• Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na NewConnect w 2013 r.Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na NewConnect w 2013 r.

 

Giełda Papierów Wartościowych przedstawiła wyniki badań udziału różnych grup inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na rynku NewConnect. Zgodnie z przyjętą metodologią udziały poszczególnych grup bazują na wynikach ankiety, na którą odpowiadają krajowe biura maklerskie.

 

Wartość obrotów

 

W 2013 r.  wartość obrotów na NewConnect wyniosła 1 880 mln zł wobec 2 283 mln zł w roku 2012, co oznacza 17,65% spadek. Jest to najniższa wartość od 2009 roku gdy obroty wyniosły 1 080 mln zł.

 

Udział wartościowy inwestorów w obrotach NewConnect w mln zł

Udział wartościowy inwestorów w obrotach NewConnect w mln zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

 

 

Struktura akcjonariatu

 

W ubiegłym roku struktura inwestorów na alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie utrzymała się na poziomie podobnym do roku 2012, jednak dostrzegalne jest zwiększenie zainteresowania wśród instytucji krajowych. Ich udział w kapitale emitentów okazał się największy od czasu powstania rynku NewConnect.

 

W dalszym ciągu w obrocie akcjami na NewConnect dominowali inwestorzy indywidualni, którzy odpowiadali za 69 proc. obrotów (1 291 mln zł),  jednak o 4 punkty proc. mniej niż w 2012 r, co jest najniższą wartością od początku istnienia alternatywnego systemu obrotu.

 

Zauważalny jest wzrost zainteresowania alternatywnym systemem obrotu wśród inwestorów instytucjonalnych, którzy byli odpowiedzialni za 24 proc. obrotów na NewConnect (457 mln zł), aż 7 punktów proc. więcej niż w roku 2012. W tej grupie za 35 proc. wartości obrotów odpowiadały towarzystwa funduszy inwestycyjnych, 5,5 proc. wartości obrotów przypisane było otwartym funduszom emerytalnym, które zgodnie z ostatnimi zmianami dotyczącymi funkcjonowania OFE mogą handlować na rynku NewConnect tylko do końca czerwca bieżącego roku.

 

Angażując się kapitałowo w akcje z małego parkietu inwestorzy instytucjonalni zaczęli akceptować wyższe ryzyko inwestycyjne, oczekując tym samym ponadprzeciętnych zysków w długim horyzoncie.  Zwiększony popyt inwestorów na akcje emitentów z alternatywnego systemu obrotu świadczy o poprawie postrzegania rynku NewConnect, dzięki poprawie kondycji finansowej, transparentności i stabilności notowanych spółek.

 

Udział procentowy inwestorów w obrotach NewConnect

Udział procentowy inwestorów w obrotach NewConnect

Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

 

Najmniejszy udział w obrocie na NewConnect posiadali animatorzy, którzy odpowiadali za 19% obrotów przypisany instytucjom krajowym. Warto dodać, że podczas pierwszych dwóch lat tworzenia rynku NewConnect animatorzy odpowiadali za blisko 50% obrotów.

 

Inwestorzy zagraniczni stanowili 7-procentowy udział w strukturze inwestorów uczestniczących w obrocie na NewConnect, 3 punkty proc. mniej niż w 2012 r.  Dokonali oni wymiany instrumentów finansowych o wartości 132 mln zł. Największy udział w obrotach w tej grupie uczestników posiadali inwestorzy zarejestrowani na Cyprze, odpowiadając za 66% (26 punktów proc. powyżej poziomu z 2012 r.).  Znacząco zmalała rola  inwestorów z Austrii, którzy w 2013 r. odpowiadali za 12% obrotów, podczas gdy jeszcze w 2012 r. było to 43,5 proc. (spadek o 31,5% punktów proc.).

 

Opracowanie:

INC S.A.