• Lista Ostrzeżeń SII - aktualizacja 

© davrock90 - Fotolia.com

Zmiany na Liście Ostrzeżeń SII. Luty/marzec 2015 r.

 

20.02.2015 r.

Wilbo S.A.

 

W dniu 20 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wykreśliło z Listy ostrzeżeń SII spółkę Wilbo S.A. Spółka była wpisana na Listę ponieważ była podmiotem w upadłości układowej, spełniając tym samym jedno z dziewięciu kryteriów kwalifikacji na Listę.

 

W dniu 19 lutego br. Spółka przekazała raport bieżący, w którym poinformowała, iż w związku z wcześniejszymi postawieniami o zatwierdzeniu układu przez sąd, a następnie o uprawomocnieniu się tego postanowienia, do Spółki wpłynęło kolejne pismo z sądu z dnia 16 lutego 2015 r., z którego treści wynika, iż zgodnie z art. 293 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, postanowiono o zakończeniu postępowania upadłościowego.

 

W związku z powyższym spełnione zostało kryterium wykreślenia spółki z Listy ostrzeżeń SII.

 

23.02.2015 r.

Ecotech S.A., Aduma S.A. i Kampa S.A.

 

W dniu 20 lutego 2015 roku Spółki Ecotech, Aduma i Kampa opublikowały wymagane raporty kwartalne. W konsekwencji firma Ecotech została wykreślona z Listy ostrzeżeń SII. Dwaj pozostali emitenci widnieją na niej jednak nadal, choć liczba aktualnie spełnianych przez nich kryteriów kwalifikacji spadła do jednego.

 

Spółki Ecotech, Aduma i Kampa wpisane zostały na Listę ostrzeżeń SII już na początku jej istnienia, tj. 18 lutego 2015 roku. Wszyscy trzej emitenci nie przekazali do dnia 16 lutego wymaganego raportu okresowego za ostatni kwartał ubiegłego roku. Ponadto Aduma i Kampa widnieją na Liście ostrzeżeń SII z jeszcze jednego powodu - pierwsza z nich znajduje się w upadłości likwidacyjnej, a druga do tej pory nie zwołała jeszcze zwyczajnego walnego zgromadzenia w związku z rokiem obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

 

Wspomniane wyżej spółki opublikowały wymagany raport okresowy za ostatni kwartał 2014 roku w dniu 20 lutego 2015 roku. W konsekwencji Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych podjęło decyzję o wykreśleniu z Listy ostrzeżeń SII firmy Ecotech. W przypadku Adumy i Kampy liczba kryteriów kwalifikacji została natomiast zredukowana o brak wymaganego raportu śródrocznego i spadła do jednego - tj. odpowiednio "Upadłość likwidacyjna" i "Brak ZWZ".

 

25.02.2015 r.

Węglopex S.A.

 

Spółka została wpisana na Listę ostrzeżeń SII z uwagi, iż nie opublikowała, zgodnie z wymogami Regulaminu ASO, w terminie do dnia 16 lutego 2015 r. raportu śródrocznego za IV kwartał 2014 r. 

Spółka opublikowała wymagany raport kwartalny osiem dni po terminie, tj. 24 lutego 2015 r. Mając na uwadze, że aktualnie obowiązek publikacji raportu kwartalnego został przez spółkę już dopełniony SII podjęło decyzję o wykreśleniu spółki z Listy ostrzeżeń SII. 

Lista ostrzeżeń SII publikowana jest od dnia 19 lutego 2015 r. Lista jest autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Opiera się na dziewięciu kluczowych kryteriach stanowiących podstawę dokonania wpisu. Lista jest na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie Stowarzyszenia. Adresowana jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym. Wpisy dokonywane na liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej mają za zadanie ułatwić selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie bądź też nawet wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

03.03.2015 r.

Cash Flow S.A., Euroimplant S.A. i MSX Resources S.A.

 

Doszło do kolejnych zmian na Liście ostrzeżeń SII. Dotyczą one trzech podmiotów: spółki Cash Flow i Euroimplant były na Liście ostrzeżeń SII już wcześniej, natomiast MSX Resources debiutuje w prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zestawieniu.

 

Pierwszy ze wspomnianych wyżej emitentów o braku możliwości terminowej publikacji danych finansowych za czwarty kwartał 2014 roku poinformował już kilka dni temu. Z komunikatu Zarządu Cash Flow można było się dowiedzieć, że obecnie przekazanie do publicznej wiadomości wymaganego raportu okresowego nie jest możliwe ze względu na trudną sytuację ekonomiczną i brak środków pieniężnych, a rzeczony raport kwartalny ma zostać opublikowany dopiero 30 kwietnia 2015 roku. Emitent znajduje się na Liście ostrzeżeń SII od początku jej istnienia, tj. od 18 lutego bieżącego roku, spełniając łącznie trzy kryteria kwalifikacji: "Brak środków na upadłość", "Brak ZWZ" oraz "Brak raportu śródrocznego". 

 

Podobnie jak Cash Flow, spółka Euroimplant wpisana została na Listę ostrzeżeń SII już 18 lutego 2015 roku w związku z dwoma spełnionymi kryteriami kwalifikacji: "Upadłość likwidacyjna" oraz "Brak raportu śródrocznego". Od tego czasu w zasadzie niewiele się zmieniło - poza tym, że emitent nie przekazał do 2 marca wymaganego raportu za ostatni kwartał 2014 roku, a więc nie opublikował w terminie kolejnego raportu okresowego.

 

Po raz pierwszy na Liście ostrzeżeń SII znalazła się za to spółka MSX Resources. Wpisu dokonano 3 marca 2015 roku w związku z kryterium "Brak raportu śródrocznego". Zarząd emitenta wyjaśnił, że brak publikacji raportu za czwarty kwartał 2014 roku wynika z przyczyn leżących po stronie spółki zależnej, która nie przedstawiła sprawozdań za przedmiotowy okres sprawozdawczy, co uniemożliwia sporządzenie sprawozdania MSX Resources S.A. oraz jej grupy kapitałowej. Wymagany raport okresowy ma zostać opublikowany "w najbliższym możliwym terminie".

 

Jednocześnie w związku z publikacją w dniu 2 marca zaległego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2014 roku przez spółkę Alterco, liczba spełnianych obecnie przez tę spółkę kryteriów kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII spadła z dwóch do jednego - "Brak środków na upadłość".

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII

oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen

 

Opracowanie: