• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 25 listopada do 6 grudnia 2013 r.

 

25 listopada 2013 r.

IZO-BLOK

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu zawiadomienia  o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów przez Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Noble Fund 2DB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przekroczenie nastąpiło poprzez objęcie emisji akcji serii C w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

 

26 listopada 2013 r.

Comperia.pl

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu dwóch umów na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie w ramach pierwszego projektu wynosi 807 tys. zł, przy czym koszt całego projektu to 1.115 tys. zł. Drugi projekt szacowany jest na 2.987 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 1.493 tys. zł.

 

27 listopada 2013 r.

Scanmed Multimedis

 

Zarząd Spółki powziął decyzję o zawarciu przez podmiot zależny Scanmed S.A. aneksów do umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 2014 r. na łączną kwotę 26.259 tys. zł. Tym samym wartość finansowania przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Scanmed S.A. w 2014 roku została zwiększona w stosunku do wartości bazowych kontraktów z roku 2013 o 10,00%, z uwzględnieniem wartości kontraktu w zakresie świadczeń na izbie przyjęć.

 

28 listopada 2013 r.

Certus Capital

 

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu z podmiotem z siedzibą na Dolnym Śląsku oraz jego właścicielami term sheet z dnia 27 listopada 2013 r., którego celem jest przedstawienie zasadniczych warunków transakcji polegającej na nabyciu przez Emitenta od właścicieli 100,00% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Spółka będąca w kręgu rozpatrywanych inwestycji Emitenta prowadzi działalność w dziedzinie ochrony środowiska, odbioru i zagospodarowania odpadów, a także rekultywacji terenów. Prognozowana wartość EBITDA Spółki na 2013 wynosi ok. 2 mln zł. Zgodnie z treścią term sheet do dnia 31 stycznia 2014 r. Emitent posiada wyłączność na prowadzenie negocjacji w przedmiocie nabycia 100,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

 

29 listopada 2013 r.

PSW Capital

 

Zarząd Spółki przekazał po publicznej wiadomości informację o podpisaniu z firmą Cameron Private Investment Ltd z siedzibą w Izraelu umowę sprzedaży 211.224.000 akcji Weglopex Holding S.A., stanowiących 91,82% kapitału zakładowego, za cenę 2.300 tys. zł. Przychody uzyskane ze sprzedaży wzmiankowanego pakietu akcji mają posłużyć do ustabilizowania sytuacji finansowej Emitenta oraz kontynuowania działalności inwestycyjnej.

 

30 listopada 2013 r.

Grupa Trinity

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu przez Solino sp. z o.o. drogą elektroniczną pisma ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącego przyznania pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przyznana kwota pożyczki wynosi 1.400 tys. zł. Zawarcie przez Solino sp. z o.o. umowy pożyczki z PARP stanowić będzie realizację warunku zawieszającego umowy inwestycyjnej, na mocy której Emitent obejmie 50 nowo emitowanych udziałów Solino sp. z o.o. za kwotę równą połowie przyznanej pożyczki.

 

2 grudnia 2013 r.

Nanotel

 

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy z Hawe Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, której przedmiotem jest kompleksowa budowa sieci szerokopasmowej w województwie podkarpackim o wartości 13.458 tys. zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na III kwartał 2015 r.

 

3 grudnia 2013 r.

Tele-Polska Holding

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o nałożeniu kar na Emitenta na łączną kwotę 1.937 tys. zł, za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 4 a Prawa telekomunikacyjnego poprzez zawieranie po 21 stycznia 2013 r. z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony, których początkowy okres obowiązywania był dłuższy niż 24 miesiące. Zarząd zapowiedział iż będzie odwoływać się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

4 grudnia 2013 r.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

 

Zarząd Spółki przekazał wiadomość iż spółka zależna PTWP Online Sp. z o.o. podpisała z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. umowę na dofinansowanie projektu "Wdrożenie systemu informatycznego B2B w firmie PTWP -OnLine Sp. z o.o. integrującego procesy biznesowe firmy i partnerów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Przewidywana całkowita wartość projektu netto wynosi 1.142 tys. zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 799 tys. zł.

 

5 grudnia 2013 r.

MODECOM

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu dnia 4 grudnia 2013 r. zamówienia od Dystrybutora o łącznej wartości  13.022 tys. zł. Zamówienie docelowo będzie realizowane dla Operatora Sieci Komórkowej. Otrzymane zamówienie dotyczy produktu tablet FreeTAB 1001 IPS oraz tablet FreeTAB 1010 IPS IC. Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej przedsiębiorstwa Zarząd nie zdecydował się podać stron transakcji do wiadomości.

 

6 grudnia 2013 r.

ZWG

 

Zarząd Spółki opublikował skonsolidowane prognozy finansowe na 2013 rok. Według przewidywań, skonsolidowana EBITDA powinna wynieść 15.500 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk netto w 2013 r. ma osiągnąć wartość 10.400 tys. zł. Dodatkowo prognoza pro forma skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży wynosi 82.000 tys. zł.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital