• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 © wellphoto - Fotolia.com

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 21 lipca do 17 sierpnia 2014 r.

 

21 lipca 2014 r.

EFICOM S.A.

 

Zarząd EFICOM S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy z Avet Information And Network Security Sp. z o.o. w zakresie wzajemnych usług doradztwa i wdrożeń rozwiązań informatycznych. Szacowana wartość łącznych przychodów z tytułu umowy to ponad 10.000 tys. zł w ciągu 5 lat. Również 21 lipca wpłynęła do Spółki umowa od Pro Economicus Sp. z o.o. obejmująca organizację szkoleń z zakresu finansowania przedsiębiorstw w nowej perspektywie w latach 2014-2020 skierowanej do branży budowlanej. Szacowana wielkość kontraktu dla EFICOM to 240 tys. zł w przeciągu 5 lat.

 

22 lipca 2014 r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Komendantem Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy na budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. Kontrakt  został podpisany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a jego wartość opiewa na kwotę 12.488 tys. zł brutto. Termin wykonania usług przewidzianych w umowie ustalono na 30 października 2015 roku.

 

23 lipca 2014 r.

APIS S.A

 

Zarząd Spółki informuje o podpisaniu umowy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym w ramach "Konsorcjum Lider", składającego się z Emitenta oraz firmy GRP Firma Budowlana Piotr Gimlewicz, na „Rozbudowę i adaptację dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na budynek Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym”. Łączna kwota umowy to 2.336 tys. zł brutto. Wraz z podpisaniem kontraktu nastąpiła realizacja projektu. Zakończenie prac ma nastąpić w maju 2015 r.

 

24 lipca 2014 r.

Socializer S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał wiadomość, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 840/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. postanowił z dniem 29 lipca 2014 r. wykluczyć akcje Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu. Wycofanie akcji Emitenta jest ostatnim etapem przejęcia Spółki przez jeden z największych koncernów mediowych na świecie DENTSU AEGIS MEDIA.

 

25 lipca 2014 r.

D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej

 

Syndyk D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił uchwałą nr 844/2014 wykluczyć z dniem 29 lipca 2014 r. akcje Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki D&D S.A. z układowego na likwidacyjne.

 

26 lipca 2014 r.

Alumast S.A.

 

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Komisja Europejska pozytywnie oceniła plan restrukturyzacji Emitenta, co oznacza przyznanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa Emitentowi dotacji na ten cel w kwocie 4.770 tys. zł. Emitent zobowiązany jest przy tym do zapewnienia wkładu własnego na poziomie 25% kosztów projektu, w kwocie 1.200 tys. zł, którego finansowanie ma odbyć się poprzez emisję akcji serii L Emitenta. Plan restrukturyzacji opiera się głównie o spłatę zaległych zobowiązań.

 

28 lipca 2014 r.

Telestrada S.A.

 

Emitent podał do wiadomości informację o zawarciu w dniu 25 lipca 2014 r. umowy o kredyt inwestycyjny z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w wysokości 24.000 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu 100% udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. Kredyt zostanie uruchomiony w wypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Warunkowej Umowy zakupu 100% udziałów w NOM Sp. z o.o., o której Spółka informowała w komunikacie z dnia 10 lipca 2014 r.

 

29 lipca 2014 r.

Broad Gate S.A.

 

Zarząd Broad Gate S.A. informuje o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta, Advag OOO, umowy, na mocy której sprzedała wysoko oleinowy olej słonecznikowy o wartości 2.800 tys. USD. Umowa została zawarta z AarhusKarlshamn UK Ltd., jednym z liderów rynku produkcji olejów jadalnych i tłuszczów dla przemysłu spożywczego w Europie.

 

30 lipca 2014 r.

i3D S.A.

 

Zarząd i3D S.A. przekazał informację o zawarciu umowy na dostawę multimediów, oprogramowania i aplikacji dla instytucji finansowej z sektora bankowego. Minimalna kwota wynagrodzenia Emitenta z tytułu kontraktu wynosi 2.100 tys. zł netto . Termin realizacji zlecenia ustalono na grudzień 2014 r.

 

31 lipca 2014 r.

EGB Investments S.A.

 

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o podpisaniu umowy z Klientem z branży finansowej, na podstawie której Emitent zakupił portfel dłużny o łącznej wartości 142.900 tys. zł, w stosunku do 401 dłużników, celem windykacji wierzytelności.

 

1 sierpnia 2014 r.

Robinson Europe S.A.

 

Zarząd Robinson Europe S.A. poinformował o zawarciu z firmą Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy dotyczącej pozyskania kapitału. Przedmiotem umowy są usługi doradcze w zakresie pozyskania finansowania dłużnego poprzez emisję obligacji o wartości do 4.000 tys. zł.

 

4 sierpnia 2014 r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o wpłaceniu na konto Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 75% zobowiązania z tytułu niewykupionych w terminie obligacji serii A1 o wartości nominalnej 5.450 tys. zł. Emitent prowadzi działania celem spłacenia pozostałej części długu wraz z odsetkami do 31 sierpnia 2014 r. 

 

5 sierpnia 2014 r.

LS Tech-Homes S.A.

 

Zarząd Emitenta podał do wiadomości publicznej informację, iż w dniu 5 sierpnia 2014 r. podpisał z podmiotem mającym siedzibę na terenie Brazylii list intencyjny dotyczący uzgodnienia warunków prowadzących do możliwości realizacji w Brazylii projektu tanich domów. Celem stron jest budowa do 260 domów mieszkalnych oraz do 687 socjalnych lokali mieszkalnych. Zakładana wartość inwestycji wynosi 53.000 tys. R$.

 

6 sierpnia 2014 r.

Goldwyn Capital S.A.

 

Zarząd Goldwyn Capital S.A. poinformował, iż w dniu 5 sierpnia 2014 roku dokonał zbycia na rzecz Trango Investments Limited z siedzibą w Nikozji - spółki zależnej od Emitenta – 45% udziałów w kapitale zakładowym Trango Investments Limited za kwotę 2.303 tys. zł. Po transakcji Emitent nie posiada udziałów w Trango Investments Limited. Płatność za udziały ma zostać uiszczona najpóźniej 30 września 2014 r.

 

7 sierpień 2014 r.

Precious Metals Investments S.A.

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Uchwałą Nr 827/2014 postanowił wykluczyć z dniem 12 września 2014 roku z obrotu na rynku NewConnect akcje Precious Metals Investments S.A. Jednocześnie, Zarząd Giełdy postanowił, że wykluczenie nie nastąpi, jeśli do dnia 8 września 2014 roku Emitent spełni określone warunki.

 

8 sierpnia 2014 r.

Orzeł S.A.

 

Zarząd Orzeł S.A. przekazał informację o zgłoszeniu przez kuratora ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Emitenta wierzytelności warunkowej z tytułu emisji obligacji serii B wraz z odsetkami na łączną kwotę 10.542 tys. zł. Zobowiązania nie zostały uregulowane pomimo ustanowionego zabezpieczenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż wykup obligacji serii B oraz ostatnia płatność odsetkowa nie zostaną obsłużone w terminie przypadającym na 22 sierpnia 2014 r.

 

11 sierpnia 2014 r.

Perma-Fix Medical S.A.

 

Zarząd Perma-Fix Medical S.A. poinformował, iż w wyniku emisji akcji serii E Spółka pozyskała od europejskich inwestorów finansowanie na poziomie ok. 8.250 tys. zł. Pozyskane środki Emitent zamierza przeznaczyć na realizację założonych celów strategicznych, w tym na zatwierdzenie opracowanej technologii wytwarzania izotopów medycznych przez amerykańskie oraz unijne instytucje.

 

12 sierpnia 2014 r.

PCZ S.A.

 

Zarząd PCZ S.A. przekazał wiadomości publicznej prognozę wyników finansowych na 2014 r. Prognozy Zarządu nie uwzględniają potencjalnych przejęć, które wpisane są w strategię rozwoju Emitenta. Prognozowane wyniki finansowe Emitenta przedstawiają się następująco:

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 99.800 tys. zł

Skonsolidowany zysk netto: 11.700 tys. zł

Jednostkowe przychody ze sprzedaży 41.700 tys. zł

Jednostkowy zysk netto: 13.100 tys. zł.

 

13 sierpnia 2014 r.

Kopahaus S.A.

 

Zarząd Kopahaus S.A. poinformował, iż Spółka nie wykupi w terminie zapadających 13 sierpnia 2014 r. obligacji serii A o wartości nominalnej 5.500 tys. zł. Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazał informację o prowadzonych rozmowach w celu pozyskania środków na spłatę obligacji.

 

14 sierpnia 2014 r.

Precious Metals Investments S.A.

 

Zarząd Precious Metals Investments S.A. poinformował, że do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Prokuratury Rejonowej Gliwice Zachód o umorzeniu, z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego oraz brak dostatecznych danych, uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, śledztwa prowadzonego w sprawie przywłaszczenia aktywów Emitenta w postaci metali szlachetnych i urządzenia spektrometrycznego o łącznej wartości ok. 1.500 tys. zł. 

Postanowienie zawiera również informację o zwrocie zabezpieczonej za protokołem dokumentacji finansowo-księgowej Emitenta, po uprawomocnieniu się wyżej wskazanego postanowienia.

 

16 sierpnia 2014 r.

Browar Gontyniec S.A.

 

Zarząd Emitenta podał do wiadomości publicznej informację o zbyciu przez Fulmar Bis Sp. z o.o., tj. spółkę zależną od Emitenta, aktywów o istotnej wartości, w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości . Aktywa stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Fulmar Bis wynikających z wyemitowanych przez tę spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.650 tys. zł. W związku z brakiem dokonania spłaty wyżej wymienionych zobowiązań do dnia 15 sierpnia 2014 r., aktywa w sposób ostateczny przeszły na wierzyciela.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory