• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 3 do 14 marca 2014 r.

 

3 marca 2014

Makolab

 

Zarząd Emitenta poinformował, iż spółce Chemical Semantics, Inc. został przyznany przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych grant w kwocie 1.149 tys. USD. Przyznany grant Spółka  Zależna przeznaczy na działania związane z opracowaniem i dystrybucją oprogramowania do publikacji wyników badań naukowych wykorzystującego technologie semantyczne.

 

4 marca 2014

Verbicom

 

Zarząd Verbicom S.A. przekazał informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Versim S.A. istotnego zamówienia od partnera z branży teleinformatycznej. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu informatycznego wraz z pakietem usług serwisowych. Wartość zamówienia wyrażona jest w dolarach i przy obecnym kursie waluty przekracza 1.100 tys. zł.

 

5 marca 2014

Jurajski Dom Brokerski S.A.

 

Zarząd Spółki Jurajski Dom Brokerski S.A. podał do wiadomości informację o podpisaniu w dniu 4 marca 2014 r. trzech warunkowych umów nabycia pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2.380 tys. zł. Za nabyte aktywa Emitent zapłacił 20% ich wartości nominalnej.

 

6 marca 2014

Monday Development S.A.

 

Zarząd Monday Development S.A. poinformował o niewykupieniu obligacji serii E oraz F, pomimo upłynięcia terminu zapadalności 5 marca 2014 roku. Emitent nie wykupił obligacji serii E o wartości 2.849 tys. zł oraz serii F o wartości 1.000 tys. zł. Jednocześnie Zarząd poinformował o trwających rozmowach z obligatariuszami na temat restrukturyzacji długu.

 

7 marca 2014

Certus Capital S.A.

 

Zarząd Spółki przekazał informację o zawarciu przez swoją spółkę zależną Blue Oak Advisory sp. z o.o. znaczącej umowy ze spółką Hussar Gruppa S.A., działającej w branży logistycznej. Przedmiotem umowy jest pozyskanie kapitału dłużnego w formie emisji obligacji.

 

9 marca 2014

Orzeł S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o wyznaczeniu na 10 kwietnia 2014 roku posiedzenia w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta. Ponadto Zarząd poinformował o zabezpieczeniu majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy w osobie Pana Dariusza Wardy, który w terminie 21 dni ma przedstawić sprawozdanie z czynności oraz sprawozdanie rachunkowe.

 

10 marca 2014

VEDIA S.A.

 

Zarząd VEDIA S.A. podał informację o korekcie prognoz skonsolidowanych wyników Spółki za 2013 r., zawartych w ostatnim raporcie kwartalnym emitenta. Dokonana została korekta przychodów ze sprzedaży z 70.000 tys. zł na 61.000 tys. zł oraz korekta zysku ze sprzedaży z 12.000 tys. zł na 10.600 tys. zł.

 

11 marca 2014

AQUA S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o podjęciu uchwały w sprawie proponowanej wysokości dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,99 zł na akcję. 0,78 zł na akcję ma pochodzić z zysku wypracowanego w 2013 r., natomiast pozostała kwota (0,21 zł na akcję) pochodzi z utworzonego w latach poprzednich kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend.

 

12 marca 2014

Hefal Serwis S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał informację o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Emitenta na wykonanie zadania pn.: Budowa stałego lodowiska wraz z budynkiem zapleczowym w Błoniu. Wartość oferty Emitenta wynosi 1.243 tys. zł.

 

13 marca 2014

OPEN-NET S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach: Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, w woj. śląskim" w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili". Umowa została podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a wartość dofinansowania wynosi 4.539 tys. zł.

 

14 marca 2014

EFICOM S.A.

 

Zarząd EFICOM S.A. poinformował o podpisaniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy na realizację projektu „EKOLOTNISKO”, sfinansowanego ze środków unijnych. Za przeprowadzenie kilkudziesięciu szkoleń na terenie całej Polski Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.732 tys. zł. Celem projektu jest wzmocnienie świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorstw z branży lotniczej.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital