• Co wydarzyło się na Walnych Zgromadzeniach Spółki Digate? SII wnioskuje o niezwłoczną publikację raportów bieżącychCo wydarzyło się na WZ spółki Digate?

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Zarządu Spółki Digate pismo zawierające wniosek o niezwłoczną publikację wymaganych raportów bieżących dotyczących zwołanych na koniec czerwca Walnych Zgromadzeń Emitenta

 

Zgodnie z raportem bieżącym Digate nr 29/2014 z dnia 30 maja 2014 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 26 czerwca 2014 roku, natomiast zgodnie z raportem bieżącym Digate nr 30/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 30 czerwca 2014 roku. Pomimo znacznego upływu czasu od terminów, w jakich miały się odbyć wyżej wspomniane Nadzwyczajne i Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Spółka Digate do tej pory nie opublikowała informacji dotyczących przebiegu ich obrad wymaganych przez par. 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,  w tym między innymi treści uchwał podjętych przez te Walne Zgromadzenia.

 

Co więcej, Spółka Digate nie przekazała także do publicznej wiadomości wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, co z kolei może stanowić naruszenie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

W związku z powyższym SII w dniu 25 lipca wysłało do Zarządu Spółki Digate pismo z wnioskiem o niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wymaganych raportów bieżących. Wspomniane pismo zostało także wysłane do wiadomości Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Opracowanie:

 

SII