• Raporty kwartalne na NewConnect – analiza za IV kwartał 2013Raporty kwartlane

 © ra2 studio - Fotolia.com

W listopadzie 2013 r. przeanalizowaliśmy, jak spółki notowane na rynku NewConnect poradziły sobie z nowymi regulacjami dotyczącymi raportów kwartalnych, rozszerzającymi zakres tychże raportów. Wnioski nie były optymistyczne – ponad 50% spółek nie wypełniło prawidłowo obowiązku, przekazując mniej lub bardziej nieprawidłowe raporty.

 

Kilka dni temu, 14 lutego, upłynął termin przekazywania raportów za IV kwartał 2013 r. Jak tym razem poradziły sobie spółki? Uprzedzając nieco fakty – było lepiej.

 

  • Przypomnijmy, że według § 5 załącznika nr 3 do regulaminu ASO, raport kwartalny musi obecnie zawierać:kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,
  • komentarz do wyników kwartalnych (czyli tzw. „zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta”),
  • komentarz do prognoz – jeżeli emitent je publikował,
  • w przypadku emitentów nie osiągających regularnych przychodów z działalności (start-up) – opis stanu realizacji inwestycji i harmonogram),
  • aktywność w zakresie innowacji,
  • opis organizacji grupy kapitałowej,
  • wskazanie przyczyn braku konsolidacji (jeżeli emitent tworzy grupę, a nie dokonuje konsolidacji),
  • informacja o strukturze akcjonariatu (akcjonariusze mający co najmniej 5%),
  • informacje o liczbie osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Wszystkie dane finansowe muszą zawierać także dane porównywalne za analogiczny kwartał (kwartały) roku poprzedniego. Dodatkowo, dane finansowe – co wynika z § 5 ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – muszą zawierać dane za kwartał oraz dane narastająco za wszystkie kwartały roku obrotowego (oczywiście nie będzie się to odnosić do danych bilansowych, które prezentuje się na ostatni dzień kwartału).

 

Dodatkowo, finansowe prezentować można w ograniczonym zakresie, tj. oznaczonym w odpowiednim załączniku do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi. Przykładowo, w bilansie wymaga to podania około 28 pozycji, w rachunku zysków i strat praktycznie wszystkich, ale w zestawieniu zmian w kapitale własnym – tylko 4.

 

Przeanalizowaliśmy 435 raportów spółek. 12 spółek nie przekazało do dnia 17 lutego raportu w ogóle, w związku z czym ich notowania zostały zawieszone przez GPW (w tym jedna spółka została wykluczona z obrotu, ponieważ był to trzeci z rzędu nieprzekazany raport kwartalny).

 

Z pozostałych spółek, 13 naruszyło termin raportowania – ciekawostką może być firma, która spóźniła się… 2 sekundy. Kilka firm opublikowało w ostatnim dniu – trudno powiedzieć czy przypadkiem, czy z wyrachowaniem – raport w systemie EBI, ale nie zawierający załącznika (wszystkie uzupełniły brak w poniedziałek).

 

Daje się zauważyć poprawę jakości raportów kwartalnych. Poprzednio, blisko 51% spółek popełniło błędy. Za IV kwartał, raportów niepoprawnych było niecałe 43 %, przy czym w 13,33% błąd polegał wyłącznie na niezamieszczeniu danych za kwartał w rachunku przepływów pieniężnych.

 

Wciąż występują spółki, które „nie zauważyły” zmiany regulacji – to jest przygotowały raporty według starych przepisów. Tym razem było to 8 spółek, w porównaniu do 22 za poprzedni kwartał.

Znacznie mniej spółek nie opublikowało całego rachunku przepływów (6 wobec 21) albo danych porównywalnych (12 w stosunku do 52 poprzednio).

 

Liczba przeanalizowanych raportów,

w tym:

437

% raportów:

Poprawne

251

57,44%

Niepoprawne, w tym:

186

42,56%

- całkowicie według nieaktualnych przepisów

8

1,83%

- po terminie raportowania

13

2,97%

- tylko brak danych za kwartał w RPP*

58

13,27%

*rachunek przepływów pieniężnych

 

Rodzaj nieprawidłowości

Liczba raportów*

całkowicie według nieaktualnych przepisów

8

brak RPP

6

brak RPP za kwartał (dane tylko narastająco)

127

brak RZiS za kwartał (dane tylko narastająco)

39

brak informacji o zatrudnieniu

11

brak lub szczątkowa informacja o polityce rachunkowości

48

brak danych porównywalnych

12

inne

22

*w części raportów występowało kilka nieprawidłowości, zatem suma jest większa niż łączna liczba raportów)

 

Daje się zatem zauważyć tendencje pozytywne. Najprawdopodobniej wraz z każdym kolejnym kwartałem będzie lepiej, ponieważ obsługa księgowa spółek będzie nabierała wprawy i przyzwyczajała się do rozszerzonych standardów. Spadła także liczba spóźnialskich.

 

Na podobny poziomie utrzymuje się liczba spółek, które zostają zawieszone za nieprzekazanie raportu w terminie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że część z nich to spółki, które albo zaprzestały prowadzenia działalności, albo są w stanie upadłości.

 

Wydaje się natomiast, że GPW powinna szybciej podejmować decyzję o wykluczeniu z obrotu spółek, które lekceważą raportowanie – dwa nieprzekazane raporty kwartalne powinny powodować wykluczenie spółki z obrotu.

 

Opracowanie:

Zespół INVESTcon GROUP SA: 

Katarzyna Grewling, Sebastian Huczek, Marcin Markiewicz, Mateusz Ostrowski, Piotr Zygmanowski

 

INVESTconGROUP SA