• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów rynku NewConnect w okresie od 10 listopada 2014 r. do 7 grudnia 2014 r.

 

10 listopada

Pharmena S.A.

 

Zarząd Pharmena S.A. poinformował o udzieleniu przez amerykański Urząd Patentowy ochrony patentowej dla rozwiązania Emitenta z obszaru leczenia miażdżycy opartego o wykorzystanie związku 1-MNA. Emitent wcześniej uzyskał dla swoich rozwiązań ochronę prawną m.in. w Rosji, Meksyku, Kanadzie, Australii i Chinach.

 

11 listopada

01CYBERATON S.A.

 

Zarząd 01CYBERATON S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy z IBCW sp. z o.o. S.K.A. dotyczącej sprzedaży i dostawy elementów instalacji elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Guja na Mazurach. Kontrakt realizację inwestycji przekracza łącznie 6.000 tys. zł. brutto.

 

12 listopada

Boruta-Zachem S.A.

 

Zarząd Boruta-Zachem S.A. poinformował o podpisaniu trójstronnej umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem, akcjonariuszem Emitenta Midorana Investments Ltd oraz inwestorem finansowym Altus TFI S.A. Na mocy umowy Altus TFI S.A. nabył 7.000.000 akcji Emitenta, stanowiących 5,02% kapitału zakładowego. Inwestor w umowie zastrzegł sobie prawo powoływania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz prawo poboru akcji w kolejnej emisji, do maksymalnej kwoty łącznej dokapitalizowania Emitenta na poziomie 35.000 tys. zł.

 

13 listopada

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

 

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. podał informację o zawarciu umowy istotnej wartości z akcjonariuszami posiadającymi większościowy pakiet akcji spółki Fota S.A. w upadłości układowej, notowanej na Rynku Głównym GPW. Przedmiotem umowy jest znalezienie przez Emitenta inwestora, chcącego objąć całość pakietu będącego w posiadaniu kontrahenta. Zarząd Emitenta poinformował również o zaawansowanych rozmowach z szwajcarskim funduszem inwestycyjnym w tym zakresie.

 

14 listopada

Imagis S.A.

 

Zarząd Imagis S.A. przekazał informację o odzyskaniu aktywów istotnej wartości w postaci, o łącznej wartości nominalnej 12.000 tys. zł., w posiadaniu których czasowo był zawieszony Prezes Zarządu Emitenta, Pan Marcin Niewęgłowski. O utracie aktywów Zarząd Emitenta informował we wcześniejszych raportach bieżących. Zarząd zapewnił również o należytym zabezpieczeniu obecnego miejsca przechowywania rzeczonych papierów wartościowych.

 

15 listopada

Echotech Polska S.A.

 

Zarząd Echotech Polska S.A. przekazał informację o zawarciu porozumienia z obligatariuszami oraz wierzycielami Spółki w zakresie objęcia akcji nowej emisji w zamian za zobowiązania Emitenta. Wskutek realizacji konwersji Spółka nie będzie posiadać żadnych zobowiązań obligacyjnych ani tytułem wierzytelności. Emitent posiada m.in. zobowiązanie w kwocie 596 tys. zł. z tytułu niewykupionych obligacji serii H wraz z odsetkami.

 

17 listopada

PiLAB S.A.

 

Zarząd PiLAB S.A. poinformował o włączeniu w strukturę zespołu projektowego Emitenta osoby Pana Boba Thomasa, co wpisuje się w realizację przez Emitenta strategii ekspansji na rynku amerykańskim. Pan Bob Thomas, legitymujący się ponad 25-letnim doświadczeniem w branży high-tech, będzie pełnić rolę wiceprezesa ds. marketingu i jest pierwszym stałym członkiem zespołu Emitenta w Dolinie Krzemowej. W opinii Zarządu przeprowadzona rekrutacja w istotny sposób korzystnie wpłynie na przyszłe wyniki sprzedażowe Spółki.

 

18 listopada

Uboat-Line S.A.

 

W formie raportu bieżącego, Zarząd Uboat-Line S.A. przekazał odpowiedź na pytania zadane przez akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 4 listopada 2014 r. Pytania zadane przez akcjonariuszy dotyczyły aktualnej oraz przewidywanej sytuacji gospodarczej Emitenta, w szczególności w aspekcie płynności oraz rozporządzania majątkiem. W opinii Zarządu nie jest zagrożona ciągłość prowadzonej działalności, a obawy o sytuację ekonomiczną Spółki są nieuzasadnione .

 

19 listopada

Perma-Fix Medical S.A.

 

Zarząd Perma-Fix Medical S.A. przekazał informację o uczestnictwie w telekonferencji, na której przedstawiona została bieżąca sytuacja biznesowa Spółki. Konferencja związana jest z zrealizowaniem istotnych działań wpisujących się w strategię Emitenta, w tym otrzymanie od amerykańskiego urzędu patentowego zezwolenia na objęcie patentem wszystkich elementów technologii wydajnego pozyskiwania kompozytu żywicy. Zapis telekonferencji Zarządu udostępniony ma zostać na stronie www.medical-isotope.com

 

20 listopada

Unimot S.A.

 

W ramach raportu bieżącego, Zarząd Unimot S.A. opublikował zaktualizowane prognozy wyników finansowych na 2014 r. W opinii Zarządu, zasadne było skorygowanie wcześniejszych prognoz z uwagi na fakt znacząco większej sprzedaży hurtowej oleju napędowego oraz rozwój segmentu biopaliw. Aktualne prognozy wyników finansowych Emitenta przedstawiają się następująco:

 

  • Przychody netto ze sprzedaży 670.000 tys. zł. (wzrost o 43% w stosunku do poprzedniej prognozy)
  • Zysk netto: 4.500 tys. zł (wzrost o 50% w stosunku do poprzedniej prognozy)

 

Dodatkowo Zarząd przekazał prognozowany wynik zysku EBITDA na poziomie 6.800 tys. zł

 

21 listopada

Boruta-Zachem S.A.

 

Zarząd Boruta-Zachem S.A. poinformował o podpisaniu umowy z kontrahentem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczącej dostarczenia 100 ton biosurfaktantów w okresie do końca 2015 r. Zapisy umowy zobowiązują Emitenta do dostarczenia partnerowi 20 ton produktu do 20 sierpnia 2015 r. oraz wykonania kolejnych transportów o takich parametrach w miesięcznych odstępach. Łączna wartość wynagrodzenia Emitenta z tytułu podpisanej umowy wynosić ma 24.500 tys. USD.

 

22 listopada

Auto-Spa S.A.

 

Zarząd Auto-Spa S.A. podał informację o zwiększeniu zaangażowania Emitenta w strukturze udziałowej Auto-Spa CZ s.r.o. - działającej na terenie Republiki Czeskiej spółce zależnej od Emitenta. Transakcja zakładała nabycie przez Emitenta 39% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej w efekcie czego posiada on aktualnie 90% całości udziałów Auto-Spa CZ s.r.o. W komunikacie Zarząd Emitenta podał ponadto informację o planowanej dalszej ekspansji na rynku czeskim.

 

24 listopada

Vedia S.A.

 

Zarząd Vedia S.A. do informacji publicznej przekazał wiadomość o nawiązaniu przez spółkę zależną współpracy z Shenzhen Hampoo Science and Technology Co Ltd. - renomowanym podmiotem badawczo-rozwojowym z Chin, bazującym na rozwiązaniach firmy Intel. Przedmiotowy zakres umowy obejmuje przygotowywanie prototypów oraz montaż wprowadzanych do sprzedaży urządzeń elektronicznych. W ramach umowy, Spółka zależna od Emitenta dokonała pierwszych realizacji – produkcję próbną 4 urządzeń oraz jedną masową produkcję 2 urządzeń.

 

25 listopada

Novavis S.A.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2014 Emitenta, Zarząd Novavis S.A. opublikował uzupełnienie strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata. W opublikowanym załączniku do raportu, Zarząd zawarł planowaną strukturę Grupy Kapitałowej Emitenta, której profil skoncentrowany ma być w głównej mierze na realizacji instalacji fotowoltaicznych. Decyzję Zarząd umotywował m.in. wysokością środków w planowanym budżecie na wsparcie projektów z branży OZE.

 

26 listopada

Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A.

 

Zarząd Emmerson Wierzytelności Hipoteczne S.A. podał informację o sfinalizowaniu transakcji odwrotnego przejęcia, o przygotowaniach do którego informował we wcześniejszych raportach. W ramach subskrypcji prywatnej udziałowcy Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. objęli za łączną kwotę 6.000 tys. zł. objęli akcje stanowiące 60% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

Jednocześnie, za kwotę 6.000 tys. zł Emitent objął 100% udziałów w Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. Pełen opis dokonanych transakcji Zarząd Emitenta zawarł w publikowanych komunikatach bieżących.

 

27 listopada

Grupa Recykl S.A.

 

Zarząd Grupa Recykl S.A. poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną od Emitenta - Recykl Organizacja Odzysku S.A. – istotnej umowy na dostawy paliwa alternatywnego. Umowa zakłada dostawy do 20 tys. ton rocznie dla cementowni z południowej Polski i została zawarta na okres 15 lat, tj. do 31 października 2029 r. Szacowana wartość przedmiotu umowy wynosi ma co najmniej 42.000 tys. zł. Strony zachowały możliwość wypowiedzenia umowy z półrocznym terminem wypowiedzenia.

 

28 listopada

Boruta-Zachem S.A.

 

Zarząd Boruta-Zachem S.A. opublikował swój komentarz dotyczący nieuzasadnionego – w opinii Zarządu – spadku kursu akcji Spółki. Jak poinformowali przedstawiciele Emitenta, w działalności operacyjnej Spółki nie zaszły żadne zdarzenia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na kurs jej akcji. Spółka aktualnie realizuje szereg innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, ponadto prowadzone są rozmowy w zakresie pozyskania kapitału od inwestorów zagranicznych z londyńskiej giełdy AIM, a także inwestorów krajowych, o czym Zarząd informował w formie raportów bieżących.

 

1 grudnia

Acrebit S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował, iż w trakcie konferencji w Istambule zaprezentowano nowy produkt Spółki - moduł PrintVis dla systemu Microsoft Dynamics NAV, a także podpisano umowę na jego międzynarodową dystrybucję. Produkt Emitenta to moduł dla narzędzia ERP, przeznaczony do kompleksowej obsługi procesów zachodzących w firmach z branży poligraficznej. W opinii Zarządu, premiera może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

 

2 grudnia

GC Investment S.A.

 

Zarząd GC Investment S.A. poinformował o przychyleniu się przez Sąd do wniosku Emitenta o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Jednocześnie Sąd postanowił o utrzymaniu zarządu własnego Spółki co do całości majątku, wyznaczając sędziego komisarza w osobie Pani Joanny Knast oraz nadzorcę sądowego w osobie Pana Michała Saleja. Ogłoszenie upadłości ma być początkiem działań restrukturyzacyjnych, których przeprowadzenie zadeklarował Zarząd Emitenta.

 

3 grudnia

Imagis S.A.

 

Zarząd Imagis S.A. poinformował o wypowiedzeniu przez Bank Zachodni WBK S.A. dwóch umów kredytowych spółce zależnej Emitenta, GPS Konsorcjum sp. z o.o. Łączna wartość zadłużenia z tytułu umów wynosiła 8.539 tys. zł. na dzień 1 grudnia 2014 r. Zarząd Emitenta oraz spółki zależnej zapowiedział zaskarżenie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim dotyczącego zagrożenia upadłością Emitenta, w wyniku którego Bank wypowiedział umowy.

 

4 grudnia

LOGZACT S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu istotnej umowy z producentem wyrobów chemicznych dla branży motoryzacyjnej. Przedmiotem umowy jest opracowanie i dostarczenie przez Emitenta automatycznego systemu magazynowo – kompletacyjnego. Szacowana wartość umowy wynosi 7.899 tys. zł. netto.

 

5 grudnia

Elektromont S.A.

 

W nawiązaniu do komunikatów 37/2014 oraz 56/2014, Zarząd Elektromont S.A. poinformował o otrzymaniu od PORR (Polska) S.A. aneksów zwiększających zakres wymaganych prac elektrycznych i teletechnicznych w hali magazynowej firmy CCC. W wyniku podpisanych aneksów, wartość wynagrodzenia z tytułu umowy zwiększyła się do kwoty 2.597 tys. zł. netto.

 

6 grudnia

SEKA S.A.

 

Zarząd SEKA S.A. poinformował o otrzymaniu wypowiedzenia istotnej umowy dotyczącej świadczenia przeze Emitenta usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przed pożarem. Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu 31 stycznia 2014 r. Ze względu na szacowaną wartość umowy, otrzymane wypowiedzenie może w istotny sposób wpłynąć na przyszłą sytuację gospodarczą Emitenta.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory