• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 17 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

 

17 lutego 2014

Abbey House Group S.A.

 

Zarząd Abbey House Group S.A. poinformował o otrzymaniu podpisanej przez drugą stronę umowy, w ramach której Emitent nabył udziały i akcje spółek z branży inwestycji w dzieła sztuki. W wyniku transakcji Emitent nabył 5,68% akcji spółki Artnet AG (Niemcy) oraz 100% udziałów spółki Skate's LLC (Stany Zjednoczone) za łączną kwotę 1.222 tys. euro.

 

18 lutego 2014

EKOBOX S.A.

 

Zarząd EKOBOX S.A. poinformował o otrzymaniu sześciu podpisanych umów na sukcesywne wykonywanie przyłączy kablowych dla PGE Dystrybucja S.A. Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 1.950 tys. zł, jednak w toku wykonywania zleceń może ona ulec zmianie.

 

19 lutego 2014

Admiral Boats S.A.

 

Zarząd Admiral Boats S.A. przekazał informację o podpisaniu przez Spółkę dwóch umów ze stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. Wartość podpisanych umów wynosi ok. 500 tys. zł i dotyczy budowy przez Emitenta sekcji statków. Termin realizacji treści umów przewidziano na pierwszy kwartał 2014 r.

 

20 lutego 2014

Vedia S.A.

 

Zarząd Vedia S.A. podał do informacji inwestorów wiadomość o otrzymaniu przez spółkę zależną od Emitenta New Dragon Electronic Ltd. kolejnego zamówienia na dostarczenie dla partnera z Hong Kongu tabletów 3G. Łączna wartość zamówienia wynosi 367 tys. USD.

 

21 lutego 2014

T2 Investment S.A.

 

Zarząd T2 Investment S.A. poinformował o zawarciu w dniu 20 lutego 2014 r. z Denega sp. z o.o. porozumienia w sprawie nabycia przez Emitenta nieruchomości w miejscowości Karwieńskie Błota. Cena nabycia nieruchomości ma wynieść 3.150 tys. zł. Na nieruchomości Spółka ma razem z kontrahentem dokonać inwestycji, w związku z czym kontrahent ma przekazać na rzecz Emitenta wszelkie zgody i pozwolenia na budowę. Transakcja dojdzie do skutku w przypadku, gdy z prawa pierwokupu nie skorzysta Agencja Nieruchomości Rolnych.

 

24 lutego 2014

Plasma SYSTEM S.A.

 

Zarząd Plasma SYSTEM S.A poinformował o podpisaniu aneksu do znaczącej umowy zawartej z Elektrownią Połaniec S.A., dotyczącej modernizacji kotłów bloków energetycznych. Podpisany aneks dotyczy przesunięć terminów realizowania modernizacji poszczególnych kotłów. W związku z zawarciem aneksu wartość kontraktu wzrosła o 268 tys. zł do łącznej kwoty 27.057 tys. zł.

 

25 lutego 2014

Adform Group S.A.

 

Zarząd Adform Group S.A. przekazał wiadomość o wpłynięciu w dniu 24 lutego 2014 r. do Spółki zlecenia od dużej sieci paliwowej, dotyczącego wykonania przez Emitenta kasetonów (menuboardów) na stacjach benzynowych należących do sieci kontrahenta. Wartość rzeczonego zlecenia wynosi 1.170 tys. zł.

 

27 lutego 2014

Grupa HRC S.A.

 

Zarząd Grupy HRC S.A. przekazał informację o zawarciu umowy dotyczącej udzielenia Emitentowi kredytu obrotowego w kwocie 600 tys. zł. Udzielony kredyt oprocentowany jest wg stałej stopy procentowej w wysokości 8%, a ostateczny termin jego spłaty przypada na 31 stycznia 2017 roku.

 

28 lutego 2014

Mobile Factory S.A.

 

Zarząd Mobile Factory S.A. wydał rekomendację w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,  rekomendując akcjonariuszom głosowanie ZA pociągnięciem byłych Członków Zarządu Spółki, Pana Radosława Paklikowskiego oraz Pana Łukasza Kuny, do odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki oraz PRZECIW udzielenia im absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków Członków Zarządu Emitenta. 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital