• Komunikaty EmitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 20 stycznia 2014 r. do 1 lutego 2014 r.

 

20 stycznia 2014

VENO S.A.

 

Zarząd Spółki przekazał do informacji publicznej korektę raportu za III kwartał 2013 r. Korekty wymagała większość zaraportowanych poprzednio danych. Pierwotnie podano, iż wartość przychodów finansowych wyniosła 597,1 tys. zł, natomiast po dokonaniu korekty wartość ta została zmieniona na 8.310,6 tys. zł. W raporcie za III kwartał 2013 r. podano również, iż wynik finansowy netto wyniósł 438,8 tys. zł. Po dokonaniu rewizji, wartość ta została zmieniona na -216,8 tys. zł. Skorygowany raport jest efektem audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez nowego księgowego Spółki.

 

21 stycznia 2014

Elektromont S.A. 

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu z Galerią Sudecką – Projekt Echo – 43 sp. z o.o. SKA umowy na prace obejmujących wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Centrum Handlowym „Galeria Sudecka” w Jeleniej Górze. Podpisana przez podmioty umowa ma zostać wykonana do 15 października 2014 roku, za co Emitent otrzyma 6.505 tys. zł.

 

22 stycznia 2014

Wind Mobile S.A.

 

W komunikacie podano, iż Spółka jest w trakcie przeprowadzania transakcji przejęcia podobnej pod względem operacyjnym spółki działającej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Przejęcie jest obecnie na etapie finalizacji, po pozytywnym przeprowadzeniu analizy due diligence. Dzięki tej operacji Spółka znacząco rozwinie swój potencjał rozwojowy, zapewniając sobie nowe rynki zbytu oraz rozszerzy skalę działania.

 

23 stycznia 2014

Węglopex Holding S.A.

 

W informacji przekazanej przez Zarząd Emitenta powiadomiono o zawiązaniu  umowy ramowej współpracy pomiędzy Emitentem a Gimar-bis sp. z o.o. oraz Graspe sp. z o.o. Intencją podpisania umowy była perspektywa lepszego wykorzystania potencjału projektów związanych z hurtowym obrotem paliw ciekłych. Przewidywana wielkość obrotu w wyniku działań opisanych w powyższej umowie ma wynieść 250.000 tys. zł.

 

24 stycznia 2014

VENITI S.A.

 

Zarząd Spółki w przekazanym raporcie przekazał informację o zawarciu umowy o wartości przekraczającej 280 tys. zł. w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego. Umowa przewiduje udział 25 kontrahentów klienta Spółki, którym jest jednym z liderów branży chemicznej.

 

25 stycznia 2014

Morizon S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy pożyczki z Melog sp. z o.o. w kwocie 459 tys. zł. Pożyczka została udzielona Emitentowi celem nabycia udziałów od Pana Jarosława Święcickiego (Prezes Zarządu Emitenta) i Pana Tomasza Święcickiego (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) oraz zapłatę podatku od tej czynności. Pożyczka udzielona została na 30 dni od daty zawarcia umowy i jest oprocentowana na 6% w skali rocznej. Wypłacone na rzecz wspomnianych osób świadczenia zostaną zaliczone na poczet ceny zakupu przez Emitenta 100% udziałów w Melog sp. z o.o.

 

27 stycznia 2014

Mobile Factory S.A.

 

W informacji Zarządu Spółki zawarto korektę prognoz jednostkowych wyników finansowych za 2013 rok. Według skorygowanych szacunków Spółka w 2013 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 960 tys. zł, co oznacza wzrost o 20,00% w porównaniu do ostatniej skorygowanej prognozy, przychody finansowe w wysokości 215 tys. zł, co oznacza spadek o 72,15% w porównaniu do ostatniej skorygowanej prognozy, zysk netto na poziomie 170 tys. zł, co oznacza spadek o 34,61% w porównaniu do ostatniej skorygowanej prognozy.

 

28 stycznia 2014

Selvita S.A.

 

Zarząd Emitenta przekazał do informacji inwestorów, że zakontraktowane na 2014 rok przychody Spółki wynoszą 24.500 tys. zł i przewyższają całkowite przychody osiągnięte w 2013 roku. Jak informuje Emitent, 14.500 tys. zł przychodu zapisanego w umowach na 2014, pochodzić będzie z działalności komercyjnej, a pozostałe 10.000 tys. zł spółka otrzyma w formie grantów.

 

29 stycznia 2014

Concept Liberty Group  S.A.

 

W informacji Zarządu Emitenta zawarto prognozy wyników finansowych na rok 2014. Jak podaje Zarząd Emitenta, Spółka w 2014 roku planuje osiągnięcie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 13.500 tys. zł, EBITDA na poziomie 1.300 tys. zł oraz zysku netto w wysokości 1.050 tys. zł. Podane prognozy nie uwzględniają możliwych do przeprowadzenia przejęć w segmencie Content Marketingu ani dodatkowych projektów, które Spółka może realizować w 2014 roku.

 

30 stycznia 2014

INDATA Software S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu z Domem Maklerskim mBank S.A. oraz mCorporate Finance S.A. umowy na przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Emitenta. Konsorcjum mBanku ma świadczyć wyłączne usługi związane z ofertą publiczną i wprowadzeniem akcji do obrotu. Wartość oferty według planów ma wynieść 40.000 tys. zł. i ma być przeprowadzona w III kwartale 2014 roku, co jednak może się zmienić ze względu na warunki rynkowe.

 

31 stycznia 2014

Aedes S.A.

 

Zarząd Emitenta w raporcie zawarł informację o częściowym wykonaniu zapisów umowy będącej przedmiotem raportu bieżącego spółki nr 22/2013. Wykonane usługi zostały bez zastrzeżeń odebrane przez kontrahenta Emitenta, spółkę ABG sp. z o.o.. Za wypełnienie warunków umowy Emitent otrzyma  1.490 tys. zł. W związku z terminowym i bezproblemowym wykonaniem usług Emitentowi powierzono realizację dalszej części inwestycji, za co według zapisów umowy może otrzymać 1.895 tys. zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30 marca 2014 r.

 

1 lutego 2014

5th Avenue Holding S.A.

 

Zarząd Spółki  poinformował o zawarciu dnia 31 stycznia 2014 r. przez spółkę zależną Broadway Investment Sp. z o.o. umowy pożyczki o wartości 7.000 tys. zł. Pożyczka udzielona została na współfinansowanie zakupu gruntu pod inwestycję oraz kosztów budowy. Rzeczona pożyczka ma być planowo spłacona do 30 miesięcy od daty uruchomienia środków i jest oprocentowana wg stałej stopy. Pożyczkę zabezpieczono na hipotece, będącej przedmiotem inwestycji nieruchomości.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital