• Komunikaty emitentów



Komunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 3 lutego 2014 r. do 15 lutego 2014 r.

 

3 lutego 2014

ZWG S.A.

Zarząd Spółki podał informację o podpisaniu umowy przez KOBUD sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta), której przedmiotem jest wykonanie robót górniczych w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Wg zapisów umowy spółka ta ma otrzymać wynagrodzenie 17 700 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31 stycznia 2016 r.

 

4 lutego 2014

Revitum S.A.

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości korektę prognoz wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w 2013 roku. Skorygowane prognozy przedstawiają się następująco: przychody netto ze sprzedaży wynoszą 6 091 tys. zł, wobec 6 500 tys. zł przed korektą (korekta w dół o 409 tys. zł) oraz zysk netto wynosi 438 tys. zł, wobec 700 tys. zł przed korektą (korekta w dół o 262 tys. zł). Gorsze wyniki finansowe są efektem działań inwestycyjnych, jakie spółka poczyniła w ostatnim czasie, a które finansowane były z zysków osiągniętych w pierwszym półroczu 2013 roku.

 

5 lutego 2014

M Development S.A.

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu przez zależną spółkę Corp sp. z o.o. S.K.A. umowy o wartości 3 140 tys. zł, z możliwością podwyższenia do 4 710 tys. zł. Przedmiotem umowy jest usługa dostarczania miodu pszczelego.

 

6 lutego 2014

SAPLING S.A.

W informacji Zarządu Emitenta zawarto skorygowane prognozy wyników finansowych za 2013 r. Po korekcie wyniki Emitenta przedstawiają się następująco: przychody ze sprzedaży wynoszą 5 425 tys. zł, wobec 7 650 tys. zł. przed korektą (korekta w dół o 2 175 tys. zł); koszty działalności operacyjnej wynoszą 5 142 tys. zł., wobec 7 521 tys. zł przed korektą (korekta w dół o 2 379 tys. zł). Jak podaje Zarząd Emitenta, korekty w dół związane są z przesunięciem części prac na 2014 r. Zarząd podtrzymał przy tym prognozy wyników finansowych na 2014 i 2015 rok.

 

7 lutego 2014

VENITI S.A.

Zarząd VENITI S.A. poinformował o zawarciu istotnej umowy w ramach marki VENITI Business Travel. Podpisana umowa dotyczy organizacji rejsu wycieczkowego w ramach wyjazdu integracyjnego organizowanego dla jednego z klientów Emitenta. Wartość umowy wynosi 150 tys. zł.

 

10 lutego 2014

Inventi S.A.

Zarząd Emitenta, w związku z przesunięciem znacznej części przychodów na przyszłe okresy, przekazał do publicznej informacji korektę prognoz wyników finansowych Spółki za 2013 r. Skorygowane prognozy wyników Emitenta prezentują się następująco: przychody netto ze sprzedaży wynoszą 3 556 tys. zł (co odpowiada 40% pierwotnej prognozy), zysk netto wynosi 378 tys. zł. (co odpowiada 23% pierwotnej prognozy).

 

11 lutego 2014

Plasma SYSTEM S.A.

W informacji Zarządu Plasma SYSTEM S.A. przedstawiono aktualne prognozy wyników osiągniętych przez Emitenta w 2013 r. Jak informuje Zarząd, Spółka w 2013 r. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 32 200 tys. zł (prognozowano 27 000 tys. zł) oraz zysk netto na poziomie 5 100 tys. zł. (prognozowano 4 000 tys. zł). Lepsze od oczekiwanych wyniki finansowe są efektem szybszej realizacji dużych zleceń z branży energetycznej.

 

12 lutego 2014

Elektromont S.A.

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu umowy dotyczącej wykonania robót elektrycznych od Budner S.A. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie usług będących przedmiotem umowy wyniesie 2 195 tys. zł.

 

13 lutego 2014

InfoScope S.A.

W informacji przekazanej do inwestorów Zarząd InfoScope S.A. przekazał zaktualizowane prognozy wyników finansowych osiągnięte przez Spółkę w 2013 r. Według danych podanych przez Zarząd Emitenta, osiągnięto przychody netto ze sprzedaży na poziomie 28 300 tys. zł, wobec wcześniejszej prognozy 23 000 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 100 tys. zł, wobec wcześniejszej prognozy 1 400 tys. zł. Gorsze wyniki to efekt niezrealizowanych planów sprzedażowych części działów operacyjnych Emitenta, które częściowo mają być wykonane w 2014 r., a także nieuwzględnienie we wcześniejszych prognozach efektów akwizycji dokonanych przez Spółkę w ostatnim czasie.

 

14 lutego 2014

Uboat - Line S.A.

Zarząd spółki Uboat – Line S.A. przekazał skorygowane szacunki wyników finansowych osiągnięte w 2013 r. Jak informuje Zarząd Emitenta, w 2013 r. osiągnięto przychody netto ze sprzedaży o wartości 51 090 tys. zł, co oznacza wykonanie prognozy na poziomie 102,18% w porównaniu do ostatniej prognozy oraz zysk netto w wysokości 2 270 tys. zł, co oznacza wykonanie prognozy na poziomie 75,67% w porównaniu do ostatniej skorygowanej prognozy. Jak poinformował Zarząd, istotny wpływ na zmniejszenie prognozy zysku netto miały wahania kursów walutowych oraz przedsięwzięcia inwestycyjne poczynione przez Emitenta w 2013 r.

 

15 lutego 2014

Polska Akademia Rachunkowości S.A.

Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 14 lutego 2014 roku skierował do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Emitenta.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital