• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 14 kwietnia 2014 r. do 26 kwietnia 2014 r.

 

14 kwietnia 2014

Marka S.A.

Zarząd Spółki poinformował o zakończeniu prywatnej subskrypcji obligacji zabezpieczonych serii D. Oferowanych było 3.000 obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł, ostatecznie 6 podmiotów złożyło zapisy na łącznie 1.250 tys. zł. Termin wykupu obligacji serii D przypada na 14 kwietnia 2015 r.

 

15 kwietnia 2014

Baltic Ceramic Investment S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną Baltic Ceramics SA umowy o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakupu urządzeń pomagających w optymalnym zestawieniu linii produkcyjnej proppantów. Emitent otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.076 tys. zł. Planowe zakończenie projektu wyznaczono na 31 marca 2016 r.

 

16 kwietnia 2014

Scanmed Multimedis S.A.

Zarząd Scanmed Multimedis S.A. poinformował o spełnieniu warunków aneksu do umowy leasingu nieruchomości zawartego przez spółkę zależną Emitenta Scan Development sp. z o.o. z BPS Leasing S.A. Aneks dotyczył zmiany poręczenia wymaganego przez podmioty finansujące. Środki w kwocie 10.000 tys. zł zostały przekazane przez Emitenta do spółki zależnej w formie pożyczki podporządkowanej i zdeponowane następnie na wskazanym przez Bank BPS S.A. rachunku z przeznaczeniem na kaucję pieniężną zabezpieczającą spłatę rat leasingu.

 

17 kwietnia 2014

Termoexpert S.A.

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu podpisanej umowy na przygotowanie i przeprowadzenie programu termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Gliwicach. Wartość umowy opiewa na ok. 500 tys. zł.

 

18 kwietina 2014

Digate S.A.

Zarząd Emitenta podał informację o złożeniu do sądu wniosku o upadłość w związku z problemami płynnościowymi Spółki. Emitent nie wykupił zapadłych 5 kwietnia obligacji w kwocie 947 tys. zł. Zarząd Emitenta poinformował o braku możliwości przeprowadzenia obecnie działań restrukturyzacyjnych ze względu na brak prawidłowych danych finansowych Spółki.

 

19 kwietina 2014

Admiral Boats S.A.

Zarząd Emitenta opublikował raport roczny za rok obrotowy 2013, w którym wykazał zysk netto w wysokości 2.281 tys. zł, co jest wynikiem lepszym o 68% w porównaniu do roku 2012.

 

 

22 kwietnia 2014

Stanusch Technologies S.A.

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od BMT Sp. z o.o. podpisanej umowy na dostawę technologii informatycznych oferowanych przez Emitenta. Wartość podpisanej umowy opiewa na 488 tys. zł.

 

23 kwietnia 2014

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A.

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości obustronnie podpisanej umowy na dofinansowanie projektu budowy szerokopasmowej sieci internetowej w powiecie jasielskim. Całkowita wartość brutto projektu wynosi 7.912 tys. zł, kwota dofinansowania obejmuje 70% tej wartości tj. 4.503 tys. zł. Termin wykonania projektu wyznaczono na 30 października 2015 r.

 

24 kwietnia 2014

Komfort Klima S.A.

Zarząd Emitenta podał informację o złożeniu do sądu rejonowego we Wrocławiu wniosku o upadłość likwidacyjną Emitenta. Wniosek umotywowano utratą płynności finansowej spowodowanej m.in. niewypłacalnością dłużników Emitenta, co w konsekwencji uniemożliwiło terminowe regulowanie zobowiązań Emitenta.

 

25 kwietnia 2014

KAMPA S.A.

Zarząd KAMPA S.A. poinformował o zawarciu Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Emitentem, a największymi jego akcjonariuszami. W wyniku zawartych umów spółka Vengapro Limited zbyła nieodpłatnie na rzecz Emitenta całość posiadanych 5.460.000 akcji Emitenta, natomiast Emitent zbył za łączną kwotę 50 zł wszystkie udziały w spółce KAMPSA sp. z o.o. Transakcje są wynikiem niemożności realizacji strategii przyjętej w 2013 r., co jest efektem m.in. braku wejścia w życie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

 

26 kwietnia 2014

Aforti Holding SA

Zarząd Aforti Holding S.A. poinformował o nabyciu przez Spółkę aktywów istotnej wartości. Rzeczone aktywa to: 10.283 nowych udziałów w spółce zależnej Aforti Ac Sp. z o.o. o wartości 514 tys. zł, 802 nowe udziały w spółce zależnej Verso 24 Sp. z o.o. o wartości 40 tys. zł oraz 480 nowych udziałów w spółce zależnej Aforti Direct Sp. z o.o. o wartości 24 tys. zł. 

 

Opracowanie: 

Blue Oak Advisory