• Analiza HorticoAnaliza Hortico

 © Elenathewise - Fotolia.com

Hortico S.A. w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności należy wyróżnić m.in.: handel hurtowy, detaliczny oraz komisowy środkami ochrony roślin, nawozami, nasionami i innymi produktami pochodzenia krajowego oraz zagranicznego do produkcji rolnej i ogrodniczej, urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych.

 

Istniejąca od 1991 roku, wrocławska firma Hortico (w 2008 roku przekształcona w Hortico S.A) zajmuje się zaopatrzeniem ogrodnictwa wśród klientów prowadzących działalność gospodarczą. Spółka zadebiutowała na rynku New Connect w dniu 20 stycznia 2011 roku.

 

Profil Działalności

 

Hortico S.A. skupia swoją działalność w południowo-zachodniej Polsce (głównie we Wrocławiu, Kaliszu i okolicach) oraz w Lublinie. Prowadzi także eksport towarów m.in. na Ukrainę, Białoruś i do Rosji. W ramach prowadzonej przez Emitenta działalności należy wyróżnić m.in.:

 

  • handel hurtowy, detaliczny oraz komisowy środkami ochrony roślin, nawozami, nasionami i innymi produktami pochodzenia krajowego oraz zagranicznego do produkcji rolnej i ogrodniczej,
  • urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych,
  • handel hurtowy, detaliczny i komisowy roślinami ozdobnymi pochodzenia krajowego i zagranicznego,
  • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej oraz Internet, towarów do produkcji rolnej i ogrodniczej,
  • serwisowanie i naprawa maszyn, urządzeń oraz narzędzi do produkcji rolnej i ogrodniczej.

 

Emitent obsługuje klientów prowadzących działalność gospodarczą podzielonych na  dwa segmenty:

 

  • segment „profi” - klienci profesjonalni, najczęściej duże podmioty, do których zaliczają się gospodarstwa sadownicze i wyspecjalizowane gospodarstwa rolne prowadzące produkcję warzywniczą,
  • segment  „hobby” - klienci niewyspecjalizowani tacy jak np.: sklepy ogrodnicze, centra ogrodnicze, kwiaciarnie, sezonowe punkty sprzedaży materiału szkółkarskiego itp.

 

Podmiot koncentruje swój rozwój na tzw. Projektach Zielonych Centrów (w 2011 roku Emitent otworzył Zielone Centrum Galerię Ogrodniczą w podwrocławskich Psarach). Zarząd Hortico S.A. uznaje ten projekt za jeden z kluczowych czynników wzrostu Spółki w kolejnych latach. W związku z tym, zdecydowano o zakupie działek pod budowę kolejnych dwóch obiektów Zielonych Centrów: we Wrocławiu i w Lublinie. Niemniej jednak, w 2013 roku kluczowa dla wyników Emitenta była działalność handlowa w obszarze hurtu. Podmiot prowadzi także sprzedaż eksportową, przede wszystkim na Ukrainę, Białoruś oraz do Rosji. Głównymi produktami eksportowymi są podłoża z wełny mineralnej do uprawy roślin, jednak w przyszłości Spółka ma zamiar rozszerzyć działalność w tych krajach oraz w niektórych krajach UE o sprzedaż produktów marki własnej.[1]

 

Wyniki finansowe

 Przychody ze sprzedaży

1. Przychody ze sprzedaży za lata 2010-2013 [tys. zł]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki
*Dane finansowe oparte na skumulowanych wartościach za okres I-IV kw. 2013r.

 

Patrząc na przychody generowane przez Spółkę można zauważyć, że istotny ich wzrost odbywał się w latach 2011 (9,6% r/r) i 2012 (12,2% r/r).  Było to spowodowane uruchomieniem w marcu 2011 roku Zielonego Centrum w Psarach. W 2013 roku Hortico S.A nie przeprowadziło żadnych istotnych inwestycji, co sprawiło że przychody osiągnięte za ostatni rok pozostały praktycznie bez zmian w stosunku do roku 2012 (spadek o 0,1%).

 

Wyniki finansowe

2. Wyniki finansowe w latach 2010-2013 [tys. zł]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki
*Dane finansowe oparte na skumulowanych wartościach za okres I-IV kw. 2013r.

 

W kategorii zysku operacyjnego, po znaczącym wzroście w 2011 roku (41% r/r) nastąpiła późniejsza stabilizacja. Wynik finansowy wygenerowany na działalności operacyjnej wyniósł w 2013 roku 1,78 mln zł, co stanowiło wzrost o 7,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Po istotnym zmniejszeniu się zysku netto w 2011 roku (spadek o 40% r/r), który był spowodowany wysokimi kosztami finansowymi, Spółka zaczęła poprawiać swoje wyniki. Zysk netto w roku 2012 wzrósł do 1,71 mln zł z 1,22 mln zł rok wcześniej, odnotowując dynamikę w stosunku do poprzedniego okresu na poziomie 40%. W 2013 roku wynik netto poprawił się nieznacznie i wyniósł 1,78 mln zł (wzrost o 4,2% r/r).

 

Wskaźniki finansowe

2011

2012

2013*

Rentowność operacyjna

3,52%

2,84%

3,04%

Rentowność netto

2,30%

2,87%

3,00%

ROE

10,17%

12,46%

11,98%

ROA

3,55%

5,53%

5,35%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

65,07%

55,59%

55,35%

                             Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki.
                     *Dane finansowe oparte na skumulowanych wartościach za okres I-IV kw. 2013r.

 

Spółka na przestrzeni kolejnych lat utrzymuje stabilny poziom poszczególnych wskaźników finansowych. Można zauważyć, że Emitent z roku na rok poprawia rentowność netto, która w 2013 roku wyniosła 3,0%. Zmniejsza się także wskaźnik ogólnego zadłużenia, poprawiając w ten sposób strukturę bilansu.

 

Analiza SWOT

 

Silną stroną Spółki jest zdywersyfikowane źródło przychodów. Można to zaobserwować między innymi na polu asortymentowym, gdzie Emitent oferuje swoim klientom szeroki wachlarz produktów począwszy od środków ochrony roślin, przez rośliny ozdobne, a kończąc na serwisie i sprzedaży maszyn ogrodniczych. Hortico S.A stosuje także dywersyfikację pod względem geograficznym (sprzedaż krajowa i zagraniczna) oraz pod względem segmentowym (segment „profi” i „hobby”). Mocną stroną Spółki jest także nietypowy kanał sprzedaży (Zielone Centra), który nie był wcześniej stosowany przez inne podmioty z tego sektora.

 

Słabych stron Spółki można upatrywać głownie w silnym uzależnieniu od nowych inwestycji budowlanych, w których integralną częścią są ogrody lub parki. Niepewne otoczenie makroekonomiczne związane z produkcją budowlano-montażową powoduje, że w przypadku spowolnienia na tym rynku, można spodziewać się negatywnego wpływu tego zjawiska na wyniki osiągane przez Spółkę.

 

Szansą dla Emitenta jest ekspansja terytorialna prowadzonej działalności. Na dzień dzisiejszy Hortico S.A jest obecne głównie w południowo-zachodniej części Polski. Rozwój sieci hurtowni na terenie całego kraju dałby możliwość na szybki wzrost przychodów i pozyskanie nowych klientów. Dodatkową szansą dla rozwoju działalności Emitenta jest rozbudowa segmentu Zielnych Centrów. Taki model biznesowy nie jest powszechnie stosowany w przypadku konkurencji, co pozwala Spółce na zagospodarowanie istniejącej niszy w tym obszarze.

 

Zagrożeń dla Emitenta można dopatrywać się w mocno rozproszonym i silnie konkurencyjnym rynku. W związku z tym, istotny wpływ na sytuację Spółki mogą wywierać działania innych podmiotów z branży ogrodniczej. Aby skutecznie walczyć o swoją pozycję, Emitent może być zmuszony do obniżenia cen oferowanych produktów i usług, co może doprowadzić do problemów związanych z utrzymaniem dotychczasowej rentowności działalności prowadzonej przez Hortico S.A. Innym ważnym czynnikiem ryzyka dla Spółki jest zagrożenie związane z wynajmem powierzchni handlowej we Wrocławiu (Centrum Hurtu przy ul. Giełdowej), na której zlokalizowana jest hurtownia. Umowa podpisana przez Emitenta obowiązuje do 2015 roku. Nie da się wykluczyć ryzyka, iż kontynuacja umowy wiązać się będzie z niekorzystną  zmianą warunków finansowych. W takim przypadku Spółka może być zmuszona do poszukiwania innej lokalizacji dla swojej hurtowni, która może okazać się mniej atrakcyjna niż dotychczasowa.


[1] Raport okresowe Spółki za 2012 rok.

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital