ideon S.A., Budopol S.A., DSS S.A., Gant S.A. i One-2-One S.A.

 

W niechlubnym zestawieniu prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych po raz pierwszy pojawiły się spółki Clean&Carbon Energy oraz Ideon. Budopol, DSS, Gant i One-2-One na Liście ostrzeżeń SII były już wcześniej – obecnie wzrosła jednak liczba kryteriów ich kwalifikacji.

 

Pierwsza z wyżej wspomnianych spółek poinformowała o zmianie planowanego terminu publikacji raportu rocznego na 31 marca już tydzień temu. Problem jednak w tym, że niezależnie od zamierzeń zarządu Clean&Carbon Energy raport okresowy za 2014 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinien zostać przekazany najpóźniej do 23 marca, a termin ten już minął. O przesunięciu terminu publikacji raportu rocznego poinformowała także spółka Dolnośląskie Surowce Skalne. Jak wynika z jej komunikatu, DSS nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku terminowego przekazania raportu rocznego ze względu na konieczność uwzględnienia w nim zdarzeń, jakie nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego, tj. przede wszystkim ogłoszenia upadłości emitenta obejmującej likwidację majątku. Nowa data publikacji raportu rocznego DSS ustalona została na 15 maja 2015 roku.

 

Spółki Ideon i Gant w wymaganym terminie przekazały do publicznej wiadomości raporty okresowe za 2014 rok. Są one jednak niekompletne – emitenci nie zamieścili skonsolidowanych sprawozdań finansowych, choć zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów takie miały zostać sporządzone. Brakuje także opinii i raportów biegłego rewidenta, a w przypadku spółki Ideon dodatkowo m.in. sprawozdania zarządu czy pisma prezesa zarządu omawiającego najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w minionym roku obrotowym i perspektywy rozwoju na najbliższy rok obrotowy.

 

Opinii i raportów biegłego rewidenta do sprawozdań finansowych za 2014 rok próżno także szukać w przypadku spółek Budopol oraz One-2-One. Syndyk pierwszej z nich uznał, że z uwagi na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Jest to jednak błędne przekonanie, bowiem o ile zgodnie z ustawą o rachunkowości takiego obowiązku faktycznie nie ma, to jednak Budopol, jako spółka dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, powinna przekazać zbadane roczne sprawozdania finansowe na podstawie obowiązującego ją Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych. Wyjaśnienie zarządu One-2-One jest za to dużo bardziej absurdalne. Jak można przeczytać w raporcie rocznym tej spółki, sprawozdania finansowe za 2014 rok nie zostały poddane audytowi, bowiem… podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie przeprowadził badania sprawozdań finansowych za 2013 rok.

 

2 kwietnia 2015 r. 

Mięsne Mysław S.A., Clean&Carbon Energy S.A.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skreśliło z Listy ostrzeżeń SII spółki Zakłady Mięsne Mysław oraz Clean&Carbon Energy. Obaj emitenci przekazali do publicznej wiadomości zaległe raporty okresowe i przestali spełniać kryteria kwalifikacji do Listy.

 

Firma Zakłady Mięsne Mysław znalazła się na Liście ostrzeżeń SII w związku z nieprzekazaniem raportu okresowego za czwarty kwartał 2014 roku. Publikacja tego raportu powinna nastąpić w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, tj. najpóźniej do 16 lutego bieżącego roku. Tuż przed upływem tego terminu Mysław poinformował jednak, że w wyniku nieobecności jego Zarządu, spowodowanej chorobą, moment publikacji raportu został przeniesiony na 4 marca. Powyższa obietnica nie została spełniona, a ostatecznie zaległy raport kwartalny udało się przekazać do publicznej wiadomości 27 marca.

 

Druga ze wspomnianych wyżej spółek - Clean&Carbon Energy - została wpisana na Listę ostrzeżeń SII ze względu na brak publikacji raportu okresowego za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe i inne elementy tego raportu powinny zostać przekazane najpóźniej do 23 marca bieżącego roku. Podobnie jak Mysław, Clean&Carbon Energy przed upływem granicznego terminu poinformowała jednak, że raport zostanie opublikowany później - w tym przypadku 31 marca. Zgodnie z zapowiedzią, w tym dniu raport roczny został opublikowany, a SII skreśliło emitenta z Listy ostrzeżeń.

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII

oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen

 

 

Opracowanie: