• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 23 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 r.

 

23 czerwca 2014

INNO-GENNE  S.A.


Zarząd spółki Inno-Gene S.A. poinformował o zawarciu umowy między spółkami zależnymi Emitenta - Centrum Badań DNA Sp. z o. o. oraz Medgenetix Sp. z o. o., a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącej realizacji projektu dofinansowanego w ramach sektorowego programu INNOMED pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV – zależnych guzów litych”. Łączna wartość projektu wynosi 9 933 tys. zł. Projekt będzie polegał na opracowaniu i wdrożeniu kompleksowego algorytmu diagnostycznego w leczeniu nowotworów głowy i szyi.

24 czerwca 2014

Techmadex S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości  informację o podpisaniu dwóch umów ze Skarbem Państwa  (Jednostką Wojskową nr 4226 w Warszawie). Przedmiotem umów jest dostawa sprzętu przeładunkowego, gdzie pierwsza z nich dotyczy 2 podnośników widłowych spalinowych o wartości 1 454 tys. zł, a druga 10 wózków transportowych akumulatorowych o wartości 417 tys. zł. Termin realizacji umów przypada na 31 października 2014 roku.

25 czerwca 2014

11 bit studios S.A.

 

Emitent poinformował o otrzymaniu umowy dotyczącej dofinansowania projektu realizowanego w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej HI-TECH. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 684 tys. zł, z czego wartość dofinansowania to 1 259 tys. zł. Realizacja projektu będzie polegała na stworzeniu unikalnej multiplatformowej technologii umożliwiającej rozszerzenie asortymentu tworzonych przez Emitenta gier o nowe segmenty oraz odpowiadającej na zapotrzebowanie rynkowe na rozwiązania typu middleware.

26 czerwca 2014

Finhouse S.A.

 

Zarząd Finhouse S.A. poinformował o otrzymaniu umowy na wykonanie systemu informatycznego. Umowa jest trójstronna i została podpisana przez Emitenta, Grupę Finanset Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz ANIMATIV Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Przedmiotem umowy jest wykonanie i wdrożenie przez Emitenta systemu CRM dla Grupy Finanse Sp. z o. o., działającej w branży pośrednictwa finansowego. Wartości umowy wynosi 210 tys., a termin jej realizacji upływa 31 października 2014 roku.

27 czerwca 2014

LS Tech-Homes S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. dotyczącej dofinansowania projektu: „Wdrożenie produkcji modułów dwu- i trójwymiarowych do wznoszenia obiektów budowlanych”. Planowany termin zakończenia projektu to 30 czerwca 2015 roku. Łączna wartość projektu wynosi 26 634 tys. zł, wydatki kwalifikowane 20 694 tys. zł, a kwota dofinansowania 12 166 tys. zł.

 

30 czerwca 2014

BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącą dofinansowania projektu, przedmiotem którego jest uruchomienie produkcji Albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces inaktywacji wirusów. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi  72 829 tys. zł, z czego kwota dofinansowania na realizację projektu to 30 165 tys. zł.

1 lipca 2014

ICP Group S.A.

 

Zarząd ICP Group S.A. poinformował o otrzymaniu dwóch obustronnie podpisanych umów. Pierwsza stanowi zlecenie od firmy z branży farmaceutycznej w ramach obowiązującej umowy ramowej i dotyczy organizacji szkoleń w Niemczech, a jej wartość wynosi  1 044 tys. zł. Druga umowa odnosi się do organizacji przez Emitenta szkoleń w Grecji. Jej wartość wynosi 1 159 tys. zł. Łączna wartość podpisanych umów to 2 203 tys. zł.

2 lipca 2014

Ekopol Górnośląski Holding S.A.

 

Emitent przekazał do wiadomości informację o zawarciu umowy obsługi paliwowo-logistycznej zbiornika na olej napędowy zarządzany technologią mikrostacje.pl. Umowa została podpisana w Katowicach na okres 48 miesięcy z możliwością przedłużenia. Zgodnie z nią Ekopol Górnośląski Holding S.A. będzie dostarczał do zbiornika i sprzedawał Przedsiębiorcy olej napędowy a usługa zarządzania będzie generowała comiesięczną opłatę abonamentową. Łączny prognozowany przychód wynosi 12 280 tys. zł. Umowa wpisuje się w założenia strategii rozwoju Emitenta.

3 lipca 2014

Madkom S.A.

 

Zarząd Madkom S.A. poinformował o otrzymaniu wyników przetargów i wyborze oferty Emitenta. Przedmiotem postępowania było udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu „Iława on-line” Etap I – bezpieczeństwo i informacja. Projekt będzie realizowany przez Emitenta wraz z firmą SPRINT S.A. w Olsztynie, oddział w Bydgoszczy. Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz dostarczenie wymaganego sprzętu komputerowego. Łączna wartość pozyskanego zamówienia wynosi 882 tys. zł.

 

4 lipca 2014

Molmedica S.A.

 

Emitent poinformował o złożeniu przez jednostkę zależną od Emitenta spółkę Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o. o. S. K. A. z siedzibą w Poznaniu do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Przyczyną złożenia wniosku jest opóźnienie czasowe w realizacji projektu „Retail Park Ruda Śląska” oraz brak porozumienia z obligatariuszami. Molmedica S.A. poinformowała również, że spółka będzie kontynuowała działania zmierzającego do pełnego skomercjalizowania obiektu handlowego w Rudzie Śląskiej. Jednocześnie Zarząd Emitenta powziął informacje o złożeniu dwóch odrębnych wniosków w sprawie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej przez obligatariuszy Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. S.K.A. tj. Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie oraz osobę fizyczną.

 

7 lipca 2014

Biomax S.A.

 

Emitent poinformował o podpisaniu Umowy Dystrybucyjnej dotyczącej współpracy w zakresie sprzedaży produktów Biomax S.A. – dermokosmetyków z linii Emolliere oraz działań marketingowych w tym zakresie. Umowa została zawarta pomiędzy Spółką Zależną BIO-SERVICE Sp. z o. o. a APTEKĄ „MORENA” PROJECT  PHARMA S.J. ADAM KŁOS. Zawarta umowa jest kolejnym krokiem w strategii rozwoju sieci dystrybucyjnej produktów grupy BIOMAX S.A.

 

8 lipca 2014

Planet Soft S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu protokołu przekazania licencji technologii synchronizacji plików związanej z produktem STOREQ z amerykańską firmą działającą w obszarze nowych technologii na mocy umowy zawartej 17 grudnia 2013 roku. Cena sprzedaży licencji wynosi 450 tys. USD (331 tys. EUR). Umowa zobowiązuje kontrahenta przez okres 5 lat do wypłaty Emitentowi 5% wartości z każdej kolejnej sprzedaży, lecz nie więcej niż 500 tys. USD (368 tys. EUR). Szacunkowa łączna wartość przychodów z zawartej umowy wynosi 2 750 tys. PLN (663 tys. EUR).

 

9 lipca 2014

Leasing-Experts

 

 

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy współpracy ze spółką IDEA Leasing S.A., która należy do grupy Getin Holding S.A. Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności pośrednictwa na rzecz Idea Leasing S.A. w zakresie oferowania produktów i usług Idea leasing S.A. oraz jego Partnerów.

 

10 lipca 2014

Sevenet S.A.

 

Zarząd Sevenet S.A. przekazał informację o podpisaniu umowy z długoletnim klientem z branży energetycznej. Umowa dotyczy dostawy przełączników przemysłowych wraz z wyposażeniem. Wartość umowy określono na kwotę przekraczającą 1 800 tys. zł brutto. Zrealizowane zamówienie zostanie objęte 5-letnim serwisem.

 

11 lipca 2014

Alkal S.A.

 

Zarząd Emitenta powziął informację o zawarciu umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych. Wartość wynagrodzenia dla Spółki (Podwykonawcy) określono na 3 223 tys. zł brutto, a termin realizacji prac został wyznaczony na 31.01.2015 roku.

 

14 lipca 2014

Elektromont S.A.

 

Emitent powziął informację o otrzymaniu od TAKENAKA EUROPE GmbH listu intencyjnego. Dotyczy on wykonania robót elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa zakładu NIFCO w Świdnicy”. Cena ryczałtowa została określona na 2 554 tys. zł, a termin zakończenia prac ustalono na 31.10.2014 roku.

 

15 lipca 2014

Auto – Spa S.A.

 

Zarząd Auto-Spa S.A. przekazał do wiadomości informację o podpisaniu przez podmiot zależny, Auto-Spa CZ s.r.o, dwóch umów dotyczących sprzedaży 5 kolejnych lokalizacji. Będą one przeznaczone pod budowę bezdotykowych myjni na terytorium Republiki Czeskiej. Warunki umów obejmują dostawę, montaż oraz prowadzenie przez spółkę zależną myjni bezdotykowych. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 759 tys. EUR.

 

16 lipca 2014

R&C Union S.A.

 

Zarząd poinformował o wydaniu Postanowienia przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu,
XI Wydział do Spraw Upadłościowych i Naprawczych o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marka Sachajko oraz syndyka masy upadłościowej w osobie Leszka Binkowskiego.

 

17 lipca 2014

Star Fitness S.A.

 

Emitent przekazał do wiadomości informację o otrzymaniu podpisanej umowy od Jakon Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (Wykonawca), dotyczącej robót budowlanych i prac projektowych. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu wykonawczego oraz robót budowlanych związanych z inwestycją pn. „Budowla hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym”. Termin realizacji umowy dla robót budowlanych hali magazynowej upływa z dniem 15.12.2014 roku, natomiast w odniesieniu do pozostałych robót do dnia 31.12.2014 roku. Wynagrodzenie za realizację umowy jest ustalone na poziomie 5 275 tys. zł netto.

 

18 lipca 2014

Boruta-Zachem S.A.

 

Zarząd Boruta-Zachem S.A. poinformował o zawarciu umowy z Platinium Investment sp. z o.o. dotyczącej doradztwa finansowego. Umowa obejmuje usługi doradcze w zakresie pozyskania kapitału i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu AIM prowadzonym przez London Stock Exchange w Londynie.  Umowa obejmuje również bieżące doradztwo odnośnie wypełniania obowiązków informacyjnych na tym rynku. Okres umowy trwa 1 rok od daty jej zawarcia z możliwością jej przedłużenia.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory