• Analiza spółki - SferaNet S.AStrefaNet

 

SferaNet S.A. prowadzi działalność na rynku telekomunikacyjnym, dostarczając rozwiązania w obszarach dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej oraz kolokacji. Spółka funkcjonuje od 2004 roku, a na rynku NewConnect zadebiutowała 21 sierpnia 2014 roku.

 

Profil działalności

 

Działalność Spółki opiera się na świadczeniu usług szerokopasmowej transmisji danych, głównie dostępu do sieci Internet. Emitent posiada zdywersyfikowaną infrastrukturę teletechniczną, za pomocą której dociera zarówno do klientów biznesowych jaki i indywidualnych. Dominującym obszarem działalności Spółki jest obecnie województwo śląskie oraz małopolskie. W 2006 roku Spółka rozpoczęła budowę własnej sieci światłowodowej. Na chwilę obecną posiada tego typu infrastrukturę na obszarze miasta Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Andrychowa, Cieszyna oraz Szczyrku. Dla klientów biznesowych Spółka oferuje usługę sieci IP VPN, która pozwala na połączenie rozproszonych na terenie miasta czy kraju placówek firmy w jedną sieć. Ponadto usługa ta umożliwia budowę sieci korporacyjnej, w ramach której można dołączać swoich partnerów czy też stałych kooperantów. Obecnie SferaNet S.A. realizuje trzy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu”, „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie” oraz „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – powiat dębicki”. Łączna kwota projektów to ok. 7,4 mln PLN zł , zaś kwota dofinansowania wynosi ok. 4,6 mln PLN.

 

Model biznesowy Emitenta obejmuje sprzedaż abonamentów internetowych i telefonicznych na okres 36, 24 i 12 miesięcy oraz odpłatną usługę kolokacji przeznaczoną dla innych operatorów oraz klientów biznesowych. Oferowane przez Spółkę usługi internetowe dostarczane są w technologii radiowej oraz światłowodowej. Grupę docelową stanowią zarówno klienci indywidualni jak i biznesowi oraz inni operatorzy. Warto jednak zaznaczyć, że klienci biznesowi odpowiadają za największą część generowanych przychodów. Udział przychodów pozyskiwany w związku z dostarczaniem usług tej grupie wynosi prawie 60% przychodów ogółem za 2013 rok.

 

Strategia rozwoju Emitenta opiera się na zwiększaniu zasięgu terytorialnego prowadzonej działalności i pozyskiwaniu nowych klientów oraz podnoszeniu wartości Spółki. W perspektywie najbliższych kilku lat, SferaNet S.A. planuje rozwój głównie pod kątem obsługi klienta biznesowego oraz wprowadzenie rozwiązań dedykowanych bezpośrednio dla klientów indywidualnych, którym miejsce zamieszkania utrudnia korzystanie z sieci Internet. W strategii długoterminowej Spółka zakłada podłączenie 3000 nowych klientów do końca 2016 roku, co powinno przełożyć się na zwiększenie przychodów i wzrost wartości firmy. 

 

Wyniki Finansowe

 

strefanet, przychody ze sprzedaży

1. Przychody netto ze sprzedaży SferaNet S.A. za lata 2011-2013 oraz za II kw. 2013 i II kw. 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego Spółki oraz raportu okresowego za II kw. 2014 r.

 

StrefaNet - wyniki finansowe

2. Wyniki finansowe SferaNet S.A. za lata 2012-2013 oraz za II kw. 2013 i II kw. 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego Spółki oraz raportu okresowego za II kw. 2014 r.

 

Spółka uzyskuje przychody ze sprzedaży zarówno z tytułu oferowania usług klientom indywidualnym jak i biznesowym. Według rodzaju zastosowanej technologii, w strukturze przychodów Spółki dominuje wyraźnie technologia WiMax, która wraz z usługami z tytułu kolokacji oraz pozostałymi usługami, stanowiła 78,4% wartości przychodów w 2013 roku. Technologia światłowodowa była w 2013 roku odpowiedzialna za 8,9% przychodów. Natomiast radiolinia stanowiła w tym czasie 12,75% przychodów Spółki. Wartość zysku z działalności operacyjnej w 2013 roku osiągnęła poziom 244 tys. zł, co oznacza wzrost o 60,4 % r/r. Wartość zysku netto w 2013 roku wyniosła 108 tys. zł, notując wzrost rzędu 61% r/r. Wartość wskaźnika ROE w 2013 roku wyniosła 6,56%, pozostając praktycznie na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik ROA ukształtował się w 2013 roku na poziomie 3,28%. Wskaźnik ROS ukształtował się w 2013 roku na poziomie 18,86% notując tym samym wzrost o 8 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

 

W II kwartale 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 692 tys. zł, co oznacza wzrost o 46,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W opinii Zarządu zawartej w raporcie okresowym za II kw. 2014 roku był to wynik wzmożonej sprzedaży na podstawowej działalności operacyjnej, tj. usług telekomunikacyjnych. Wartość zysku netto w II kwartale 2014 roku wyniosła 257 tys. zł w porównaniu do straty 19,8 tys. zł za II kwartał 2013 roku.

 

Analiza SWOT

 

Mocną stronę SferaNet S.A. stanowi poziom marż jakie Spółka uzyskuje na oferowanych usługach. W okresie ostatnich trzech lat można zauważyć ich stały wzrost, co może świadczyć o skutecznie prowadzonej polityce kosztowo-cenowej. Warto również zaznaczyć, iż Spółka posiada rozległą i zróżnicowaną infrastrukturę teletechniczną, za pomocą której dociera do klientów biznesowych oraz indywidualnych. Umożliwia to dywersyfikację zarówno pod względem grupy klientów jak i oferty świadczonych usług, wpływając na zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności oraz zróżnicowanie źródeł przychodów.

 

Słabą stroną Emitenta pozostaje fakt, iż musi on stale konkurować z wieloma lokalnymi dostawcami Internetu oraz krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi. Ponadto większość generowanych przychodów jakie Spółka uzyskuje pochodzi ze sprzedaży transmisji danych w technologii radiowej WiMax, która przy obecnym trendzie korzystania z szybkiego Internetu powinna tracić na popularności. Kolejnym minusem może być relatywnie niska szybkość transmisji danych oferowanych klientom indywidualnym wynosząca od 1 do 3 Mbit/s, co przy dzisiejszych standardach nie jest atrakcyjną prędkością łącza.

 

Szansą dla Spółki może być wzrost popytu na szerokopasmowe łącza transmisji danych w związku ze zmianami w technologii przetwarzania danych wymagających coraz szybszych łączy transmisyjnych. Rynek, w którym funkcjonuje Emitent, pomimo wzrastającego nasycenia oraz coraz aktywniej działającej konkurencji powinien w najbliższych latach nadal zapewniać operatorom relatywnie wysoki poziom rentowności. Ponadto realizacja projektów dofinansowanych przez Unię Europejską powinna przyczynić się do zwiększenia ilość abonentów obsługiwanych w technologii światłowodowej, która na chwilę obecną stanowi 20% przychodów Spółki. Jest to zatem szansa na wygenerowanie znacznych przychodów w ciągu następnych lat oraz zwiększenia wartości firmy. Szansą dla Spółki jest również inwestycja związana z budową magistrali światłowodowej w kierunku miasta Żywiec. Rozbudowa należącej do Emitenta infrastruktury spowoduje rozszerzenie obszarów zbytu usług o 7 miejscowości i umożliwi pozyskanie nowych klientów. W opinii Zarządu powinno się to przełożyć na zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i generowanych przychodów.

 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta może być ryzyko złej oceny otoczenia rynkowego i nieodpowiednie dostosowanie się do jego zmiennych warunków. Z kolei silne otoczenie konkurencyjne może spowodować, że usługi oferowane przez Spółkę mogą nie spotkać się z popytem na rynku, przez co poniesie ona straty w postaci kosztów związanych z rozbudową obecnej infrastruktury. Ponadto nieustający postęp technologiczny powoduje, że sukces firmy uzależniony jest od obserwacji zmian stosowanych technologii i jednocześnie szybkie dostosowanie się do nich.

 

 


 

Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia