• Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych startuje z publikacją Listy ostrzeżeń SII© ra2 studio - Fotolia.com

Z dniem 19 lutego Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych rusza z nowym autorskim projektem „Lista ostrzeżeń SII”. Lista adresowana jest do wszystkich uczestników rynku kapitałowego, w szczególności inwestorów giełdowych. Jej celem jest przede wszystkim ułatwienie procesów analitycznych związanych z oceną spółek.

 

Z dniem 19 lutego 2015 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wystartowało z autorskim projektem „Lista ostrzeżeń SII”. Lista, która będzie na bieżąco uaktualniana i publikowana adresowana jest do wszystkich  uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek publicznych i inwestorów planujących inwestycje na rynku giełdowym.

Lista pomoże inwestorom

Obecnie, mimo istnienia różnych szczególnych oznaczeń spółek notowanych na giełdzie oraz publikacji komunikatów spółek o złożeniu wniosku o ich upadłości czy negatywnych wpisach w KRS, lub innych wydarzeń, które sprawiają, że dana spółka staje się podmiotem o zwiększonym ryzyku, nie istnieje na rynku narzędzie, które grupowałoby wszystkie tego rodzaju podmioty w jednym miejscu. Stąd też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, SII jako pierwsze postanowiło udostępnić rozwiązanie w postaci Listy ostrzeżeń SII. Wpisy dokonywane na liście mają za zadanie z jednej strony ułatwić procesy analityczne inwestorom, a z drugiej selekcję tych spółek, które obarczone są większym ryzykiem,  w tym także ryzykiem, które może implikować zawieszenie, bądź też  wykluczenie danej spółki z obrotu giełdowego.

 

Decyzja o publikacji Listy jest podyktowana przede wszystkim oczekiwaniem inwestorów i brakiem takich inicjatyw ze strony podmiotów nadzorujących poszczególne rynki. Chcemy ułatwić inwestorom giełdowym procesy analityczne, chcemy, aby łatwiej było im ocenić ryzyko inwestycyjne. Liczymy, że Lista ostrzeżeń SII spełni oczekiwania uczestników rynku.

 

Wpisy na Listę dokonywane będą w sposób ciągły, po powzięciu przez Stowarzyszenie stosownych informacji, przede wszystkim na podstawie obiektywnych przesłanek i oparte będą o dziewięć kluczowych kryteriów.  Do kwalifikacji na Listę ostrzeżeń SII wystarczy spełnienie zaledwie jednego z kryteriów. Na dzień dzisiejszy znajduje się na liście blisko 40 spółek, w tym 21 z rynku NewConnect oraz 17 z rynku regulowanego – komentuje Piotr Cieślak, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 

Kryteria wpisu na Listę ostrzeżeń SII

Wśród kryteriów, które będą decydować o kwalifikacji danej spółki na Listę ostrzeżeń SII, będą takie jak: brak raportu rocznego (brak publikacji raportu rocznego w wymaganym przepisami terminie), brak ZWZ (brak odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w ustawowym terminie), brak raportu śródrocznego (brak publikacji raportu śródrocznego w wymaganym przepisami terminie), upadłość układowa, upadłość likwidacyjna, brak środków na upadłość (wniosek o upadłość spółki oddalony lub umorzony ze względu to, że majątek upadłego nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania), brak raportu biegłego rewidenta (w przypadku publikacji raportu półrocznego oraz raportu rocznego), bezskuteczność egzekucji (egzekucja prowadzona przeciw spółce umorzona, bo z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych), wymagana analiza sytuacji finansowej (nałożony przez GPW obowiązek zlecenia przygotowania przez Autoryzowanego doradcę m.in. analizy sytuacji finansowej spółki),

 

Stowarzyszenie na bieżąco będzie również reagować i w razie konieczności modyfikować kryteria, szczególnie jeśli okaże się w praktyce, że ewentualne zmiany będą zwiększały funkcjonalność Listy. Natomiast po pierwszym roku jej funkcjonowania ocenimy jakim zainteresowaniem cieszy się projekt i od tego uzależnimy dalszą decyzję o jego kontynuacji. Mamy jednak dużą nadzieję, że Lista ostrzeżeń SII spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem i stanie się ważnym narzędziem dla uczestników rynku giełdowego– podsumowuje Piotr Cieślak.

 

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Listy ostrzeżeń SII prosimy kierować na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl

 

Zapoznaj się z treścią Listy ostrzeżeń SII, ze szczegółowymi zasadami kwalifikacji i usuwania z niej spółek, a także z aktualnymi wpisami!

 

Lista ostrzeżeń SII

 

Opracowanie: