• Komunikaty emitentów z ostatniego miesiącaKomunikaty emitentów

 

15 września 2014 r.

Esotiq & Henderson S.A.

Zarząd Esotiq & Henderson S.A. przekazał informację o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych 776.500 akcji serii B, C, D i E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Złożenie prospektu przez Zarząd Emitenta związane jest z zamiarem przeniesienia notowań akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek regulowany GPW.

 

16 września 2014 r.

Orzeł S.A.

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej poinformował, iż w dniu 15 września 2014 r. odbyło się spotkanie, którego celem było uzgodnienie dalszego postępowania w sprawie zaspokojenia wierzytelności wynikających z obligacji serii B Emitenta. W spotkaniu uczestniczyli obligatariuszy Pan Jerzy Sławek, Nadzorca sądowy Pan Dariusz Warda oraz Administrator zastawu Pan Józef Sławomir Orzeł oraz przedstawiciele obligatariuszy, reprezentujący ok. 60% wartości obligacji. Ustalono, iż Administrator Zastawu w ciągu 7 dni zawiadomi Spółkę o możliwych sposobach zaspokojenia roszczeń, oraz że obligatariusze przedstawią Zarządowi swoje propozycje układowe.

 

17 września 2014 r.

Mega Sonic S.A.

W raporcie bieżącym nr 35/2014, Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu zamówienia od Carrefour Polska Sp. z o.o. na dostawę multimedialnego sprzętu telekomunikacyjnego na kwotę 509 tys. euro. Jest to kolejne zamówienie złożone w ramach umowy ramowej o współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a Mega Sonic S.A.

 

18 września 2014 r.

V GROUP S.A.

Zarząd V Group S.A. powiadomił o zbyciu w transakcji pakietowej 289 tys. akcji zwykłych na okaziciela spółki TELL S.A., będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, za cenę 10,24 zł za każdą akcję. Łączna kwota transakcji wyniosła 2.959 tys. zł.

 

19 września 2014 r.

FORMUŁA8 S.A.

Zarząd Emitenta podał informację, iż złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Pile o podejrzeniu popełnienia przestępstwa działania na szkodę Spółki Prezesa Zarządu – p. Dariusza Wiśniewskiego oraz członka Rady Nadzorczej – p. Henryka Mrozińskiego. Zarzuty odnoszą się m.in. do wypłacania wynagrodzeń bez podstawy prawnej i przez osoby nieuprawnione do wypłacenia środków ze Spółki, nierzetelnego prowadzenia dokumentacji księgowej oraz podejmowania innych działań mających na celu wyprowadzenie majątku ze Spółki.

 

22 września 2014 r.

GOLAB S.A.

Zarząd GOLAB S.A. przekazał do wiadomości publicznej informację, iż Komornik Sądowy po rozpoznaniu wniosku wierzyciela o umorzeniu postępowania egzekucyjnego postanowił, na podstawie przepisu art. 825 pkt 1 kpc umorzyć wszczęte przeciwko Spółce postępowanie egzekucyjne.

 

23 września 2014 r.

Zakłady Mięsne Mysław S.A.

Zarząd Zakładów Mięsnych Mysław S.A. z siedzibą w Mysłowicach poinformował o podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie mniej niż 1.000 tys. i nie więcej niż 5.200 tys. akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł. każda z wyłączeniem prawa poboru. Maksymalna cena emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie 3,50 zł Subskrypcja akcji serii F nastąpi w drodze oferty publicznej.

 

24 września 2014 r.

ROBINSON EUROPE S.A.

W raporcie bieżącym nr 23/2014, Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. zakomunikował o zawarciu nowych umów kredytowych. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności w okresie długoterminowym oraz spłatę wcześniejszych kredytów. Ponadto w wyniku zawarcia nowych umów o 2,31% obniżył się poziom marży banku, a więc znacząco spadły koszty finansowania Emitenta, a także wartość bieżących środków finansowych Emitenta zwiększyła się o 450 tys. zł.

 

25 września 2014 r.

Suntech S.A.

Zarząd Spółki powiadomił o otrzymaniu podpisanej przez CUBE.ITG S.A. umowy, której przedmiotem jest dostawa i wdrożenie systemu do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej. System dostarczony przez Spółkę będzie częścią zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną w Grupie Kapitałowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., którego wartość wynosi 5.860 tys. zł brutto. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 30 listopada 2015 r.

 

26 września 2014 r.

Elektromont S.A.

W opublikowanych przez Zarząd Elektromont S.A. raportach bieżących nr 51/2014 oraz 52/2014, przekazano informacje o otrzymaniu od TAKENAKA EUROPE GmbH umowy o wartości 2.554 tys. zł. netto dotyczącej realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy oraz od JAKON sp. z o.o. aneksu zwiększającego zakres realizowanych przez Emitenta usług w Centrum Dystrybucyjnym do wartości 6.725 tys. zł. netto. Obie umowy odnoszą się do wykonania robót elektrycznych i teletechnicznych.

 

29 września 2014 r.

Good Idea S.A.

Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego Prezesa Zarządu Emitenta. W zawiadomieniu Zarząd wystosował podejrzenie o działanie na szkodę Spółki oraz naruszenie przepisów: Art. 100 ust. 3 w zw. z art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Art. 284 par. 1 Kodeksu Karnego oraz Art. 296 par. 1, 2 k.k. w zw. z art. 12 Kodeksu Karnego.

 

30 września 2014 r.

BIOMAX S.A.

W raporcie bieżącym nr 44/2014, Zarząd Spółki opublikował korektę raportu za IV kwartał 2013 r., przekazanego do informacji publicznej w dniu 14 lutego 2014 r. W wyniku zmiany techniki konsolidacji, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Emitenta w IV kwartale 2013 r. spadły z 1.628 tys. zł do 1.227 tys. zł., a więc są niższe o blisko 25%. Skonsolidowany wynik netto Emitenta w efekcie korekty wskazał na stratę w wysokości 2.158 tys. zł, wobec 672 tys. zł zysku netto przed korektą.

 

1 października 2014 r.

TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu istotnej umowy z Miastem Suwałki na wykonanie projektu pn.; „Rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach”. Wartość kontraktu opiewa na 11.989 tys. zł brutto.

 

2 października 2014 r.

01CYBERATON S.A.

Zarząd 01CYBERATON S.A. powiadomił, iż zawarł 100 umów na wykonanie - dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - przydomowych instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy przekraczającej 0,67 MW. Przychód Emitenta wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy 4.290 tys. zł.

 

3 października 2014 r.

Synektik S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację, iż została podpisana kolejna z umowa z Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o. Pierwsza umowa zawarta w dniu 29 sierpnia 2014 dotyczyła dostawy aparatu rezonansu magnetycznego AVANTO FIT, wykonania prac budowlanych, instalacji urządzenia oraz przeprowadzenia szkoleń w zakresie w/w urządzenia. Kolejna umowa dotyczy dostawy tomografu komputerowego SOMATOM FLASH, przeprowadzenia instalacji i szkoleń w zakresie obsługi w/w urządzenia. Całkowita łączna wartość umów z w/w podmiotem wynosi netto ok. 14.434 tys. zł.

 

4 października 2014 r.

Novavis S.A.

Zarząd Emitenta podał do wiadomości publicznej, iż została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Jasienica. Zgodnie z zapisami umowy Spółka wykona dla Zlecającego analizy środowiskowe oraz przygotuje wnioski wraz z dokumentacją projektowo-budowlaną niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie z tytułu wykonania zleconych prac zostało objęte umową o poufności.

 

6 października 2014 r.

Mega Sonic S.A.

Zarząd Mega Sonic S.A. poinformował o otrzymaniu kolejnego zamówienia od Carrefour Polska Sp. z o.o. w ramach realizacji podpisanej z Emitentem umowy ramowej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego o wartości 691 tys. euro. Termin dostawy wyznaczono na 7 października 2014 r.

 

7 października 2014 r.

UNIMOT S.A.

W raporcie bieżącym nr 61/2014, Zarząd Emitenta poinformował, iż zakontraktował z Unimot Express Sp. z o.o. umowę przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem aportu oraz umowę objęcia akcji imiennych serii I. Wartość ZCP na dzień wniesienia aportu wynosi ok. 14.165 tys. zł. W zamian za aport Spółka wyemitowała i zaoferowała Unimot Express Sp. z o.o. 1.028 tys. akcji nowej emisji serii I. Cena emisyjna pojedynczej akcji wynosi 13,78 zł, natomiast łączna wartość akcji obejmowanych w zamian za aport stanowi ok. 14.166 tys. zł.

 

8 października 2014 r.

PGS SOFTWARE S.A.

Zarząd Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. poinformował o zawarciu listu intencyjnego z nieujawniającym się do czasu finalizacji umowy podmiotem ze Stanów Zjednoczonych. Podpisany list intencyjny ma na celu umożliwienie CDE S.A. promocję polskich przedsiębiorstw na rynku publicznym oraz wśród instytucji finansowych w USA, a także zobowiązanie kontrahenta do dokapitalizowania CDE S.A. na kwotę nie mniejszą niż 500 tys. zł. Podmiot ten nie wyklucza również dalszego dofinansowywania działalności Emitenta.

 

9 października 2014 r.

APANET S.A.

Zarząd APANET S.A. poinformował, iż spółka zależna od Emitenta - APANET Green System sp. z o.o. - podpisała umowę na dostawę i konfigurację systemu zarządzania oświetleniem ulicznym na ulicach miasta Bełchatowa. Wartość przedmiotu umowy wynosi 2.285 tys. zł, natomiast termin realizacji ustalono na 31 sierpień 2015 r.

 

10 października 2014 r.

Internet Media Services S.A.

W raporcie bieżącym nr 57/2014, Zarząd Emitenta zawiadomił o złożeniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosków oraz wymaganych dokumentów w celu ubiegania się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H Emitenta. Na dzień pierwszego notowania Spółka zaproponowała dzień 20 października 2014 r.

 

Opracowanie:

Blue Oak Advisory