• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 2 lutego do 1 marca 2015 r.

 

2 lutego

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy z Akademią Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie w zakresie przebudowy stadionu lekkoatletycznego. Wartość kontraktu opiewa na kwotę bliską 6.880 tys. zł brutto.

 

3 lutego

UNITED S.A.

 

W komunikacie bieżącym nr 3/2015, Zarząd UNITED S.A. podał informacje dotyczące szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014, zgodnie z którymi przekroczyły one 19.000 tys. zł. W porównaniu do 2013 r., przychody te są wyższe o ok. 70 proc. i wynikają przede wszystkim z rozszerzenia świadczonych usług przez podmioty zależne od Spółki działające w branży reklamowej (m.in. o usługi eventowe) oraz pozyskanie nowych znaczących kontrahentów.

 

4 lutego

APANET S.A.

 

Zarząd APANET S.A. poinformował zawarciu umowy ramowej z Orange Polska S.A., której przedmiotem jest współpraca w zakresie wzajemnej pomocy technicznej, handlowej i marketingowej mającej na celu stworzenie nowych produktów i usług skierowanych do przedstawicieli zarządców oświetlenia drogowego, tj. administracji samorządowej lub GDDKiA. Współpraca ma również dotyczyć wspólnej realizacji projektów w formule ESCO, czyli poprzez oferowanie kompleksowych rozwiązań modernizacji oświetlenia, które spłacane byłyby z generowanych przez nie oszczędności.

 

5 lutego

2C Partners S.A.

 

W raporcie okresowym nr 8/2015, Zarząd Emitenta przedstawił sprawozdanie z działalności oraz wyniki finansowe Spółki za 2014 r. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 9.300 tys. zł, zysk netto osiągnął poziom ponad 4.900 tys. zł, co przekłada się na wzrosty odpowiednio o 133,15 proc. i 1.070 proc. w porównaniu do 2013 r. Rekordowy zysk 2C Partners S.A. jest konsekwencją lepszych wyników z podstawowej działalności, czyli restrukturyzacji i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych (41 lokali wobec 17 w analogicznym okresie roku poprzedniego).

 

6 lutego

Uboat – Line S.A.

 

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., przekazał wiadomość o naruszeniu przez Uboat – Line S.A. warunków emisji obligacji serii B i C za sprawą zmniejszenia zaangażowania kapitałowego p. Grzegorza Misiąga w Spółkę do poziomu poniżej 50 proc. udziału w kapitale zakładowym.

 

7 lutego

EBC Solicitors S.A.

 

Zarząd EBC Solicitors S.A. udostępnił do publicznej informacji raport okresowy za IV kwartał 2014 r., zawierający najważniejsze wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Wśród zaprezentowanych danych, za okres od października do grudnia 2014 r., znalazły się skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości blisko 923 tys. zł, zysk z działalności operacyjnej na poziomie 69 tys. zł (wzrost o 371 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.) oraz zysk netto w wysokości przeszło 1.807 tys. zł, który oznacza wzrost o 140 proc. względem IV kwartału 2013 r.

 

9 lutego

Kancelaria Medius S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o podjęciu uchwały nr 1/2015 w sprawie emisji obligacji serii E na podstawie której zostanie wyemitowanych łącznie nie więcej niż 30 tys. obligacji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji osiągnie poziom do 3.000 tys. zł. Celem emisji papierów wartościowych jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności. Spółka będzie ubiegała się o notowanie przedmiotowych obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

 

10 lutego

AEDES S.A.

 

W przekazanym raporcie okresowym nr 3/2015, Zarząd AEDES S.A. zaprezentował dane finansowe (niepoddane badaniu biegłego rewidenta) dotyczące IV kwartału oraz całego roku 2014. Zysk netto wypracowany w okresie od października do grudnia wyniósł blisko 1.412 tys. zł i okazał się wyższy o 377,94 proc. względem analogicznego okresu 2013 r. W ujęciu narastającym, Emitent wygenerował ponad 2.309 tys. zł zysku netto osiągając wzrost o 527,68 proc. w porównaniu do roku 2013. W ocenie Zarządu – są to wyniki historyczne.

 

11 lutego

GKS GieKSa Katowice S.A

 

Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu przez Miasto Katowice umowy objęcia akcji serii P Emitenta w liczbie 1.400 tys. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję. Akcje serii P zostały zaoferowane do objęcia w ramach oferty prywatnej skierowanej do indywidualnych adresatów, wytypowanych według uznania Zarządu Spółki.

 

12 lutego

PCZ S.A.

 

Zarząd PCZ S.A. zaprezentował korektę jednostkowych i skonsolidowanych prognoz finansowych za rok obrotowy 2014. Zgodnie z powyższym, prognozowany zysk netto Grupy Emitenta po korekcie osiągnął poziom 18.800 tys. zł (przy wcześniej szacowanym: 11.700 tys. zł). Prognozowany jednostkowy wynik netto Spółki, w wyniku korekty, posiada wartość 13.600 tys. zł (przy wcześniej szacowanym: 13.100 tys. zł). Korekta prognoz wynika z faktu opóźnień we wprowadzaniu nowych usług i asortymentu, co przełożyło się na brak możliwości osiągnięcia przychodów na wcześniej zakładanym poziomie.

 

13 lutego

Art & Business Magazine S.A.

 

W raporcie bieżącym nr 15/2015, Zarząd Spółki opublikował list Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Emitenta, który poświęcony został następującym zmianom organizacyjnym: działalność wydawnicza prowadzona przez Art & Business Magazine, włączając wszystkie należności i zobowiązania Spółki, zostanie sprzedana spółce ARTNEWS S.A; w celu ustanowienia nowej struktury Emitenta, zostanie wyemitowanych 60.000 tys. nowych akcji, co pozwoli na pozyskanie kapitału, niezbędnego do serii przejęć oraz budowy wartości i wzmocnienia bilansu Spółki; powołane zostaną nowe władze Emitenta.

 

16 lutego

Jantar Development S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o zakończeniu z sukcesem kolejnego etapu procesu odwrotnego przejęcia Spółki, o czym informowano wcześniej w raporcie bieżącym nr 2/2015. Zakończony etap to realizacja zapisów umowy inwestycyjnej zakładającej objęcie 100% emisji akcji serii D za łączną kwotę 8.230 tys. zł przez MSI Bioscience sp. z o.o. (podmiot powiązany z kanadyjską firmą Verisante Technology, Inc.). W związku z odwrotnym przejęciem, Emitent zmieni nazwę na MSI Bioscience S.A. Szczegóły porozumienia inwestycyjnego znajdują się w raporcie EBI nr 7/2015 Spółki.

 

17 lutego

Dektra S.A.

 

Zarząd Spółki przekazał informację w sprawie rekomendacji dywidendy, jaką ma zamiar przedstawić jako projekt uchwały na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę w kwocie 1.214 tys. zł., co odpowiada 1,10 zł na jedną akcję. Wypłata pochodzić ma z zysku wypracowanego w 2014 r. oraz kapitału zapasowego.

 

18 lutego

Doradcy24 S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości aktualizację strategii rozwoju Spółki na lata 2015-2016 wraz z prognozami wyników finansowych. Według planów Zarządu, w zakładanym horyzoncie czasowym Spółka powinna przekształcić się z pośrednika w firmę bezpośrednio świadczącą usługi kredytowe i ubezpieczeniowe, a także rozszerzyć profil działalności Grupy Kapitałowej m.in. o biuro maklerskie, TFI oraz inne. Zarząd planuje przy tym osiągnąć w 2015 r. 5.800 tys. zł. przychodów oraz 123 tys. zł zysku netto oraz odpowiednio 10.080 tys. zł oraz 493 tys. zł w 2016 r.

 

19 lutego

Genomed S.A.

 

Zarząd Genomed S.A. powiadomił o podpisaniu Umowy o Transferze Technologii z europejską filią Beijing Genomics Institute z siedzibą w Danii. Przedmiotowa umowa, o wartości przeszło 15.000 tys. zł, zapewnia Emitentowi wyłączność wykonywania nieinwazyjnego genetycznego testu prenatalnego (ang. NIPT) na terenie Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ponadto, umowa gwarantuje Emitentowi transfer chnologii NIFTY, opartej o sekwencjonowanie nowej generacji (ang. NGS).

 

20 lutego

Boruta-Zachem S.A.

 

W związku z stanowisko kierowanymi przez inwestorów indywidualnych w stronę Zarządu Emitenta zapytaniami w sprawie spadków kursu akcji Spółki, przedstawił on swoją opinię w tej sprawie, według której nie zaszły żadne okoliczności, czy przesłanki które mogłyby skutkować silną przeceną walorów. Według Zarządu, rozwój Emitenta przebiega całkowicie zgodnie z obraną strategią oraz przyjętym harmonogramem. Pełny komentarz Zarządu w powyższej sprawie został zawarty w komunikacie bieżącym nr 10/2015.

 

21 lutego

Orphée S.A.

 

Rada Dyrektorów Orphée S.A. przekazała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w związku z planowanym przeprowadzeniem skupu akcji własnych. Zgodnie z treścią uchwały z dnia 22 stycznia 2015 r., Spółka dokona procedury skupu akcji własnych do wysokości 10 proc. jej wszystkich wyemitowanych akcji, czyli do liczby 3.860.850 akcji za łączną kwotę nieprzekraczającą 34.361.565 zł (nie więcej niż 8,90 zł za jedną akcję). Środki pieniężne na realizację skupu pochodzą z kapitałów rezerwowych Spółki. Rada Dyrektorów postanowiła, że pozyskane akcje pozostaną w posiadaniu Orphée S.A., a następnie odsprzedane w ciągu najbliższych 6 lat.

 

23 lutego

HydroPhi Technologies Europe S.A.

 

Zarząd Emitenta opublikował treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dniu 23 lutego 2015 r., wśród których pod głosowanie poddana została przyjęta później uchwała o emisji w ramach oferty prywatnej 8.890.809 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wartość nominalna przedmiotowych akcji wynosi 0,10 zł każda, natomiast cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,30 zł za jedną akcję. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2015 roku.

 

24 lutego

MSI Bioscience S.A. (wcześniej Jantar Development S.A.)

 

Zarząd Emitenta poinformował o zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, w tym zmiany nazwy z Jantar Development S.A. na MSI Bioscience S.A. oraz adresu siedziby. Powyższe zmiany są efektem postępującego procesu odwrotnego przejęcia Emitenta, o czym wcześniej informowano w ramach publikowanych raportów EBI.

 

25 lutego

Bloober Team S.A.

 

Zarząd Emitenta opublikował podsumowanie przeprowadzonej oferty publicznej akcji serii D Emitenta, z tytułu której Spółka pozyskała 10.476 tys. zł. W ramach subskrypcji, przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje serii D, z czego:

 

  • 43.710 szt. w Transzy Małych Inwestorów,
  • 392.800 szt. w Transzy Dużych Inwestorów.

 

W transzy przeznaczonej Małym Inwestorom stopa redukcji wyniosła 72,53%, natomiast w transzy dla Dużych Inwestorów stopa redukcji nie wystąpiła.

 

26 lutego

Hetan Technologies S.A.

 

Zarząd Hetan Technologies powiadomił o podpisaniu dwóch umów z Orange Polska S.A., których przedmiotem jest dostęp telekomunikacyjny do łączy abonenckich, poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej, na potrzeby sprzedaży usługi szerokopasmowej transmisji danych na terenie całej Polski. Ponadto, Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu listu intencyjnego ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Współpraca Spółki z SGGW obejmuje m.in. implementacje najlepszych metod dystrybucji nowych technologii IT do zdefiniowanych grup odbiorców, w oparciu o wyniki prac prowadzonych przez uniwersytet.

 

27 lutego

Electroceramics S.A.

 

Zarząd Electroceramics S.A. przekazał informację, iż spółka zależna Emitenta, firma Industry Technologies S.A., otrzymała potwierdzenie z Agencji Rozwoju Regionalnego rozliczenia pierwszej transzy płatności w kwocie 10.000 tys. zł w ramach realizowanego Działania 4.4 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonych ceramicznych rur elektroizolacyjnych”. Całkowita kwota dofinansowania wyniesie ponad 22.292 tys. zł.

 

28 lutego

Uboat – Line S.A.

 

Osoba reprezentująca Uboat-Line S.A. poinformowała o złożeniu, z inicjatywy Emitenta, wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki, wynikającej z utraty zdolności do obsługi zadłużenia. Przez brak regulowania zobowiązań, Emitentowi wypowiedziana została umowa kredytowa na kwotę 1.463 tys. zł. zawarta z BNP Paribas Polska S.A., ponadto żądaniu przedterminowego wykupu mogą być poddane obligacje Emitenta na kwotę 8.600 tys. zł. W ocenie osoby prowadzącej sprawy Spółki, niewypłacalność Emitenta ma charakter trwały.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory