• Możliwości jakie otwiera dla firm rynek giełdowyMożliwości jakie otwiera dla firm rynek giełdowy

 

Chociaż perspektywy ożywienia gospodarczego pozostają pod wpływem czynników zewnętrznych to odczyty wskaźników wyprzedzających wyraźnie wskazują na oczekiwaną poprawę warunków makroekonomicznych.

 

Dodatkowo wraz ze zbliżającym się terminem określenia programów i działań dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw a finansowanych z funduszy EU 2014-20 wraca tematyka nowych inwestycji w sektorze oraz możliwości finansowania rozwoju.

 

Jedną z alternatyw jest przygotowanie firmy do otwarcia na kapitał od inwestorów zewnętrznych w szczególności poprzez upublicznienie spółki.

 

Jakie nowe możliwości otwiera dla firm prywatnych rynek giełdowy?

 

  • Radyklanie zwiększa dostęp spółki do kapitału. Spółka giełdowa może być przedmiotem zainteresowania inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Zasoby finansowe tych grup są adekwatne do zaspokojenia nawet bardzo rozbudowanych strategii i planów inwestycyjnych. Ten aspekt ma zawsze charakter kluczowy dla małych i średnich przedsiębiorstw a dodatkowo w perspektywie nowych środków unijnych zyskuje na znaczeniu.
  • Akcje spółki giełdowej są wycenianym, płynnym aktywem, które służy do finansowania przejęć oraz konsolidacji, która na wielu rynkach będzie procesem nieuniknionym. Pytanie otwarte w jakiej roli może wystąpić Państwowa Spółka. Przejmującej czy przejmowanej?
  • Status spółki publicznej może istotnie przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności firmy, jej obszaru działania, produktów czy usług. Adekwatne działania mogą skutkować także wzrostem wiarygodności przedsiębiorstwa wśród partnerów handlowych, finansowych i otoczenia społecznego. To korzyści mają zdecydowanie wymierny charakter i związane są także z większym zaufaniem do spółek giełdowych, co wielokrotnie przekłada się na możliwość awansu do wyższej ligi w obrocie gospodarczym.
  • Rynek giełdowy oferuje nie tylko możliwość pozyskania kapitału, ale również możliwość sprzedaży akcji przez dotychczasowych założycieli lub osoby zarządzające. Realizacja takich transakcji na rynku publicznym oferuje znaczny komfort dla strony kupującej, co przekłada się na wycenę oraz sprawność w finalizacji transakcji. Spółki publiczne poprzez swoją zwiększoną transparentność wręcz przyciągają inwestorów finansowych oraz branżowych.
  • Motorem napędowym dynamicznych firm są jej zasoby ludzkie dlatego istotnym wyzwaniem jest wdrożenie mechanizmów motywacyjnych umożliwiających związanie kluczowych pracowników ze spółką w określonej perspektywie czasowej. Wprowadzenie planów motywacyjnych z wykorzystaniem akcji notowanych na rynku giełdowym może przynieść znakomite rezultaty zarówno z puntu widzenia pracodawcy jak i pracownika a dotychczasowe pozytywne doświadczenia stanowią najlepszą rekomendację w tym zakresie.

 

Rynek NewConnect powstał z myślą o potrzebach kapitałowych małych i średnich przedsiębiorstw, które w wielu krajach stanowią o dynamice rozwoju i poziomie innowacyjności gospodarki.

 

Bez wątpienia regulacje rynku NewConnect uwzględniają charakter przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, ale nie można zapominać, że proces upublicznienia realizowany jest wielu etapach w pewnym horyzoncie czasowym. Pominięcie jednego z krytycznych etapów przygotowania IPO może skutkować błędami o charakterze strategicznym.

 

Decyzja o upublicznieniu spółki ma charakter strategiczny a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw bezpośrednio wpływa na proces zarządzania i prowadzenia spraw spółki. Bez względu na to jak przyjazne dla emitenta są regulacje prawne danego rynku, realizacja procesu upublicznienia wymaga analizy wielu aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa co wiąże się istotnymi nakładami czasowymi ze strony głównych uczestników procesu. Przede wszystkim decyzja kierunkowa powinna zostać podjęta po profesjonalnej (czytaj: realistycznej) ocenie przedsiębiorstwa, jego zasobów materialnych i niematerialnych, fazy rozwoju oraz perspektyw rozwoju.

 

Ambicją emitentów jest pozyskiwanie kapitału w optymalnych warunkach a więc najchętniej w okresie dobrej lub bardzo dobrej koniunktury na rynku kapitałowym, kiedy inwestorzy akceptują/oferują satysfakcjonujące wyceny. Sentyment inwestycyjny ma charakter zmienny, czego doświadczają wszystkie spółki, ale realizacja transakcji IPO/SPO dla małych i średnie spółek wymaga szczególnie starannego timingu. Zatem w przypadku tej grupy emitentów bardzo ważnych aspektem jest zaplanowanie procesu upublicznienia oraz przygotowanie spółki do permanentnego funkcjonowania w realiach rynku giełdowego tak, aby w korzystnym okresie rozpocząć proces plasowania. W dalszym ciągu zbyt powszechnym błędem jest opóźnianie procesu przygotowania spółki do IPO oraz utożsamianie relatywnie szybkiej ścieżki wprowadzania instrumentów finansowych do alternatywnego obrotu z krótkim okresem przygotowania do debiutu. Nasze doświadczenia wskazują, że optymalnym rozwiązaniem jest takie zaplanowanie procesu, aby spółka już przed debiutem funkcjonowała w możliwie najszerszym zakresie - jak spółka publiczna.

 

Bardzo umownie proces IPO można podzielić na trzy etapy: pre-IPO, IPO, post-IPO. Każdy z tych etapów jest istotny, ale kluczowe wnioski i decyzje zapadają na etapie przygotowania do debiutu.

Na etapie diagnozy pre-IPO identyfikujemy obszary, które wymagają zmiany lub dostosowania do standardów i realiów rynku giełdowego. Lista najczęściej diagnozowanych obszarów problematycznych obejmuje między innymi:

 

  • Niskiej transparentności biznesu oraz wysokiego udziału podmiotów powiązanych w relacjach handlowych (przychody/koszty, kanały dystrybucji/dostaw itp.).
  • Problemów z formułowaniem długoterminowej strategii rozwoju oraz konkurencyjnego equity story.
  • Nieadekwatnych systemów raportowania finansowego (dane historyczne, dane prognostyczne, raportowanie finansowe zgodnie z regulacjami w zakresie obowiązków informacyjnych) oraz systemów lub procedur zarządzania ryzykiem.
  • Nieadekwatnych rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego (modyfikacje kluczowych aktów korporacyjnych, wzmocnienie kompetencyjne kluczowych organów spółki).

 

W okresie zmiennej koniunktury rynkowej oraz intensywnej konkurencji o kapitał współpraca z profesjonalnym doradcą umożliwia adekwatne przygotowanie spółki do realiów rynku kapitałowego oraz obowiązujących regulacji prawnych.

 

Opracowanie:

INC SA