• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 23 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 r.

 

23 grudnia 2013 r.

Broad Gate

 

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu dwóch umów sprzedaży spółek zależnych. Jedna z umów dotyczy sprzedaży spółki rafineryjnej Fesenko TOB z siedzibą na Ukrainie, druga natomiast sprzedaży rosyjskiego dystrybutora paliw RusOil OOO z siedzibą w Moskwie. Wartość zawartych umów wynosi 10.700 tys. zł. Dokonana sprzedaż ma związek z zapowiadaną w raportach okresowych zmianą strategii Spółki oraz reorganizacją Grupy Kapitałowej.

 

24 grudnia 2013 r.

BioMaxima

 

Zarząd Spółki dokonał korekty prognoz finansowych na 2013 r. Zgodnie z nowymi prognozami przychody ze sprzedaży netto wyniosą 18.004 tys. zł wobec wcześniej prognozowanych 24.274 tys. zł.  Natomiast planowany zysk netto wyniesie 1.395 tys. zł wobec prognozowanego wcześniej 2.205 tys. zł.

 

25 grudnia 2013 r.

KCSP

 

Zarząd Emitenta poinformował o  ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Radosława Paulewicza przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych. Dodatkowo został zabezpieczony majątek Emitenta poprzez zabezpieczenie przysługujących Emitentowi  należności, ruchomości i praw niematerialnych oraz o zwolnieniu Emitenta z opłaty sądowej do wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

27 grudnia 2013 r.

Planet Soft

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy z amerykańską firmą działającą na rynku nowych technologii, w ramach której dokona się sprzedaż na wyłączność licencji technologii synchronizacji plików związanej z produktem STOREQ. Cena sprzedaży licencji została ustalona na poziomie 450 tys. USD. Dodatkowo w ciągu 5 następnych lat Emitent będzie otrzymywać 5% wartości z każdej kolejnej sprzedaży przez kontrahenta, lecz nie więcej niż 500 tys. USD.

 

28 grudnia 2013 r.

Progres Investment

 

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu przez podmiot zależny umowy kupna poza rynkiem regulowanym 2.896 tys. akcji innej spółki zależnej Progres Investment S.A., spółki pod nazwą Progres Marbella sp. z o.o. - S.K.A. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę 13.665 tys. zł. Jednocześnie w dniu 20 grudnia 2013 roku spółka zależna złożyła żądanie wykupu 10.559 certyfikatów inwestycyjnych Progres Investment Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Do wykupu doszło w dniu 27 grudnia 2013 roku, a należna za wykup certyfikatów Funduszu kwota wyniosła 13.636 tys. zł.

 

30 grudnia 2013 r.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA"

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na wykonanie robót budowlanych pn. "Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu w Bydgoszczy". Wartość umowy wynosi 1.554 tys. zł, a termin realizacji projektu upływa 31 maja 2014 r.

 

31 grudnia 2013 r.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

 

Zarząd Spółki poinformował o przedterminowym wykupie 320  niezabezpieczonych obligacji imiennych serii B Spółki o wartości nominalnej 1 tys. zł.  Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż w dniu 31 grudnia 2013 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki nr 01/12 o umorzeniu nabytych przez Spółkę obligacji.

 

2 stycznia 2014 r.

Biomass Energy Project

 

Zarząd Emitenta opublikował wiadomość o zawarciu umowy na sprzedaż 5.500 tys. sztuk sadzonek miskanta olbrzymiego za kwotę 2.475 tys. zł. Zgodnie z wystawioną fakturą VAT, otrzymana kwota zaliczona będzie do przychodów za rok obrotowy 2013.

 

3 stycznia 2014 r.

ZWG

 

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu przez spółkę zależną podpisanej umowy na "Drążenie chodnika odstawczego III i chodnika podścianowego 8N oraz wykonanie przecinki ściany 8N i przebudowy chodników polowego 6b i polowego 8b w pokładzie 382". Umowa została zawarta pomiędzy "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej a Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance. Wartość umowy szacowana jest na 19.500 tys. zł.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital